poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 783 10 71

ZSP Wieruszów

Aktualności


Od jutra ćwiczę na WF-ie


Wrześniowe sprzątanie świata.Wrześniowe sprzątanie świata.
Tradycją stało się już to, że co roku bierzemy udział w akcji „Sprzą­tania świata”. Dzisiejszą akcję nadzo­ro­wała wice­dy­rektor Małgo­rzata Karkoszka. Wiatr skutecznie utrud­niał zagra­bianie liści i śmieci, ale nie na tyle, by akcja się nie powiodła. Podzię­ko­wania dla wszyst­kich klas i nauczy­cieli, którzy brali udział w porząd­ko­waniu naszego, najbliż­szego…
| Czytaj więcej

I Wojewódzki Konkurs Wiedzy Przeciwpożarowej i Ratownictwa PrzedmedycznegoI Wojewódzki Konkurs Wiedzy Przeciwpożarowej i Ratownictwa Przedmedycznego
11 wrze­śnia 2014 roku na Błoniach w Łowiczu odbył się I Woje­wódzki Konkurs Wiedzy Prze­ciw­po­ża­rowej i Ratow­nictwa Przed­me­dycz­nego zorga­ni­zo­wany przez Łódzką Woje­wódzką Komendę OHP wraz z Hufcem Pracy 5-22 w Łowiczu. Konkurs prowa­dzony przez zawo­do­wych stra­żaków Państwowej Straży Pożarnej składał się z trzech części: testu wiedzy prze­ciw­po­ża­rowej…
| Czytaj więcej

“Spotkanie Przyjaciół” i “Narodowe Czytanie”“Spotkanie Przyjaciół” i “Narodowe Czytanie”
Po raz XV w dniu 6 wrze­śnia 2014 r. w Gimna­zjum im. Jana Pawła II w Wieru­szowie odbyła się Regio­nalna Impreza Inte­gra­cyjna pod hasłem “Spotkanie Przyjaciół”. Orga­ni­za­torem imprezy byli: Stowa­rzy­szenie Inte­gra­cyjne “Klub Otwar­tych Serc”, Towa­rzy­stwo Przy­ja­ciół Dzieci - Oddział Miejski oraz Warsz­taty Terapii Zaję­ciowej w Wieru­szowie. Koor­dy­na­torem całego…
| Czytaj więcej

Nowy chodnikNowy chodnik
W dniach 10 i 11.09.2014 r. uczniowie z klasy I, II i III Tech­nikum Budow­la­nego: wyko­ny­wali prace na rzecz szkoły wnosząc już kolejny wkład w poprawę jej funk­cjo­nal­ności i wize­runku. Uczniowie wyko­nali chodnik łączący teren warsz­tatów szkol­nych z boiskiem sportowym. Pierw­szego dnia po pracach porząd­ko­wych na miejscu przy­szłego chod­nika…
| Czytaj więcej

Szkolna giełda podręcznikówSzkolna giełda podręczników
Dziś w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych wyko­rzy­sta­liśmy pogodną chwilę pomiędzy kolej­nymi opadami deszczu i na placu przed budyn­kiem szkoły – zorga­ni­zo­wa­liśmy szkolną giełdę podręcz­ników. Podczas kier­maszu można było dokonać zakupu i sprze­daży używa­nych podręcz­ników szkolnych. Następna giełda odbę­dzie się w czwartek 11 wrze­śnia, również w czasie trwania…
| Czytaj więcej

Wakacyjne remontyWakacyjne remonty
W trakcie wakacji wyre­mon­to­wany został kory­tarz na I piętrze naszej szkoły. Podczas zrywania starej boazerii odsło­nięto zapis sprzed 31 lat, którego doko­nali zakła­da­jący boazerię pracow­nicy. Końcowym etapem odnowy kory­tarza było nama­lo­wanie nowych numerów nad drzwiami poszcze­gól­nych klas. Zadanie to wyko­nali: Marta Kukuła, Bartło­miej Choczaj, Daniel Jania­czyk,…
| Czytaj więcej

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2014/2015Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2014/2015
Pierw­szego wrze­śnia, o godzinie 9.00 stu siedem­dzie­sięciu uczniów klas pierw­szych Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie, uroczy­ście rozpo­częło rok szkolny. Powi­tała Ich dyrektor szkoły Małgo­rzata Nikodem oraz starosta wieru­szowski Andrzej Szymanek. Radę Rodziców repre­zen­to­wała p. Dorota Dembecka. Wice­dy­rektor ds. wychowawczych Małgo­rzata Karkoszka prowa­dziła część…
| Czytaj więcej

Pierwszy dzień wakacji w “Staszicu”Pierwszy dzień wakacji w “Staszicu”
Pierwszy dzień wakacji - 30 czerwca - grupa uczniów Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica i Zespołu Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych im. Mikołaja Koper­nika, spędziła w Warszawie. W wycieczce wzięli udział uczniowie, którzy wyróż­niają się w nauce i wyka­zują w pracy wolon­ta­riatu, na rzecz szkoły i środowiska. Wyjazd był efektem spotkania z euro­po­słem Jackiem Saryusz-Wolskim, które odbyło…
| Czytaj więcej

Staszic rozpoczął wakacjeStaszic rozpoczął wakacje
27 czerwca uczniowie Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica uroczy­stym spotka­niem na sali gimna­stycznej szkoły - zakoń­czyli rok szkolny 2013/2014. Dyrektor szkoły Małgo­rzata Nikodem podzię­ko­wała nauczy­cielom, pracow­nikom admi­ni­stracji i obsługi szkoły. Wyrazy uznania prze­ka­zała wszystkim uczniom, którzy wyróż­nili się w nauce, zacho­waniu, pracy na rzecz innych. Do życzeń…
| Czytaj więcej

Konkurs Independence DayKonkurs Independence Day
Dnia 18 czerwca 2014 r. odbył się w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica ostatni etap konkursu tema­tycz­nego doty­czą­cego tradycji krajów angiel­skiego obszaru języ­ko­wego. W konkursie uczniowie mogli spraw­dzić swoją wiedzę na temat genezy i obchodów Dnia Niepod­le­głości (Inde­pen­dence Day) - święta państwo­wego w Stanach Zjed­no­czo­nych obcho­dzo­nego corocznie…
| Czytaj więcej

Praktyki zawodowe w JuraciePraktyki zawodowe w Juracie
W miesiącu maju 2014 roku uczniowie klasy III Tech­nikum Hote­lar­skiego Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie odby­wali prak­tyki zawo­dowe w Ośrodku Wojskowym w Juracie. Uczniowie zdoby­wali umie­jęt­ności w zakresie obsługi gości, a w wolnym czasie korzy­stali ze słonecz­nych plaż i uroków nadmor­skich miejsc. Poniżej przed­sta­wiamy prezen­tację uczniów klasy 3…
| Czytaj więcej

Karma dla psiakaKarma dla psiaka
Wolon­ta­riusze Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie skła­dają podzię­ko­wania wszystkim, którzy włączyli się w akcję zbie­rania karmy suchej i mokrej dla psów p. Kazi­mierza Zawierty z Miele­szyna. Zebra­liśmy w sumie 300 kilo­gramów karmy. Nie spodzie­wa­liśmy się takiego wyniku, jesteśmy mile zasko­czeni odzewem z Waszej strony. Uważamy, że wymie­nimy naszych…
| Czytaj więcej

Egzaminy, egzaminy, egzaminy...Egzaminy, egzaminy, egzaminy...
Jedna z najwięk­szych zmian wpro­wa­dzo­nych przez reformę szkol­nictwa zawo­do­wego polega na nowej formule egza­minów potwier­dza­ją­cych kwali­fi­kacje w zawodzie. Na czym polega największa zmiana w nowej formule egza­minów zawodowych? Przede wszystkim spraw­dzają one wiedzę teore­tyczną (część pisemna - test wyboru skła­da­jący się z 40 pytań) oraz prak­tyczne umie­jęt­ności (część prak­tyczna…
| Czytaj więcej