poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 783 10 71

ZSP Wieruszów

Aktualności


Selfie z książkąSelfie z książką
Drodzy uczniowie i nauczyciele! Zapra­szam do wspólnej zabawy, która polegać będzie na zapre­zen­to­waniu książki, którą akurat czytacie lub książki, którą kiedyś prze­czy­ta­li­ście i zrobiła na Was duże wrażenie. Kilka zdjęć już powstało. Jeśli powstanie ich więcej – stwo­rzymy razem ciekawą galerię. Jutro będzie ku temu wspa­niała…
| Czytaj więcej

Profilaktyka AIDS - konkursProfilaktyka AIDS - konkurs
22 paździer­nika – dziś odbył się szkolny etap Między­po­wia­to­wego Konkursu Wiedzy o AIDS i Choro­bach Prze­no­szo­nych Drogą Płciową zorga­ni­zo­wany przez wieluński SANEPiD. Na sali konfe­ren­cyjnej zgro­ma­dziło się 38 uczniów z różnych typów szkół, elimi­nacje prze­pro­wa­dziła nauczy­cielka chemii Iwona Kuliga-Kmiecik. Uczniowie, którzy uzyskają największą ilość punktów…
| Czytaj więcej

Wybierz StudiaWybierz Studia
Mini­ster Nauki i Szkol­nictwa Wyższego oraz Mini­ster Edukacji Naro­dowej zapra­szają wszyst­kich uczniów, rodziców i nauczy­cieli do korzy­stania z nowego portalu. Jest to pierwszy portal w Polsce zawie­ra­jący oficjalne infor­macje o wszyst­kich polskich uczel­niach publicz­nych i niepu­blicz­nych. Pomoże wybrać studia zgodne z zain­te­re­so­wa­niami, dosto­sować wybór przed­miotów matu­ral­nych do wymagań uczelni, czy znaleźć…
| Czytaj więcej

Głośne Czytanie w BiblioteceGłośne Czytanie w Bibliotece
„CZYTAĆ KAŻDY MOŻE” W dniu 23 paździer­nika br. (czwartek) w naszej szkolnej biblio­tece odbę­dzie się wspólne głośne czytanie. Sami wybierzcie frag­ment prozy z ulubionej  książki, albo z tomiku  poezji wiersz  (mile widziana twór­czość własnego autor­stwa) i pięknie go prze­czy­tajcie pozo­stałym uczestnikom. Czytać będziemy podczas lekcji oraz na przerwach.…
| Czytaj więcej

II miejsce naszych piłkarzy z OHPII miejsce naszych piłkarzy z OHP
10 paździer­nika w Piotr­kowie Trybu­nal­skim odbył się Woje­wódzki Turniej Piłki Orli­kowej. Głów­nymi orga­ni­za­to­rami byli Łódzka Komenda OHP, Hufiec Pracy w Piotr­kowie Trybu­nal­skim, Urząd Miasta Piotr­kowa Trybu­nal­skiego, Ośrodek Sportu i Rekre­acji w Piotr­kowie Trybu­nal­skim, Posłowie na Sejm RP pocho­dzący z regionu piotr­kow­skiego, Okrę­gowy Związek Piłki Nożnej w Piotr­kowie…
| Czytaj więcej

Wrocław jesieniąWrocław jesienią
17 paździer­nika 44 uczniów naszej szkoły uczest­ni­czyło w wycieczce szkolnej do Wrocławia zorga­ni­zo­wanej przez nauczy­cielki: Julitę Bossa-Piluch, Agatę Dama­sie­wicz i Barbarę Howis. Po cieka­wych miej­scach Wrocławia opro­wa­dzał nas prze­wodnik - Pan Damian. Pierwszym punktem wycieczki było zwie­dzanie Hali Stulecia uzna­wanej za jedno z najwy­bit­niej­szych dzieł archi­tek­tury światowej…
| Czytaj więcej

Wycieczka dydaktyczna - Aleja Dębów CzerwonychWycieczka dydaktyczna - Aleja Dębów Czerwonych
Aleja Dębów Czer­wo­nych to cenny Pomnik Przy­rody na Ziemi wieru­szow­skiej. Szcze­gólnie jesienią można podzi­wiać uroki tego miejsca. Dęby zostały posa­dzone po obu stro­nach drogi nr 450 w kierunku Opatowa. Dziś rozło­żyste konary drzew łączą się nad drogą tworząc uroczy zielono- żółto - czer­wony balda­chim nad jezdnią. Kolory…
| Czytaj więcej

Polecają CzechyPolecają Czechy
W dniach 11-12 paździer­nika odbyła się wycieczka nauczy­cieli naszej szkoły do uroczych zakątków Repu­bliki Czeskiej, w masyw Gór Jesenickich. Zwie­dzono jaskinie „Na pomezi”, które są najwięk­szym jaski­niowym systemem w Czechach. Następnie zwie­dzono zamek w miej­sco­wości Javornik. Z zamku rozciąga się wspa­niały widok na miasto oraz polskie jeziora: Nyskie…
| Czytaj więcej

Uczniowie zdający maturę w maju 2016 rokuUczniowie zdający maturę w maju 2016 roku
Egzamin matu­ralny w nowej formule zostanie prze­pro­wa­dzany dla absol­wentów tech­nikum w maju 2016 roku. Nauczy­ciele i uczniowie, w przy­go­to­wa­niach do egza­minu matu­ral­nego, mogą korzy­stać z: infor­ma­torów o egza­minie matu­ralnym z poszcze­gól­nych przed­miotów; infor­ma­tory zawie­rają opis egza­minu oraz przy­kła­dowe zadania wraz z rozwiązaniami; przy­kła­do­wych zestawów zadań z poszcze­gól­nych przed­miotów (w przy­padku języków obcych -…
| Czytaj więcej

Odwiedziny absolwentówOdwiedziny absolwentów
Dziś miła niespo­dzianka. Odwie­dzili nas absol­wenci Tech­nikum Mecha­tro­nicz­nego sprzed dwóch lat. Od lewej: Jere­miasz Kozłowski, Tomasz Stasik – obaj pracują w wyuczonym zawo­dzie jako opera­torzy obra­biarek nume­rycz­nych w STOLWIT Polesie oraz Paweł Mencel, który pracuje w firmie „PROGRESS” Nowa Wieś Ksią­żęca, także jako operator maszyny stero­wanej…
| Czytaj więcej

Dzień Edukacji Narodowej w StaszicuDzień Edukacji Narodowej w Staszicu
O godzinie 11.00 w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica rozpo­częła się uroczy­stość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Chwilą ciszy upamięt­niono zmar­łych nauczy­cieli, zapa­lono znicze i złożono wiązankę kwiatów pod tablicą upamięt­nia­jącą nauczy­cieli powiatu wieru­szow­skiego, zamor­do­wa­nych podczas II wojny światowej oraz nauczy­cieli tajnego nauczania. Tablica jest wyrazem…
| Czytaj więcej

Barbara Wachowicz i Edward LutczynBarbara Wachowicz i Edward Lutczyn
W paździer­niku w Miejsko-Gminnej Biblio­tece Publicznej w Wieru­szowie odbyły się dwa ciekawe spotkania. Pierwsze z nich to wspa­niały wieczór spędzony z wielką polską pisarką, wspa­niałą osobo­wo­ścią, kobietą o wyjąt­kowej erudycji - p. Barbarą Wacho­wicz. Pisarka przed­sta­wiła swoją najnowszą książkę : „Boha­terki Powstań­czej Warszawy”. Jak sam tytuł mówi -…
| Czytaj więcej

Żegnaj smutku...Żegnaj smutku...
Jednym ze znako­mi­tych sposobów dbania o nasze zdrowie psychiczne jest aktywny wypo­czynek fizyczny. W związku z tym, uczniowie z klas Tech­nikum Budow­la­nego przy Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych w Wieru­szowie udali się na wyprawę rowe­rową. Jako, że pogoda dopi­sy­wała, a trasa rowe­rowa wyno­siła blisko 50 kilo­me­trów, po powrocie nikt już nie miał…
| Czytaj więcej

Podziękowanie za “Dzień Dawcy Szpiku”Podziękowanie za “Dzień Dawcy Szpiku”
W dniu 10 paździer­nika 2014 roku w naszej szkole odbyła się druga w tym roku kalen­da­rzowym akcja „Zostań Dawcą Szpiku”. Akcja orga­ni­zo­wana wspólnie z Fundacją DKMS. Serdecznie dzię­ku­jemy wszystkim ludziom o wielkim sercu, którzy zgło­sili się dziś do nas, aby zare­je­strować się jako poten­cjalni dawcy komórek macie­rzy­stych…
| Czytaj więcej

Dawca szpikuDawca szpiku
7 paździer­nika odwie­dził nas Mateusz Jankie­wicz. Mateusz ukoń­czył Tech­nikum Mecha­tro­niczne 2 lata temu. W tym roku został dawcą szpiku. Być może uratował komuś życie, ale najpierw posłu­chajcie i obej­rzyjcie rozmowę Mate­usza z wolontariusz­kami z naszej szkoły. Przy­po­mi­namy! Akcja Dzień Dawcy Szpiku w “Staszicu” odbę­dzie się w ten…
| Czytaj więcej

Hej! Ludzie wielkiego serca!Hej! Ludzie wielkiego serca!
„W Polsce co godzinę ktoś dowia­duje się, że ma białaczkę, czyli nowo­twór krwi. Tę diagnozę słyszą rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Bez względu na wiek – każdy może zacho­rować. Na szczę­ście każdy może też pomóc. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest prze­szcze­pienie…
| Czytaj więcej

Arek Wdowik – uczeń nietuzinkowyArek Wdowik – uczeń nietuzinkowy
W pewien jesienny poranek, jak w każdy inny dzień roku szkol­nego uczniowie docie­rali do szkoły pieszo, auto­bu­sami i samo­cho­dami osobowymi. Jeden uczeń dotarł do szkoły w sposób niety­powy – ciągni­kiem siodłowym (dla mnie zaawan­so­wa­nych - po prostu samo­chodem cięża­rowym). Był to Arek Wdowik z klasy IV Tech­nikum Mecha­tro­nicz­nego w Zespole…
| Czytaj więcej

Dzień ChłopcaDzień Chłopca
Na stałe w tradycji szkolnej zago­ściły obchody Dnia Chłopca. Jak co roku z kartonem cukierków poja­wiła się w szkole Prze­wod­ni­cząca Rady Rodziców  p. Monika Józe­fowska. Następnie słodycze prze­jęła żeńska część Samo­rządu Uczniow­skiego i zała­do­wawszy je do stylo­wych koszyczków, często­wała męską część społecz­ności szkolnej. Miło spędzały czas…
| Czytaj więcej

Wieczór poetycki w Bibliotece MiejskiejWieczór poetycki w Bibliotece Miejskiej
W dniu 25 wrze­śnia 2014 r. w czwart­kowy wieczór w Miejsko-Gminnej Biblio­tece Publicznej im. W.S. Reymonta w Wieru­szowie mieliśmy przy­jem­ność uczest­ni­czyć w prezen­tacji kolej­nego tomiku wierszy Pana Euge­niusza Toruń­skiego pt. “Jeszcze” - który zawiera 63 wiersze o tema­tyce miło­snej, lirycznej i poważnej. Wieczór autorski uświet­nili swoim udziałem: piękną muzyką, grą…
| Czytaj więcej

Konkurs na ” Najlepszego Czytelnika”Konkurs na ” Najlepszego Czytelnika”
Rok 2014 “Rokiem Czytelnika” Październik Między­na­ro­dowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych Z okazji “Roku Czytel­nika” biblio­teka szkolna ogłasza KONKURS na “Najlep­szego Czytel­nika” I seme­stru nauki 2014/2015 pod hasłem „Kto czyta książki, ten żyje podwójnie”. Cele konkursu Promocja czytel­nictwa oraz zachę­canie i mobi­li­zo­wanie uczniów do regu­lar­nego czytania lektur oraz książek spoza…
| Czytaj więcej

Akcja Honorowego KrwiodawstwaAkcja Honorowego Krwiodawstwa
25 wrze­śnia 2014 roku odbyła się w naszej szkole kolejna akcja hono­ro­wego krwio­daw­stwa. Zare­je­stro­wano 41 osób, 33 osoby oddały krew. Oto one: Ewa Trafarska (pracownik admi­ni­stracji szkoły), Mateusz Żurek, Damian Wdowik, Tomasz Gabas, Jakub Syguła, Fabian Dziura, Patrycja Bigos, Julita Wójciak,…
| Czytaj więcej

Przeżyjmy to jeszcze raz...Przeżyjmy to jeszcze raz...
Dzisiaj w szkole prze­ży­wa­liśmy jeszcze raz wczo­rajszy sukces Polskiej Drużyny Siat­kar­skiej. Drużyna zdobyła Mistrzo­stwo Świata w Piłce Siat­kowej Mężczyzn. To wielki powód do dumy i satys­fakcji. Jedno­cze­śnie doce­niamy wielką pracę i deter­mi­nację spor­towców. Hymn naro­dowy, flaga państwowa i ... łza w oku, wzru­szenie - tak prze­ży­wa­liśmy te wspa­niałe…
| Czytaj więcej

16 listopada - Wszyscy na Wybory16 listopada - Wszyscy na Wybory
16 listo­pada odbędą się w Polsce Wybory samo­rzą­dowe – wybory członków organów stano­wią­cych jednostki samo­rządu tery­to­rial­nego: rad gmin, rad powiatów, sejmików woje­wództw oraz (od 2002 roku) jedno­oso­bo­wych organów wyko­naw­czych gmin – wójtów, burmi­strzów, prezy­dentów miast. Wybory te odby­wają się co 4 lata. Popie­ramy akcję…
| Czytaj więcej

Komunikat dla honorowych krwiodawcówKomunikat dla honorowych krwiodawców
W dniu 25 wrze­śnia odbę­dzie się Akcja Hono­ro­wego Odda­wania Krwi. Akcja trwać będzie jak zwykle w godzi­nach 9.00 do 12.00, miejsce - sala konfe­ren­cyjna warsz­tatów szkol­nych. Zapra­szamy stałych bywalców naszych akcji, ale także zapra­szamy osoby, które w ostatnim czasie stały się pełno­letnie. Należy zabrać ze sobą…
| Czytaj więcej

Mieć pomysł na siebie :)Mieć pomysł na siebie :)
Kory­tarz szkolny to zawsze swego rodzaju rewia mody, oczy­wi­ście z przy­mru­że­niem oka. Przy­jemnie jest patrzeć na osoby, które dbają o swój wygląd. Jeszcze przy­jem­niej jest patrzeć, kiedy strój jest czysty, pach­nący, schludny. Strój to także sposób poka­zania innym, że mam „pomysł na siebie”. Wiele można dowie­dzieć się…
| Czytaj więcej

Wrześniowe sprzątanie świata.Wrześniowe sprzątanie świata.
Tradycją stało się już to, że co roku bierzemy udział w akcji „Sprzą­tania świata”. Dzisiejszą akcję nadzo­ro­wała wice­dy­rektor Małgo­rzata Karkoszka. Wiatr skutecznie utrud­niał zagra­bianie liści i śmieci, ale nie na tyle, by akcja się nie powiodła. Podzię­ko­wania dla wszyst­kich klas i nauczy­cieli, którzy brali udział w porząd­ko­waniu naszego, najbliż­szego…
| Czytaj więcej

I Wojewódzki Konkurs Wiedzy Przeciwpożarowej i Ratownictwa PrzedmedycznegoI Wojewódzki Konkurs Wiedzy Przeciwpożarowej i Ratownictwa Przedmedycznego
11 wrze­śnia 2014 roku na Błoniach w Łowiczu odbył się I Woje­wódzki Konkurs Wiedzy Prze­ciw­po­ża­rowej i Ratow­nictwa Przed­me­dycz­nego zorga­ni­zo­wany przez Łódzką Woje­wódzką Komendę OHP wraz z Hufcem Pracy 5-22 w Łowiczu. Konkurs prowa­dzony przez zawo­do­wych stra­żaków Państwowej Straży Pożarnej składał się z trzech części: testu wiedzy prze­ciw­po­ża­rowej…
| Czytaj więcej

“Spotkanie Przyjaciół” i “Narodowe Czytanie”“Spotkanie Przyjaciół” i “Narodowe Czytanie”
Po raz XV w dniu 6 wrze­śnia 2014 r. w Gimna­zjum im. Jana Pawła II w Wieru­szowie odbyła się Regio­nalna Impreza Inte­gra­cyjna pod hasłem “Spotkanie Przyjaciół”. Orga­ni­za­torem imprezy byli: Stowa­rzy­szenie Inte­gra­cyjne “Klub Otwar­tych Serc”, Towa­rzy­stwo Przy­ja­ciół Dzieci - Oddział Miejski oraz Warsz­taty Terapii Zaję­ciowej w Wieru­szowie. Koor­dy­na­torem całego…
| Czytaj więcej

Nowy chodnikNowy chodnik
W dniach 10 i 11.09.2014 r. uczniowie z klasy I, II i III Tech­nikum Budow­la­nego: wyko­ny­wali prace na rzecz szkoły wnosząc już kolejny wkład w poprawę jej funk­cjo­nal­ności i wize­runku. Uczniowie wyko­nali chodnik łączący teren warsz­tatów szkol­nych z boiskiem sportowym. Pierw­szego dnia po pracach porząd­ko­wych na miejscu przy­szłego chod­nika…
| Czytaj więcej

Stop zwolnieniom z WF-uStop zwolnieniom z WF-u
Jednym z prio­ry­tetów Mini­ster­stwa Sportu i Tury­styki jest syste­ma­tyczne zwięk­szanie uczest­nictwa polskiego społe­czeń­stwa w sporcie oraz zachę­canie do aktyw­ności fizycznej jak najwięk­szej liczby obywa­teli, akcen­tując w szcze­gól­ności udział dzieci i młodzieży, a więc uczniów wszyst­kich poziomów eduka­cyj­nych. Szcze­gólną uwagę Mini­ster­stwo poświęcać będzie obsza­rowi sportu dzieci i młodzieży dedy­kując nowe…
| Czytaj więcej

Szkolna giełda podręcznikówSzkolna giełda podręczników
Dziś w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych wyko­rzy­sta­liśmy pogodną chwilę pomiędzy kolej­nymi opadami deszczu i na placu przed budyn­kiem szkoły – zorga­ni­zo­wa­liśmy szkolną giełdę podręcz­ników. Podczas kier­maszu można było dokonać zakupu i sprze­daży używa­nych podręcz­ników szkolnych. Następna giełda odbę­dzie się w czwartek 11 wrze­śnia, również w czasie trwania…
| Czytaj więcej

Wakacyjne remontyWakacyjne remonty
W trakcie wakacji wyre­mon­to­wany został kory­tarz na I piętrze naszej szkoły. Podczas zrywania starej boazerii odsło­nięto zapis sprzed 31 lat, którego doko­nali zakła­da­jący boazerię pracow­nicy. Końcowym etapem odnowy kory­tarza było nama­lo­wanie nowych numerów nad drzwiami poszcze­gól­nych klas. Zadanie to wyko­nali: Marta Kukuła, Bartło­miej Choczaj, Daniel Jania­czyk,…
| Czytaj więcej