poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 783 10 71

ZSP Wieruszów

Aktualności


zaproszeniewystawawwdk


Spotkanie z psychologiem p. Karoliną KarczyńskąSpotkanie z psychologiem p. Karoliną Karczyńską
W dniu 1 grudnia 2015 w naszej szkole gościła psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieru­szowie - p. Karolina Karczyńska. Pani Karo­lina jest świetnym psycho­lo­giem, o miłym uspo­so­bieniu, lubiącym pracować z młodzieżą. Otwarta dla ludzi i chętnie wspiera ich w rozwią­zy­waniu życio­wych problemów. Poradnia znaj­duje się w drugim budynku…
| Czytaj więcej

Egzamin próbny techników handlowców – A.22Egzamin próbny techników handlowców – A.22
W piątek 27 listo­pada 2015 uczniowie  klasy IV Tech­nikum Handlo­wego pisali próbny egzamin potwier­dza­jący kwali­fi­kacje w zawo­dzie w ramach kwali­fi­kacji A.22. Była to próba gene­ralna przed praw­dziwym egza­minem, który czeka ich w styczniu. Uczniowie mogli spraw­dzić swoją wiedzę zarówno w części pisemnej - rozwią­zując czter­dzieści testo­wych pytań,…
| Czytaj więcej

CyberzagrożeniaCyberzagrożenia
W dniu 25 listo­pada br. w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie młodzież (wolon­ta­riusze) z Zespołu Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych im. Mikołaja Koper­nika w Wieru­szowie i ze Staszica uczest­ni­czyli w inte­re­su­jącym spotkaniu na temat „Seks w sieci i uzależ­nienie od Inter­netu” prowa­dzonym przez seksuolog- tera­peutę Panią Elżbietę Sobo­lewską. Naduży­wanie Inter­netu jest jedną…
| Czytaj więcej

Spotkanie z AtlasemSpotkanie z Atlasem
W dniu 26 listo­pada 2015 r. w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych w Wieru­szowie gości­liśmy przed­sta­wi­ciela tech­nicz­nego firmy ATLAS pana Zbigniewa Gołac­kiego. W spotkaniu uczest­ni­czyli uczniowie z klas III i IV Tech­nikum Budow­la­nego. Tematem prelekcji były: systemy tarasowe. Podczas prezen­tacji uczniowie poznali m.in. produkty firmy Atlas, zagad­nienia…
| Czytaj więcej

Praktyki we Włoszech - poznajemy FlorencjęPraktyki we Włoszech - poznajemy Florencję
Mija połowa pobytu pierw­szej grupy uczest­ni­czek projektu „Prak­tyki euro­pej­skie dla Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica - Wieru­szów” we Włoszech – czas biegnie nieubłaganie. Drugi tydzień w Bolonii zaczął się praco­wicie dla każdej uczest­niczki naszego projektu. Dziew­częta reali­zują program praktyk zawo­do­wych…
| Czytaj więcej

Konkurs angielsko-niemiecki „Historia Bożego Narodzenia”Konkurs angielsko-niemiecki „Historia Bożego Narodzenia”
Dnia 11 grudnia 2015 roku o godzinie 9:50,w sali konfe­ren­cyjnej PZP odbę­dzie się konkurs z języka angiel­skiego i niemiec­kiego”HISTORIA BOŻEGO NARODZENIA”, będzie on doty­czył tema­tyki bożo­na­ro­dze­niowej. Zachę­camy uczniów ZSP im. Stanisława Staszica do wzięcia udziału w konkursie i pogłę­bienia wiedzy języ­kowej zwią­zanej z genezą Świąt Bożego…
| Czytaj więcej

Góra Grosza - empatia i dobroczynnośćGóra Grosza - empatia i dobroczynność
W dniach 2 (środa) i 4 (piątek)  grudnia 2015 roku w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie odbę­dzie się akcja dobro­czynna „Góra Grosza”. Zbiórkę pieniędzy prze­pro­wadzą Wolon­ta­riusze z Samo­rządu Uczniowskiego. Macie „drob­niaki”? Przy­nie­ście je. Każdy przy­nosi tyle, ile może – w myśl zasady:…
| Czytaj więcej

Gimnazjum w Czastarach - pozdrawiamy!Gimnazjum w Czastarach - pozdrawiamy!
Jak miło spędzić ponie­działek? Wybrać się do Gimna­zjum w Czastarach. Uczniowie klasy II Tech­nikum Elek­trycz­nego: Joel Kopko, Grze­gorz Głowacz  i Patryk Zgadzaj wspólnie z wice­dy­rektor Małgo­rzatą Karkoszką i peda­go­giem szkolnym Danutą Urbaś – tak właśnie spędzili ten pierwszy w tygo­dniu dzień. Spotka­liśmy się z uczniami …
| Czytaj więcej

Andrzejki 2015Andrzejki 2015
„Andrzejki 2015” oczy­wi­ście trady­cyjnie odbyły się i u nas w szkole. Siedziba Wróżek i Wróż­bitów także trady­cyjnie w czytelni biblio­teki szkolnej. Tam to właśnie przy świecach zakli­nano los i ściągano dobre fluidy dla korzy­sta­ją­cych z wróżb uczniów i nauczy­cieli. Odro­bina historii: Święty Andrzej uznany jest za patrona panien…
| Czytaj więcej

Wystawa Młodych Talentów - Staszic 2015Wystawa Młodych Talentów - Staszic 2015
W dniu 28 listo­pada w Galerii Wieru­szow­skiego Domu Kultury odbył się wernisaż Wystawy Młodych Talentów – uczennic i uczniów Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie. Pomy­sło­daw­czynie tego projektu to  nauczy­cielki języka angiel­skiego w naszej szkole: Julita Bossa-Piluch i Agata Dama­sie­wicz. Zebrały prace od uczniów…
| Czytaj więcej

Rok 2015 - Rokiem Jana Pawła IIRok 2015 - Rokiem Jana Pawła II
27 listo­pada 2015 roku w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica uroczystą akademią uczczono pamięć Jana Pawła II. W grudniu 2014 roku Sejm RP uchwalił, że rok 2015 będzie Rokiem Jana Pawła II. Posłowie zgodnie przy­jęli uchwałę “w poczuciu moral­nego obowiązku i głębo­kiego szacunku…
| Czytaj więcej

Mistrzostwa Szkoły w Tenisie StołowymMistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym
W Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie 25 listo­pada 2015 roku odbyły się Mistrzo­stwa Szkoły w tenisie stołowym dziew­cząt i chłopców. Do turnieju zgło­siło się 25 chłopców i 7 dziew­cząt po loso­waniu zostały utwo­rzone cztery grupy z których do finału awan­so­wało po dwóch zawodników. W grupach, jak również…
| Czytaj więcej

Nauczyciele też się uczą...Nauczyciele też się uczą...
26 listo­pada 2015 nauczy­ciele Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie spotkali się z p. Dariuszem Sobor­czy­kiem z Samo­dziel­nego Publicz­nego Zakładu Opieki Zdro­wotnej „Miej­skiego Ośrodka Profi­lak­tyki, Terapii Uzależ­nień i Współ­uza­leż­nienia” w Wieru­szowie.  Nasza szkoła współ­pra­cuje z p. Dariu­szem już drugi rok, prowadzi z młodzieżą zajęcia z zakresu…
| Czytaj więcej

Laureaci konkursów ekologicznychLaureaci konkursów ekologicznych
Powiat Wieru­szowski z dofi­nan­so­wa­niem przez Woje­wódzki Funduszu Ochrony Środo­wiska  i Gospo­darki Wodnej w Łodzi prze­pro­wa­dził III edycję programu edukacji ekolo­gicznej „Z EKOLOGIĄ NA TY’’. W ramach ww. programu odbyły się dwa konkursy o tema­tyce ekolo­gicznej. Konkurs „Czło­wiek jako element przy­rody’’ miał formę olim­piady wiedzy…
| Czytaj więcej

Dni Przedsiębiorczości - “Staszic” 2015Dni Przedsiębiorczości - “Staszic” 2015
W dniach 16–22 listo­pada 2015 roku po raz ósmy został zorga­ni­zo­wany w Polsce Światowy Tydzień Przed­się­bior­czości. Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica  w Wieru­szowie po raz drugi włączył się do tego fanta­stycz­nego przed­się­wzięcia, którego celem jest stwo­rzenie środo­wiska społecz­nego aktywnie wspie­ra­ją­cego przed­się­biorcze postawy i inicja­tywy młodych ludzi.…
| Czytaj więcej

Pozdrowienia dla Łukasza RzeźnikaPozdrowienia dla Łukasza Rzeźnika
Profesor Norbert Junke przez cztery lata współ­pra­cował z Łukaszem Rzeź­ni­kiem przy­go­to­wując szkolne akademie. Łukasz jest tego­rocznym absol­wentem naszej szkoły. Wspólnie zinter­pre­to­wali sporo wierszy i prozy. Łukasz posiada jakiś siódmy zmysł, bo kiedy w szkole akademia, pojawia się i pyta: “Panie Profe­sorze, w czymś…
| Czytaj więcej

Wszyscy jesteśmy „Mironami Białoszewskimi”Wszyscy jesteśmy „Mironami Białoszewskimi”
W dniu 25 listo­pada 2015 o godzinie 11.00 uczniowie Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie uczest­ni­czyli w projekcie Wieru­szow­skiego Domu Kultury: „Poje­dynek na lektury”. Była to propo­zycja eduka­cyjna w formie konkursu. Konkurs polegał na wybraniu frag­mentu tekstu z dowolnej lektury szkolnej i stwo­rzenie z niego nowo­cze­snego mono­dramu według…
| Czytaj więcej

Przygotowania do StudniówkiPrzygotowania do Studniówki
„Jakoby też rok bez wiosny mieć by chcieli, którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli.” Jan Kochanowski Trwają przy­go­to­wania uczniów klas matu­ral­nych do trady­cyjnej Stud­niówki. Tego­roczna Stud­niówka odbę­dzie się na Majorce (ups!), w „Majorce”. Sala bankie­towa „Majorka” mieści się w Hipo­li­tach k/ Lututowa. Wspo­mi­nając ubie­gło­roczną zabawę…
| Czytaj więcej

Etap szkolny XXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności BudowlanychEtap szkolny XXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
Dnia 18.11.2015 r. odbył się etap szkolny XXIX edycji Olim­piady Wiedzy i Umie­jęt­ności Budow­la­nych, której orga­ni­za­torem jest Wydział Inży­nierii Lądowej Poli­tech­niki Warszawskiej. Do konkursu przy­stą­piło 27 uczniów z klas II, III i IV Tech­nikum Budowlanego. Olim­piada obej­mo­wała pytania teore­tyczne testowe oraz zadania otwarte. Uczniowie, którzy uzyskają…
| Czytaj więcej

Transplantacja narządów - aspekty prawne, oświadczenie woliTransplantacja narządów - aspekty prawne, oświadczenie woli
19 listo­pada w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica odbyło się spotkanie uczniów i nauczy­cieli z prof. dr hab. n. m. Michałem  Nowickim - Kierow­ni­kiem Kliniki Nefro­logii, Hiper­ten­sjo­logii i Trans­plan­to­logii Nerek Uniwer­sy­tetu Medycz­nego w Łodzi. Zebrani słuchacze  zapo­znali się z historią trans­plan­tacji i jej praw­nymi aspek­tami.  Zgodnie…
| Czytaj więcej

Prezent od Fabryki Mebli “Wersal” - dziękujemy!Prezent od Fabryki Mebli “Wersal” - dziękujemy!
Podczas trwa­ją­cego  w naszej szkole projektu „Dni Przed­się­bior­czości” gości­liśmy przed­sta­wi­cieli FABRYKI MEBLI „WERSAL” KACZOROWSCY SP.J., która mieści się w miej­sco­wości Jankowy k/Kępna. Historia Fabryki: Fabryka Mebli „Wersal” to produ­cent eksklu­zyw­nych mebli wypo­czyn­ko­wych, oferu­jący bogatą ofertę mebli tapi­ce­ro­wa­nych, na którą skła­dają się trzy…
| Czytaj więcej

Spotkanie z „Hamletem” Williama SzekspiraSpotkanie z „Hamletem” Williama Szekspira
Dnia 19 listo­pada uczniowie klasy 3Ttem i 4Ttm pod opieką wycho­waw­czyń pani Kata­rzyny Joniak i pani Agnieszki Mazu­row­skiej uczest­ni­czyli w wycieczce do Teatru im. Adama Mickie­wicza w Często­chowie. Młodzież Naszej Szkoły od wielu lat ogląda spek­takle w teatrze, w latach poprzed­nich były to: ”Mayday” i „Moral­ność Pani Dulskiej”. Tym…
| Czytaj więcej

Zbieramy na rehabilitację Pawła i KubyZbieramy na rehabilitację Pawła i Kuby
W dniach 23 listo­pada (ponie­działek), 25 listo­pada (środa), 27 listo­pada (piątek) odbę­dzie się w naszej szkole akcja zbiórki funduszy na reha­bi­li­tację dwóch wspa­nia­łych chłopców z Rodzin­nego Domu Dziecka w Lubczynie. Drodzy Uczniowie i Nauczy­ciele! Pracow­nicy admi­ni­stracji i obsługi szkoły. Apel o pomoc dla Tych WSPANIAŁYCH RYCERZY!…
| Czytaj więcej

Pamiętajmy dobre chwilePamiętajmy dobre chwile
Miła niespo­dzianka spotkała dziś wycho­waw­czynię klasy IV Tech­nikum Handlowo-Hotelarskiego - mgr Joannę Wójcik-Kowalczyk. Jako, że Pani Joanna obcho­dziła ostatnio kolejne “osiem­naste urodziny” z tej okazji wycho­wan­kowie uczcili ten moment wspa­niałym tortem z wize­run­kiem w/w  Pani. Po złożeniu serdecz­nych życzeń- nastą­piło  skon­su­mo­wanie smako­wi­tego tortu. Takie…
| Czytaj więcej

Było smacznie i zdrowoByło smacznie i zdrowo
Za sprawą Caritas Diecezji Kali­skiej i burmi­strza Wieru­szowa na naszym szkolnym kory­tarzu poja­wiły się skrzynki jabłek. Szcze­gólnym wzię­ciem cieszyły się wśród uczniów, którzy kończyli lekcje wycho­wania fizycz­nego. Jabłka znikały w mgnieniu oka. Jabłka wspie­rają układ odpornościowy: w sezonie jesienno-zimowym wszyscy sprzy­mie­rzeńcy układu odpor­no­ścio­wego są…
| Czytaj więcej

Szkolenie WolontariuszySzkolenie Wolontariuszy
W dniu 18 listo­pada 2015 r. uczniowie, wolon­ta­riusze z Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica uczest­ni­czyli w szko­leniu o wolon­ta­riacie i wolon­ta­riu­szach. Szko­lenie w bardzo profe­sjo­nalny sposób prowa­dziła trenerka/coach/doradca/konsultant Pani Magda­lena Korczyk-Waszak z udziałem koor­dy­na­tora wolon­ta­riatu przy Stowa­rzy­szeniu Inte­gra­cyjnym „Klub Otwar­tych Serc” Pani Karo­liny Kardo­liń­skiej. Dzię­ku­jemy…
| Czytaj więcej

1200 złotych dla Kacpra od “Staszica”1200 złotych dla Kacpra od “Staszica”
18 listo­pada 2015 roku w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica - oficjalnie zakoń­czona została zbiórka funduszy dla chorego Kacpra. Prze­pro­wa­dziły ją uczen­nice - Karina Szymańska i Ange­lika Lenart z klasy II S. Zebrana kwota 1200 złotych została  w całości prze­ka­zana na pomoc dla…
| Czytaj więcej

Praktyki zawodowe we Włoszech - zaczynamy!Praktyki zawodowe we Włoszech - zaczynamy!
W środę 18 listo­pada dzie­więć uczennic III klasy Tech­nikum Handlo­wego oraz sześć  uczennic  III klasy Tech­nikum Hote­lar­stwa Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. S. Staszica w Wieru­szowie drogą lotniczą udało się do Bolonii we Włoszech. Pod opieką nauczy­cielki przed­miotów hote­lar­skich Jadwigi Koło­dziej odbywać tam będą prak­tyki zawo­dowe…
| Czytaj więcej

XX Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych 2015/2016XX Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych 2015/2016
Serdecznie zapra­szamy do wzięcia udziału w woje­wódzkim Prze­glą­dzie Twór­czości Arty­stycznej Uczniów Szkół Zawodowych. Orga­ni­zator: Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych nr 9 w Łodzi we współ­pracy z Łódzkim Centrum Dosko­na­lenia Nauczy­cieli i Kształ­cenia Prak­tycz­nego oraz Woje­wódzkim Ośrod­kiem Dosko­na­lenia Nauczy­cieli w Łodzi. Konkurs adre­so­wany jest do uczniów szkół ponad­gim­na­zjal­nych – tech­ników i zasad­ni­czych…
| Czytaj więcej

„Columbus Day” w Staszicu„Columbus Day” w Staszicu
Dnia 12 listo­pada 2015 r. w naszej szkole odbył się konkurs z języka angiel­skiego „Columbus Day”. Był to pierwszy z cyklu konkursów tema­tycz­nych nawią­zu­ją­cych do tradycji i obchodów popu­lar­nych świąt w krajach anglojęzycznych. Zwycięz­cami konkursu zostali: 1 miejsce – Natalia Piwowar klasa 2 Tech­nikum infor­ma­tyczne oraz Mateusz…
| Czytaj więcej

“Żywa Biblioteka” - dialog i zrozumienie“Żywa Biblioteka” - dialog i zrozumienie
Żywa Biblio­teka to między­na­ro­dowy ruch promu­jący prawa czło­wieka i dialog społeczny. Od 2007 roku jest obecna w Polsce. Celami Żywej Biblio­teki są:  tworzenie prze­strzeni dialogu i poro­zu­mienia,  dzia­łanie na rzecz posza­no­wania praw czło­wieka,  prze­ka­zy­wanie wiedzy i doświad­czenia osób nara­żo­nych na dyskry­mi­nację, stereo­ty­pi­zację, uprze­dzenia, wyklu­czenie,  kształ­to­wanie postaw…
| Czytaj więcej

Spotkanie z doradcą zawodowymSpotkanie z doradcą zawodowym
16 listo­pada 2015 r. w świetlicy Hufca Pracy w Wieru­szowie odbyło się spotkanie z doradcą zawo­dowym Młodzie­żo­wego Centrum Kariery OHP. Doradca zawo­dowy MCK prze­pro­wa­dziła spotkanie z uczniami klasy I Tech­nikum Logi­stycz­nego, Ekono­micz­nego i Handlo­wego z Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie. Spotkanie w świetlicy OHP miało…
| Czytaj więcej

Jesienny, słoneczny plener...Jesienny, słoneczny plener...
Jesień nastraja do wypadu w plener i uchwy­ceniu piękna przy­rody i krajo­brazu naszej wieru­szow­skiej ziemi. Przed­sta­wiamy foto­grafie wyko­nane przez Justynę Gatkowską z klasy IV Tech­nikum Ekono­micz­nego i Łukasza Konata z klasy II Tech­nikum Mecha­nicz­nego. Towa­rzy­szył im także Jakub Trafarski z klasy II Tech­nikum Mecha­nicz­nego. Jako, że dni coraz…
| Czytaj więcej

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week)Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week)
To między­na­ro­dowy projekt promu­jący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podej­mo­wanie bizne­so­wych inicjatyw. Orga­ni­zo­wany od 2008 roku, w 143 krajach świata, w tym w Polsce. Każdego listo­pada orga­ni­zacje, insty­tucje i firmy, którym zależy na rozwi­janiu przed­się­bior­czości, orga­ni­zują bezpłatne szko­lenia, warsz­taty, debaty i konkursy poma­ga­jące zdobyć wiedzę z zakresu…
| Czytaj więcej

Stypendysta Premiera RP - Sebastian ŁuszkiewiczStypendysta Premiera RP - Sebastian Łuszkiewicz
Stypen­dium Prezesa Rady Mini­strów mogą uzyskać uczniowie, którzy uczęsz­czają do szkoły, która uprawnia do zdawania matury i uzyskali promocję z wyróż­nie­niem a ponadto najwyższą średnią ocen w szkole lub są szcze­gólnie uzdol­nieni w jednej dziedzinie. Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica z przy­jem­no­ścią infor­muje, że tego­rocznym stypen­dystą Premiera RP został…
| Czytaj więcej

Egzamin próbny z kwalifikacji E.16 - dla mechatronikówEgzamin próbny z kwalifikacji E.16 - dla mechatroników
W dniu 13 listo­pada 2015 roku w budynku Pracowni Zajęć Prak­tycz­nych Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie, odbył się egzamin próbny zawo­dowy uczniów klasy IV Tech­nikum Mecha­tro­nicz­nego. Uczniowie pisali część teore­tyczną oraz rozwią­zy­wali zadania prak­tyczne z kwali­fi­kacji E.19. Egzamin próbny ma na celu spraw­dzenie…
| Czytaj więcej

Konkurs Plastyczny na plakat promujący Bibliotekę i CzytelnictwoKonkurs Plastyczny na plakat promujący Bibliotekę i Czytelnictwo
Biblio­teka Szkolna Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stani­sława Staszica w Wieru­szowie ogłasza Konkurs Plastyczny na plakat promu­jący Biblio­tekę i Czytelnictwo CELE: rozbu­dzanie zain­te­re­so­wania biblioteką zachę­canie uczniów do czytania twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu popu­la­ry­zacja działań plastycz­nych i posze­rzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych…
| Czytaj więcej

Podziękowania dla sklepu mięsnego “Wędlinka” Rafała KubotaPodziękowania dla sklepu mięsnego “Wędlinka” Rafała Kubota
Uczniowie i nauczy­ciele Tech­nikum Ekono­micz­nego, Handlo­wego i Szkoły Zasad­ni­czej o profilu sprze­dawca skła­dają podzię­ko­wania Firmie SKLEP MIĘSNY “WĘDLINKA” KUBOT RAFAŁ. Otrzy­ma­liśmy niezbędną do nauki zawodu wagę elektroniczną. Firma SKLEP MIĘSNY “WĘDLINKA” KUBOT RAFAŁ działa w Wieru­szowie na ulicy Fabrycznej. Główna dzia­łal­ność firmy to sprzedaż deta­liczna…
| Czytaj więcej

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - etap szkolnyOlimpiada Wiedzy Ekonomicznej - etap szkolny
4 listo­pada w naszej szkole odbył się I etap ogól­no­pol­skiej XXIX Olim­piady Wiedzy Ekono­micznej. W tego­rocznej edycji uczest­nicy zmagają się z zagad­nie­niami ekono­micz­nymi pod hasłem “Nierów­ności społeczne a rozwój gospo­darczy”. W naszym “Staszicu” w szkolnym etapie udział wzięli wszyscy ekono­miści - łącznie do zmagań konkur­so­wych przy­stą­piły 32…
| Czytaj więcej

1005 zł dla chorego Kacpra - dołóżmy się jeszcze!1005 zł dla chorego Kacpra - dołóżmy się jeszcze!
Uczen­nice klasy II S - Karina Szymańska i Ange­lika Lenart z Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie prze­pro­wa­dziły w szkole zbiórkę pieniędzy. Zebrana kwota zostanie w całości prze­ka­zana na pomoc dla Kacpra, który jest chory na złośli­wego guza pnia mózgu. Dziew­czynom, dzięki Waszej hojności i życzli­wości udało…
| Czytaj więcej

Michał Włodarczyk - absolwent Technikum BudowlanegoMichał Włodarczyk - absolwent Technikum Budowlanego
9 listo­pada 2015 odwie­dził szkołę absol­went Michał Włodar­czyk. Michał jest byłym uczniem mgr inż. Beaty Króli­kow­skiej - nauczy­cielki przed­miotów zawo­do­wych z zakresu budownictwa. Michał jest także absol­wentem Poli­tech­niki Często­chow­skiej. Ukoń­czył Wydział Budow­nictwa, kierunek: Budow­nictwo, specjal­ność: tech­no­logia, orga­ni­zacja i zarzą­dzanie w budownictwie. Tytuł…
| Czytaj więcej

Ostatnie pożegnanie ś. p. Alicji ZygarowskiejOstatnie pożegnanie ś. p. Alicji Zygarowskiej
Dyrekcja, nauczy­ciele, absol­wenci, emery­to­wani nauczy­ciele i pracow­nicy admi­ni­stracji i obsługi  Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica żegnają ś. p. Alicję Zyga­rowską. Na kartach naszej kroniki szkolnej pozo­stanie Pani ślad na zawsze, a także w pamięci Wszyst­kich, którzy mieli zaszczyt z Panią pracować i być Pani uczniami. Ś. p. Alicja Zyga­rowska…
| Czytaj więcej

Bóbr w StaszicuBóbr w Staszicu
W dniu 9 listo­pada 2015 roku w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie odbył się Między­na­ro­dowy Konkurs Bóbr z zakresu infor­ma­tyki oraz tech­no­logii infor­ma­cyjnej i komu­ni­ka­cyjnej. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształ­to­wanie myślenia algo­ryt­micz­nego oraz popu­la­ry­zacja posłu­gi­wania się tech­no­logią infor­ma­cyjną i komu­ni­ka­cyjną wśród wszyst­kich uczniów…
| Czytaj więcej

Wsparcie dla uzależnionych i współuzależnionychWsparcie dla uzależnionych i współuzależnionych
W dniu 04 listo­pada 2015 w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klasy 3 Thho z dyrek­torem Miej­skiego Ośrodka Profi­lak­tyki, Terapii Uzależ­nień i Współ­uza­leż­nienia w Wieru­szowie, p. Dariu­szem Sobor­czy­kiem. Tematem prze­wodnim spotkania było ‘Radzenie sobie w sytu­acjach trud­nych w kontek­ście ryzyka zaży­wania substancji psychoaktywnych’. W ujęciu takiej…
| Czytaj więcej

English LibraryEnglish Library
Czy macie ochotę prze­czytać coś po angielsku? Zmie­rzyć się z książ­kami takich autorów, jak F. Scott Fitzge­rald, Agatha Chri­stie, czy Jane Austen w ich orygi­nalnej wersji języ­kowej? Zapra­szamy od wtorku do ENGLISH LIBRARY (biblio­teka szkolna, w każdy wtorek, środę i czwartek na dużej prze­rwie). Dla każdego…
| Czytaj więcej

Autoprezentacja - spotkanie z psychologiemAutoprezentacja - spotkanie z psychologiem
6 listo­pada uczniowie klasy I Tech­nikum Mechatroniczno-Budowlanego spotkali się z psycho­lo­giem p. Marią Jankowską-Tracz i rozma­wiali na temat auto­pre­zen­tacji. W psycho­logii  auto­pre­zen­tacja to sposób, w jaki każdy czło­wiek poprzez swoje wypo­wiedzi, zacho­wania i sygnały niewer­balne komu­ni­kuje na zewnątrz kim jest, albo za kogo chciałby być uważany. „Aby być pozy­tywnie…
| Czytaj więcej

“Dzień Dawcy Szpiku” - podsumowanie“Dzień Dawcy Szpiku” - podsumowanie
W dniu 6 listo­pada 2015 roku w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie w godzi­nach 9.00 do 16.00 trwała akcja reje­stro­wania poten­cjal­nych dawców szpiku  „Dzień Dawcy Szpiku”. Wolon­ta­riusze akcji i Ich opie­ku­nowie z satys­fakcją infor­mują, że w akcji wzięło udział 78 osób (hurrrra!). Sumując wyniki trzech…
| Czytaj więcej

Laser Tag w “Kwaterze Głównej”Laser Tag w “Kwaterze Głównej”
W dniu 3 listo­pada 2015 uczniowie klasy III Tech­nikum Infor­ma­tycz­nego odwie­dzili „Kwaterę Główną” we Wrocławiu, by wspólnie zagrać w Laser Tag. Laser Tag to druży­nowa gra wojenna, którą można porównać do bezbo­le­snego Paint­balla, gdyż gracze nie strze­lają poci­skami czy kulkami z farbą, a promie­niami światła. Każdy z graczy…
| Czytaj więcej

Dzień Dawcy Szpiku - akcja informacyjnaDzień Dawcy Szpiku - akcja informacyjna
Dziś, czwar­tego listo­pada, w środę, my wolon­ta­riusze z  Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie w ramach akcji „Dzień Dawcy Szpiku” spotka­liśmy się z uczniami poszcze­gól­nych klas, udzie­lając infor­macji o wyda­rzeniu, które odbę­dzie się w piątek, w godzi­nach 9.00-16.00, w sali konfe­ren­cyjnej warsz­tatów szkol­nych. Rozda­liśmy ulotki uczniom…
| Czytaj więcej

XLII Olimpiada Wiedzy Technicznej - eliminacjeXLII Olimpiada Wiedzy Technicznej - eliminacje
Dnia 23.10.2015 r. odbyły się elimi­nacje szkolne XLII edycji Olim­piady Wiedzy Tech­nicznej. Do konkursu przy­stą­piło 49 uczniów z Tech­nikum Mecha­nicz­nego, Tech­nikum Budow­la­nego, Tech­nikum Elek­trycz­nego i Tech­nikum Mechatronicznego. Etap szkolny elimi­nacji odbywa się w 2 warian­tach: elektryczno-elektronicznym i mechaniczno-budowlanym. Zawiera 15 zadań testo­wych i 6 zadań…
| Czytaj więcej

Ruszamy z akcją promującą rejestrację dawców szpikuRuszamy z akcją promującą rejestrację  dawców szpiku
Ponie­działek, 2 listo­pada 2015,  my - wolon­ta­riusze z Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie wyru­szamy w miasto i w powiat. Przy­go­to­wa­liśmy  plakaty duże i mniejsze z infor­ma­cjami doty­czą­cymi Dnia Dawcy Szpiku w naszej szkole, który odbę­dzie się 6 listo­pada 2015, w piątek, w godzi­nach 9.00-16.00. Dziś wróci­liśmy w krainę…
| Czytaj więcej

Finał Konkursu Ekologicznego “Człowiek jako element przyrody”Finał Konkursu Ekologicznego “Człowiek jako element przyrody”
30 paździer­nika w sali konfe­ren­cyjnej Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie - odbył się II etap Powia­to­wego Konkursu Ekolo­gicz­nego pod hasłem: „Czło­wiek jako element przyrody”. Staro­stwo powia­towe - główny orga­ni­zator konkursu otrzy­mało dofi­nan­so­wanie ze środków Woje­wódz­kiego Funduszu Ochrony Środo­wiska i Gospo­darki Wodnej…
| Czytaj więcej

AIDS - zespół nabytego upośledzenia odpornościAIDS - zespół nabytego upośledzenia odporności
HIV to ludzki wirus upośle­dzenia odpor­ności. Może wywołać zespół naby­tego upośle­dzenia odpor­ności – AIDS. Ze względu na skalę zagrożeń i tempo rozprze­strze­niania się wirusa epidemia HIV/AIDS jest jednym z prio­ry­te­to­wych zagad­nień zdrowia publicz­nego, scho­rzenie to wymaga natych­mia­sto­wego działania. Wirusem HIV zaka­żają się przede wszystkim…
| Czytaj więcej

„Bliżej siebie dalej od nałogów” – historia Amy Winehouse„Bliżej siebie dalej od nałogów” – historia Amy Winehouse
W ramach działań zawar­tych w „Szkolnym Programie Profi­lak­tycznym” pedagog szkolny reali­zuje program „ARS- czyli jak dbać o miłość”(finan­so­wany przez Szwaj­carię w ramach programu współ­pracy z krajami Unii Euro­pej­skiej). Jednym z prze­jawów reali­zacji programu był udział uczniów naszej szkoły w projekcji filmu „Amy” - opowieści o brytyj­skiej…
| Czytaj więcej

W oazie piękna i spokoju we WrocławiuW oazie piękna i spokoju we Wrocławiu
W dniu 26 paździer­nika uczniowie naszej szkoły uczest­ni­czyli w wycieczce dydak­tycznej do Wrocławia. Głównym punktem wycieczki było zwie­dzanie Ogrodu Bota­nicz­nego Uniwer­sy­tetu Wrocław­skiego, który przez Wrocła­wian nazy­wany jest oazą piękna i spokoju w centrum wiel­kiego miasta. Ogród poło­żony jest po północnej stronie katedry Św. Jana Chrzci­ciela…
| Czytaj więcej

Lekcja u Powiatowego Inspektora Nadzoru BudowlanegoLekcja u Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
21.10.2015 r. uczniowie klasy III Tech­nikum Budow­la­nego uczest­ni­czyli w lekcji w Powia­towym Inspek­to­racie Nadzoru Budow­la­nego w Wieruszowie. Spotkanie prowa­dził Powia­towy Inspektor Nadzoru Budow­la­nego w Wieru­szowie Pan mgr inż. Roman Kula, który szcze­gó­łowo zapo­znał uczniów z zakresem obowiązków oraz czyn­no­ściami, jakie podej­mo­wane są w ramach dzia­łania Inspektoratu. Poznali rodzaje…
| Czytaj więcej

Ratujemy chorych na białaczkę!Ratujemy chorych na białaczkę!
W Polsce co godzinę ktoś dowia­duje się, że ma białaczkę, czyli nowo­twór krwi. Tę diagnozę słyszą rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Bez względu na wiek – każdy może zacho­rować. Na szczę­ście każdy może też pomóc. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest…
| Czytaj więcej

Zawody w piłce ręcznej - LicealiadaZawody w piłce ręcznej - Licealiada
W dniu 21.10.2015 r. w Zespole Szkół Ponad gimna­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie odbyły się zawody w piłce ręcznej w ramach „Licealiady”. Do rozgrzewek przy­stą­piły nastę­pu­jące drużyny chłopców: ZSP „Staszic’’ Wieruszów. ZSR Lututów. Awans uzyskała drużyna ZSP „Staszic’’ Wieru­szów prowa­dzona przez Pana Romana Gajew­skiego,…
| Czytaj więcej

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych - październik 2015Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych - październik 2015
„Biblio­teki szkolne rządzą” to tego­roczne hasło Między­na­ro­do­wego Miesiąca Bibliotek Szkol­nych, w myśl którego w dniu 21.10.2015 r. (środa) w biblio­tece Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie zorga­ni­zo­wano promo­wanie biblio­teki oraz wspie­ranie zain­te­re­sowań uczniów i rozwoju czytel­nictwa wśród młodzieży. W czytelni biblio­teki można było podzi­wiać talenty i pasje naszych…
| Czytaj więcej

Finał Wojewódzki w Indywidualnych Biegach PrzełajowychFinał Wojewódzki w Indywidualnych Biegach Przełajowych
Choć Finał Woje­wódzki w Indy­wi­du­al­nych Biegach Prze­ła­jo­wych odbył się 2 paździer­nika wracamy do niego dzisiaj, ponieważ orga­ni­za­torzy ŁSZS i Zespół Szkół w Unie­jowie dopiero teraz opubli­ko­wali pierwsze choć niepełne jeszcze wyniki. Przy­po­mnijmy, że do Finału Woje­wódz­kiego w IBP z Powiatu Wieru­szow­skiego awan­so­wało 5 dziew­cząt i 5…
| Czytaj więcej

Znów “pokazaliśmy języki”Znów “pokazaliśmy języki”
Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w elimi­na­cjach programu Fundacji “Pokaż język” . Konkretnie: chodzi o poka­zanie umie­jęt­ności języ­ko­wych uczniów z języka angiel­skiego i niemieckiego. “Pokaż język” to program eduka­cyjny, który poprzez zaan­ga­żo­wanie nauczy­cieli i moty­wo­wanie uczniów do nauki języków obcych, ma za zadanie zwięk­szenie szans…
| Czytaj więcej

Dzień Dawcy Szpiku po raz trzeci!Dzień Dawcy Szpiku po raz trzeci!
Grupa wolon­ta­riuszy Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica już po raz trzeci orga­ni­zuje  wraz z Fundacją DKMS - DZIEŃ DAWCY SZPIKU. Odbyło się pierwsze zebranie orga­ni­za­cyjne. Dzień Dawcy szpiku odbę­dzie się praw­do­po­dobnie w pierw­szej połowie listo­pada. Do tej pory dzięki naszym akcjom 220…
| Czytaj więcej

“Cała prawda o papierosie”“Cała prawda o papierosie”
W minionym tygo­dniu na kory­tarzu przed salą gimna­styczną naszej szkoły mogli­ście oglądać wystawę “Cała prawda o papie­rosie”. Wystawa prezen­to­wała kilka plansz  z dużej prezen­tacji udostęp­nionej nam przez p. Annę Smolis z wieru­szow­skiego SANEPiD-u. Obecnie cała prezen­tacja znaj­duje się w pokoju peda­goga szkol­nego. Uczniowie i nauczy­ciele mogą ją…
| Czytaj więcej

“Staszic” z wizytą w Centrum Nauki Kopernik“Staszic” z wizytą w Centrum Nauki Kopernik
15 paździer­nika 2015 roku uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Joanny Wójcik Kowal­czyk i Barbary Howis zwie­dzali Warszawę. Wizyta w stolicy rozpo­częła się od ekspe­ry­men­to­wania w Centrum Nauki Kopernik, następnie było zwie­dzanie urokli­wych miejsc tego pięk­nego miasta a na zakoń­czenie wizyta w centrum handlowym “Złote…
| Czytaj więcej

I Staszicowski Wieczór z Grami PlanszowymiI Staszicowski  Wieczór z Grami Planszowymi
Wieczór 16 paździer­nika 2015 roku - to wieczór radości, rozrywki i burzy mózgów wśród zebranej młodzieży Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica, repre­zen­tantów Kępiń­skiego Klubu Gier Plan­szo­wych, pań dyrek­torek Małgo­rzaty  Nikodem, Aliny Kijak, Małgo­rzaty Karkoszki,  wice­sta­rosty Miro­sława  Urbasia i nauczy­cieli naszej placówki.…
| Czytaj więcej

Zawody rejonowe w Drużynowej Lidze LekkoatletycznejZawody rejonowe w Drużynowej Lidze Lekkoatletycznej
W dniu 23.09.2015 r. na Stadionie MOSiR w Sieradzu odbyły się zawody Rejo­nowe (półfinał) w Druży­nowej Lidze Lekko­atle­tycznej w ramach Licealiady. Do rywa­li­zacji stanęło 10 szkół ponad­gim­na­zjal­nych z kate­gorii dziew­cząt i 10 szkół ponad­gim­na­zjal­nych w kate­gorii chłopców. Drużyny mogły liczyć od dzie­sięciu do pięt­nastu zawod­ników którzy zmagali się w 5 konku­ren­cjach…
| Czytaj więcej

Pomagaj z Nadią - DominikowiPomagaj z Nadią - Dominikowi
„Pomagaj z Nadią” – pod takim hasłem odbywa się u nas w szkole zbiórka surowca wtór­nego – plasti­ko­wych nakrętek. Nadia Lerka – mała córeczka absol­wenta naszej szkoły, często nas odwiedza z rodzi­cami i przy­nosi za każdym razem torebkę nakrętek. Do naszej uczniow­skiej akcji włączyli się również…
| Czytaj więcej

Lubimy cudze dzieci uczyćLubimy cudze dzieci uczyć
14 paździer­nika 2015 roku społecz­ność szkolna Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie święto­wała Dzień Edukacji Narodowej. Trady­cyjnie chwilą ciszy upamięt­niono zmar­łych nauczy­cieli, zapa­lono znicze i złożono wiązankę kwiatów pod tablicą upamięt­nia­jącą nauczy­cieli powiatu wieru­szow­skiego, zamor­do­wa­nych podczas II wojny światowej oraz nauczy­cieli…
| Czytaj więcej

“Pojedynek na lektury” - konkurs“Pojedynek na lektury” - konkurs
Wieru­szowski Dom Kultury orga­ni­zuje dla uczniów gimna­zjum i szkół ponad­gim­na­zjal­nych konkurs aktorsko-literacki: „Poje­dynek na lektury”. Konkurs polega na wybraniu z dowolnej lektury szkolnej: frag­mentu tekstu bądź kilka frag­mentów z jednej lektury złożo­nych w całość, kolaż dialogów z lektur i stwo­rzeniu nowo­cze­snego mono­dramu według własnego pomysłu. Mono­dram…
| Czytaj więcej

Szlakiem architektury drewnianej przez Powiat WieruszowskiSzlakiem architektury drewnianej przez Powiat Wieruszowski
Szla­kiem archi­tek­tury drew­nianej przez Powiat Wieru­szowski wybra­liśmy się w słoneczny ponie­działek 05.09.2015 r. na wycieczkę rowe­rową wraz z uczniami klasy II i III Tech­nikum Budowlanego. Pierw­szym naszym punktem zwie­dzania było Sank­tu­arium św. Wojciecha w Cieszę­cinie. Zosta­liśmy mile przy­wi­tani przez proboszcza parafii o. Krzysz­tofa Wasiuka,…
| Czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w Olimpiadzie Wiedzy EkonomicznejZapraszamy do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej
Oto podzię­ko­wania dla uczniów Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im.Stanisława Staszica - za udział w ubie­gło­rocznej Olim­pia­dzie Wiedzy Ekonomicznej.  W tego­rocznej XXIX edycji tej presti­żowej Olim­piady nasz “Staszic” również bierze udział. Hasło prze­wodnie tego­rocznej Olim­piady to “Nierów­ności społeczne a rozwój gospo­darczy”. W szkolnym etapie udział wezmą wszyscy…
| Czytaj więcej

Złoto dla uczniów Hufca Pracy z WieruszowaZłoto dla uczniów Hufca Pracy z Wieruszowa
W dniu 2 paździer­nika 2015 r. w Piotr­kowie Trybu­nal­skim odbył się Woje­wódzki Turniej Piłki Orli­kowej Młodzieży OHP. Głów­nymi orga­ni­za­to­rami i part­ne­rami tej imprezy byli: Łódzka Woje­wódzka Komenda OHP, Hufiec Pracy w Piotr­kowie Trybu­nal­skim, Urząd Miasta Piotr­kowa Trybu­nal­skiego, Ośrodek Sportu i Rekre­acji w Piotr­kowie Trybu­nal­skim, Posłowie na Sejm…
| Czytaj więcej

Podziękowania dla firm: Agrecol, Nico, RedroPodziękowania dla firm: Agrecol, Nico, Redro
Społecz­ność szkolna Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie składa serdeczne podzię­ko­wania nastę­pu­jącym firmom: AGRECOL sp. z o.o. - Mesznary PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „NICO” MARIUSZ STĘŻAŁA –  Bagatelka  Firma Redro z Poznania - redro.pl Wymie­nione firmy wspo­mogły nas w znacznym stopniu, w  sfinan­so­waniu zakupu…
| Czytaj więcej

Wieczór AutorskiWieczór Autorski
W środę 30 wrze­śnia w Miejsko-Gminnej Biblio­tece Publicznej w Wieru­szowie mieliśmy przy­jem­ność uczest­ni­czyć w wieczorze poezji, muzyki i piosenki, podczas którego odbyła się premiera nowego tomiku wierszy pana Euge­niusza Toruń­skiego pt. „Zaduma”. Spotkanie autor­skie uświet­nili muzyką uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej im. A. Tansmana w Kępnie, uczest­nicy Studia…
| Czytaj więcej

Honorowo oddana krewHonorowo oddana krew
Serdeczne podzię­ko­wania dla wszyst­kich osób, które 1 paździer­nika 2015 roku w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie wzięły udział w Akcji Hono­ro­wego Odda­wania Krwi. Krew jest bardzo istotną dla zdrowia, płynną tkanką orga­nizmu. Dostarcza tlen i skład­niki odżywcze do każdej komórki. Ma także rolę…
| Czytaj więcej

Szkolne eliminacje konkursu ekologicznegoSzkolne eliminacje konkursu ekologicznego
Powiat wieru­szowski orga­ni­zuje konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: „CZŁOWIEK JAKO ELEMENT PRZYRODY”. Konkurs będzie miał formę olim­piady wiedzy ekologiczno-przyrodniczej. Zadania testowe  dotyczą  m.in. ekologii, przy­rody, ochrony środo­wiska, fauny i flory powiatu wieruszowskiego. 28 wrze­śnia 2015 roku odbyły się  szkolne…
| Czytaj więcej

Stoliczku nakryj się!Stoliczku nakryj się!
W dniu 30.09.2015 roku uczniowie klasy IV Tech­nikum Hote­lar­skiego na zaję­ciach „Obsługi Konsu­menta” nakry­wali stół na różne uroczy­stości: Wigilia, Boże Naro­dzenie, Wiel­kanoc, Wesele, Walen­tynki, Komunia, Wystrój jesienny. Matu­rzyści reali­zując to zadanie wyko­rzy­sty­wali zdobytą wiedzę, doty­czącą zasad kompo­no­wania deko­racji, usta­wiania świec i kompo­zycji kwia­to­wych.…
| Czytaj więcej

Dzień Chłopców ze StaszicaDzień Chłopców ze Staszica
Oczy­wi­ście tradycji musiało stać się zadość. Dzień Chłopca ważna data! Po pierwsze: “W dniu Twojego święta chciałam Ci powie­dzieć... że Ty jesteś dla mnie najdroższy pod niebem!” Po drugie: “Dzień Mężczyzny dziś się święci, Więc życzę Ci tego, co Cię kręci: full zabawy, dobrych chęci, niech…
| Czytaj więcej

Ogólnopolski Dzień Głośnego CzytaniaOgólnopolski Dzień Głośnego Czytania
Zdajemy sobie sprawę jak ważna rolę odgrywa czytanie, że czło­wiek we współ­cze­snym świecie nie byłby w stanie funk­cjo­nować bez tej umie­jęt­ności. Proces czytania, to proces ciągłego dosko­na­lenia myślo­wego, ciągłego rozwoju, dojrze­wania możli­wości czytel­ników postę­pu­ją­cego równo­rzędnie z ich biolo­gicznym rozwojem. Dlatego bardzo ważnym czyn­ni­kiem jest…
| Czytaj więcej

Paintball – zabawą integracyjnąPaintball – zabawą integracyjną
W dniu 28 wrze­śnia 2015 roku uczen­nice, uczniowie i nauczy­ciele już po raz drugi inte­gro­wali na się na polu paint­ba­lowym w Zarzeczu k/Bełchatowa. Przy­po­mnijmy, że gra polega na prowa­dzeniu pozo­ro­wanej walki przy użyciu markerów - urzą­dzeń zbli­żo­nych kształtem i zasadą dzia­łania do broni pneu­ma­tycznej, które za pomocą sprę­żo­nego powie­trza…
| Czytaj więcej

Z wizytą w GłuchołazachZ wizytą w Głuchołazach
W dniach 21-23.09.2015 r. młodzież wieru­szow­skiego Hufca Pracy odbyła wycieczkę do Głuchołaz. Była to grupa 17 uczniów i 2 wycho­wawców, którzy wybrali się, aby promować aktywny wypo­czynek w Górach Opawskich. Pierw­szym punktem wycieczki było zwie­dzanie zamku w Mosznej – słyną­cego z 99 wież i 365 pomiesz­czeń. Swą…
| Czytaj więcej

Europejski tydzień sportu w „Staszicu”Europejski tydzień sportu w „Staszicu”
W ramach Euro­pej­skiego Tygo­dnia Sportu w dniu 18.09.2015 r. odbyły się w naszej szkole zawody spor­towe w formie toru przeszkód. W zawo­dach wzięło udział 80 uczniów. Drużyny skła­dały się z 10 osób repre­zen­tu­ją­cych 1 rocznik w naszej szkole. Rywa­li­zacja była podzie­lona na kate­gorie chłopców i dziew­cząt. Rywa­li­zację…
| Czytaj więcej

Finały XIV Maratonu MatematycznegoFinały XIV Maratonu Matematycznego
W dniu 19 wrze­śnia 2015 przy­szło nam ponownie odwie­dzić Uniwer­sytet Wrocławski. Tym razem miłym powodem wyjazdu były Finały XIV Mara­tonu Mate­ma­tycz­nego, do którego zakwa­li­fi­kował się Mariusz Myszor – uczeń drugiej klasy Tech­nikum Budow­la­nego. Wrocławski Maraton Mate­ma­tyczny jest jednym z powszech­niej­szych konkursów…
| Czytaj więcej

„pogoda taka jak wiosną, więc w drogę i … na budowę”„pogoda taka jak wiosną, więc w drogę i … na budowę”
W dniu 17.09.2015 r. uczniowie Tech­nikum Budow­la­nego z klasy III Tekb wraz z opie­kunem Beatą Króli­kowską uczest­ni­czyli w wycieczce na budowę budynków miesz­kal­nych wielo­ro­dzin­nych przy ul. Kordeckiego w Wieru­szowie reali­zo­wa­nego przez Malik Deve­lop­ment z Pieczysk. Obiekt miesz­kalny wielo­ro­dzinny, trzy­kon­dy­gna­cyjny w tech­no­logii trady­cyjnej wzno­szony jest w sąsiedz­twie budynków wielo­ro­dzin­nych oraz jedno­ro­dzin­nych, w atrak­cyjnej…
| Czytaj więcej

Dopalacze kradną życie!Dopalacze kradną życie!
W dniu 17 wrze­śnia 2015 odbyło się spotkanie rodziców uczniów naszej szkoły z dyrek­torem Miej­skiego Ośrodka Profi­lak­tyki, terapii Uzależ­nień i Współ­dzia­łania w Wieru­szowie p. Dariuszem Sobor­czy­kiem. Tematem spotkania była profi­lak­tyka uzależ­nień skie­ro­wana do rodziców. Rodzice pamię­tajcie zawsze, że powinniście: być świadomi faktu istnienia środków psycho­ak­tyw­nych,…
| Czytaj więcej

Piknik ProzdrowotnyPiknik Prozdrowotny
Staro­stwo powiatu wieru­szow­skiego reali­zuje (w okresie luty 2015 – kwie­cień 2016) projekt: „Komplek­sowy program zmniej­szania zacho­ro­wal­ności na choroby zwią­zane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego”. Z prze­pro­wa­dzonej analizy istot­nych potrzeb zdro­wot­nych ludności powiatu wieru­szow­skiego wynika, że szcze­gólne znaczenie wśród wystę­pu­ją­cych chorób zajmują choroby…
| Czytaj więcej

I etap Maratonu Matematycznego we WrocławiuI etap Maratonu Matematycznego we Wrocławiu
17 wrze­śnia rano o 8.00 w liczbie 39 uczniów i 3 opie­kunek (mate­ma­tyczki: Urszula Tęcza, Kata­rzyna Klimas oraz Danuta Urbaś - pedagog szkolny) - wyje­cha­liśmy na wycieczkę dydak­tyczną do Wrocławia. Pierwsze kroki skie­ro­wa­liśmy na Poli­tech­nikę Wrocławską, na której zosta­liśmy serdecznie powi­tani przez panią Małgo­rzatę Smut­kie­wicz z Działu…
| Czytaj więcej

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniomProfilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
W Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica trwa reali­zacji Kampanii Społecznej doty­czącej Projektu „Profi­lak­tyczny program w zakresie prze­ciw­dzia­łania uzależ­nieniu od alko­holu, tytoniu i innych środków psycho­ak­tyw­nych” współ­fi­nan­so­wa­nego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współ­pracy. Treści Kampanii  są reali­zo­wane przez pion oświaty zdro­wotnej i promocji zdrowia Państwowej…
| Czytaj więcej

Szkolny kiermasz książekSzkolny kiermasz książek
Początek roku szkol­nego to czas poszu­ki­wania podręcz­ników szkol­nych, z których będziemy korzy­stać w nowej klasie. Trady­cyjnie już na placu przed biblio­teką szkolną odbył się kier­masz książek używa­nych. Zawarto wiele korzyst­nych trans­akcji. Orga­ni­za­torem dwóch spotkań kier­ma­szo­wych była biblio­te­karka szkolna Halina Paluch. #gallery-71 { margin:…
| Czytaj więcej

Tu zaszła zmianaTu zaszła zmiana
Przed­sta­wiamy parę zdjęć z remontu naszego kory­tarza na parterze. Pierwsze zdjęcie przed­stawia spacer kory­ta­rzem - w ostatnim dniu roku szkol­nego 2014/2015. Następne zdjęcia po kolei poka­zują zmiany na kory­tarzu, które zadziały się za przy­czyną ekip remon­to­wych. Grun­towne “zerwanie” starej podłogi oraz liczącej sporo, sporo lat…
| Czytaj więcej

Brawo maratończycy!Brawo maratończycy!
Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, że w dniu 13 wrze­śnia nauczy­ciele naszej szkoły: Joanna Wójcik-Kowalczyk (germa­nistka) i Robert Gruszka (nauczy­ciel wycho­wania fizycz­nego) wzięli udział w 33 Mara­tonie Wrocławskim. Gratu­lu­jemy ukoń­czenia biegu! Przy­po­mi­namy, że “Maraton swoją nazwę przejął od małej grec­kiej miej­sco­wości poło­żonej nieda­leko Aten. Według legendy, podczas…
| Czytaj więcej

Narodowe Czytanie - “Lalka”Narodowe Czytanie - “Lalka”
W dniu 5 wrze­śnia 2015 roku odbyła się 4. już edycja ogól­no­pol­skiej akcji Naro­dowe Czytanie, ogło­szonej przez prezy­denta Rzeczy­po­spo­litej Polskiej. W tym dniu w wielu miastach Polski rozbrzmie­wały frag­menty „Lalki” Bole­sława Prusa. Wspól­nego i głośnego czytania nie zabrakło również na wieru­szow­skim rynku. O godzinie 12:00…
| Czytaj więcej

Regionalna Impreza Integracyjna „SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ”Regionalna Impreza Integracyjna „SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ”
W sobotę 5 wrze­śnia br. po raz kolejny na terenie Gimna­zjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieru­szowie odbyła się Regio­nalna Impreza Inte­gra­cyjna „Spotkanie Przyjaciół”. Impreza rozpo­częła się jak zawsze kolo­rowym koro­wodem ulicznym z boiska spor­to­wego w ZSO im. M. Koper­nika w Wieru­szowie skąd wspólnie z orkie­strą wszyscy…
| Czytaj więcej

Erasmus+ - spotkanie z uczniami i rodzicamiErasmus+ - spotkanie z uczniami i rodzicami
W piątek 4 wrze­śnia 2015 odbyło się spotkanie z uczniami i rodzi­cami uczniów klas III, którzy biorą udział w projekcie “Prak­tyki euro­pej­skie dla ZSP Wieru­szów”. Koor­dy­nator projektu zapre­zen­tował podczas spotkania zało­żenia projek­towe i wyja­śniał wszystkie wątpliwości. Od ponie­działku 7 wrze­śnia trwa zbie­ranie “Formu­larzy zgło­sze­nio­wych do projektu”.…
| Czytaj więcej

“Hotel Kamiński” - praktyka klasy III Technikum Hotelarskiego“Hotel Kamiński” - praktyka klasy III Technikum Hotelarskiego
4 wrze­śnia 2015 – prak­tykę zawo­dową rozpo­czyna grupa uczniów z klasy III Tech­nikum Hotelarskiego. Gości­liśmy dziś w “Hotelu Kamiński” w Kępnie. Odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne. P. Marian Kamiński – właści­ciel hotelu, rozma­wiał z uczniami w obec­ności wice­dy­rektor ds. praktyk zawo­do­wych Małgo­rzaty Karkoszki oraz peda­goga…
| Czytaj więcej

Jak my lubimy prezenty!Jak my lubimy prezenty!
Uczniowie i nauczy­ciele Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica skła­dają podzię­ko­wania hurtowni  z ulicy Tekli­now­skiej  „Augusto-Zimoch” za dzisiejszą, darmową  porcję smako­wi­tych lodów. To bardzo miły gest. Trans­portem kartonów z lodami zajęły się: dyrektor Małgo­rzata Nikodem i opie­kunka Samo­rządu Szkol­nego Jadwiga Kołodziej. No i oczy­wi­ście podzię­ko­wania dla uczennic…
| Czytaj więcej

Zaproponuj wydarzenie z życia szkołyZaproponuj wydarzenie z życia szkoły
Doku­ment „Program wycho­wawczy szkoły” zawierać będzie w swojej treści znaczące wyda­rzenia w życiu szkoły, reali­zo­wane w cyklu roku szkol­nego 2015/2016. W plano­waniu tych wyda­rzeń udział wezmą uczniowie i nauczy­ciele (szcze­gólnie prze­wod­ni­czący komisji przedmiotowych). Wyda­rzenia te obej­mują np.: konkursy szkolne, konkursy i olim­piady międzysz­kolne, uroczy­stości…
| Czytaj więcej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016
Społecz­ność szkolna Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie – przy­jęła dziś do swojego grona uczniów klas pierwszych. Uroczy­stość rozpo­czę­liśmy odśpie­wa­niem hymnu państwo­wego. Następnie repre­zen­tanci klas i pozo­stali pierw­szo­kla­siści złożyli uroczyste ślubo­wanie na sztandar szkoły . Klasy repre­zen­to­wali: Roksana Majorek z klasy I D,…
| Czytaj więcej