poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 783 10 71

ZSP Wieruszów

Aktualności


Dzień ChłopcaDzień Chłopca
Na stałe w tradycji szkolnej zago­ściły obchody Dnia Chłopca. Jak co roku z kartonem cukierków poja­wiła się w szkole Prze­wod­ni­cząca Rady Rodziców  p. Monika Józe­fowska. Następnie słodycze prze­jęła żeńska część Samo­rządu Uczniow­skiego i zała­do­wawszy je do stylo­wych koszyczków, często­wała męską część społecz­ności szkolnej. Miło spędzały czas…
| Czytaj więcej

Wieczór poetycki w Bibliotece MiejskiejWieczór poetycki w Bibliotece Miejskiej
W dniu 25 wrze­śnia 2014 r. w czwart­kowy wieczór w Miejsko-Gminnej Biblio­tece Publicznej im. W.S. Reymonta w Wieru­szowie mieliśmy przy­jem­ność uczest­ni­czyć w prezen­tacji kolej­nego tomiku wierszy Pana Euge­niusza Toruń­skiego pt. “Jeszcze” - który zawiera 63 wiersze o tema­tyce miło­snej, lirycznej i poważnej. Wieczór autorski uświet­nili swoim udziałem: piękną muzyką, grą…
| Czytaj więcej

Konkurs na ” Najlepszego Czytelnika”Konkurs na ” Najlepszego Czytelnika”
Rok 2014 “Rokiem Czytelnika” Październik Między­na­ro­dowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych Z okazji “Roku Czytel­nika” biblio­teka szkolna ogłasza KONKURS na “Najlep­szego Czytel­nika” I seme­stru nauki 2014/2015 pod hasłem „Kto czyta książki, ten żyje podwójnie”. Cele konkursu Promocja czytel­nictwa oraz zachę­canie i mobi­li­zo­wanie uczniów do regu­lar­nego czytania lektur oraz książek spoza…
| Czytaj więcej

Akcja Honorowego KrwiodawstwaAkcja Honorowego Krwiodawstwa
25 wrze­śnia 2014 roku odbyła się w naszej szkole kolejna akcja hono­ro­wego krwio­daw­stwa. Zare­je­stro­wano 41 osób, 33 osoby oddały krew. Oto one: Ewa Trafarska (pracownik admi­ni­stracji szkoły), Mateusz Żurek, Damian Wdowik, Tomasz Gabas, Jakub Syguła, Fabian Dziura, Patrycja Bigos, Julita Wójciak,…
| Czytaj więcej

Przeżyjmy to jeszcze raz...Przeżyjmy to jeszcze raz...
Dzisiaj w szkole prze­ży­wa­liśmy jeszcze raz wczo­rajszy sukces Polskiej Drużyny Siat­kar­skiej. Drużyna zdobyła Mistrzo­stwo Świata w Piłce Siat­kowej Mężczyzn. To wielki powód do dumy i satys­fakcji. Jedno­cze­śnie doce­niamy wielką pracę i deter­mi­nację spor­towców. Hymn naro­dowy, flaga państwowa i ... łza w oku, wzru­szenie - tak prze­ży­wa­liśmy te wspa­niałe…
| Czytaj więcej

16 listopada - Wszyscy na Wybory16 listopada - Wszyscy na Wybory
16 listo­pada odbędą się w Polsce Wybory samo­rzą­dowe – wybory członków organów stano­wią­cych jednostki samo­rządu tery­to­rial­nego: rad gmin, rad powiatów, sejmików woje­wództw oraz (od 2002 roku) jedno­oso­bo­wych organów wyko­naw­czych gmin – wójtów, burmi­strzów, prezy­dentów miast. Wybory te odby­wają się co 4 lata. Popie­ramy akcję…
| Czytaj więcej

Komunikat dla honorowych krwiodawcówKomunikat dla honorowych krwiodawców
W dniu 25 wrze­śnia odbę­dzie się Akcja Hono­ro­wego Odda­wania Krwi. Akcja trwać będzie jak zwykle w godzi­nach 9.00 do 12.00, miejsce - sala konfe­ren­cyjna warsz­tatów szkol­nych. Zapra­szamy stałych bywalców naszych akcji, ale także zapra­szamy osoby, które w ostatnim czasie stały się pełno­letnie. Należy zabrać ze sobą…
| Czytaj więcej

Mieć pomysł na siebie :)Mieć pomysł na siebie :)
Kory­tarz szkolny to zawsze swego rodzaju rewia mody, oczy­wi­ście z przy­mru­że­niem oka. Przy­jemnie jest patrzeć na osoby, które dbają o swój wygląd. Jeszcze przy­jem­niej jest patrzeć, kiedy strój jest czysty, pach­nący, schludny. Strój to także sposób poka­zania innym, że mam „pomysł na siebie”. Wiele można dowie­dzieć się…
| Czytaj więcej

Wrześniowe sprzątanie świata.Wrześniowe sprzątanie świata.
Tradycją stało się już to, że co roku bierzemy udział w akcji „Sprzą­tania świata”. Dzisiejszą akcję nadzo­ro­wała wice­dy­rektor Małgo­rzata Karkoszka. Wiatr skutecznie utrud­niał zagra­bianie liści i śmieci, ale nie na tyle, by akcja się nie powiodła. Podzię­ko­wania dla wszyst­kich klas i nauczy­cieli, którzy brali udział w porząd­ko­waniu naszego, najbliż­szego…
| Czytaj więcej

I Wojewódzki Konkurs Wiedzy Przeciwpożarowej i Ratownictwa PrzedmedycznegoI Wojewódzki Konkurs Wiedzy Przeciwpożarowej i Ratownictwa Przedmedycznego
11 wrze­śnia 2014 roku na Błoniach w Łowiczu odbył się I Woje­wódzki Konkurs Wiedzy Prze­ciw­po­ża­rowej i Ratow­nictwa Przed­me­dycz­nego zorga­ni­zo­wany przez Łódzką Woje­wódzką Komendę OHP wraz z Hufcem Pracy 5-22 w Łowiczu. Konkurs prowa­dzony przez zawo­do­wych stra­żaków Państwowej Straży Pożarnej składał się z trzech części: testu wiedzy prze­ciw­po­ża­rowej…
| Czytaj więcej

“Spotkanie Przyjaciół” i “Narodowe Czytanie”“Spotkanie Przyjaciół” i “Narodowe Czytanie”
Po raz XV w dniu 6 wrze­śnia 2014 r. w Gimna­zjum im. Jana Pawła II w Wieru­szowie odbyła się Regio­nalna Impreza Inte­gra­cyjna pod hasłem “Spotkanie Przyjaciół”. Orga­ni­za­torem imprezy byli: Stowa­rzy­szenie Inte­gra­cyjne “Klub Otwar­tych Serc”, Towa­rzy­stwo Przy­ja­ciół Dzieci - Oddział Miejski oraz Warsz­taty Terapii Zaję­ciowej w Wieru­szowie. Koor­dy­na­torem całego…
| Czytaj więcej

Nowy chodnikNowy chodnik
W dniach 10 i 11.09.2014 r. uczniowie z klasy I, II i III Tech­nikum Budow­la­nego: wyko­ny­wali prace na rzecz szkoły wnosząc już kolejny wkład w poprawę jej funk­cjo­nal­ności i wize­runku. Uczniowie wyko­nali chodnik łączący teren warsz­tatów szkol­nych z boiskiem sportowym. Pierw­szego dnia po pracach porząd­ko­wych na miejscu przy­szłego chod­nika…
| Czytaj więcej

Stop zwolnieniom z WF-uStop zwolnieniom z WF-u
Jednym z prio­ry­tetów Mini­ster­stwa Sportu i Tury­styki jest syste­ma­tyczne zwięk­szanie uczest­nictwa polskiego społe­czeń­stwa w sporcie oraz zachę­canie do aktyw­ności fizycznej jak najwięk­szej liczby obywa­teli, akcen­tując w szcze­gól­ności udział dzieci i młodzieży, a więc uczniów wszyst­kich poziomów eduka­cyj­nych. Szcze­gólną uwagę Mini­ster­stwo poświęcać będzie obsza­rowi sportu dzieci i młodzieży dedy­kując nowe…
| Czytaj więcej

Szkolna giełda podręcznikówSzkolna giełda podręczników
Dziś w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych wyko­rzy­sta­liśmy pogodną chwilę pomiędzy kolej­nymi opadami deszczu i na placu przed budyn­kiem szkoły – zorga­ni­zo­wa­liśmy szkolną giełdę podręcz­ników. Podczas kier­maszu można było dokonać zakupu i sprze­daży używa­nych podręcz­ników szkolnych. Następna giełda odbę­dzie się w czwartek 11 wrze­śnia, również w czasie trwania…
| Czytaj więcej

Wakacyjne remontyWakacyjne remonty
W trakcie wakacji wyre­mon­to­wany został kory­tarz na I piętrze naszej szkoły. Podczas zrywania starej boazerii odsło­nięto zapis sprzed 31 lat, którego doko­nali zakła­da­jący boazerię pracow­nicy. Końcowym etapem odnowy kory­tarza było nama­lo­wanie nowych numerów nad drzwiami poszcze­gól­nych klas. Zadanie to wyko­nali: Marta Kukuła, Bartło­miej Choczaj, Daniel Jania­czyk,…
| Czytaj więcej

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2014/2015Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2014/2015
Pierw­szego wrze­śnia, o godzinie 9.00 stu siedem­dzie­sięciu uczniów klas pierw­szych Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie, uroczy­ście rozpo­częło rok szkolny. Powi­tała Ich dyrektor szkoły Małgo­rzata Nikodem oraz starosta wieru­szowski Andrzej Szymanek. Radę Rodziców repre­zen­to­wała p. Dorota Dembecka. Wice­dy­rektor ds. wychowawczych Małgo­rzata Karkoszka prowa­dziła część…
| Czytaj więcej