poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 783 10 71

ZSP Wieruszów

Aktualności


Zaproponuj wydarzenie z życia szkołyZaproponuj wydarzenie z życia szkoły
Doku­ment „Program wycho­wawczy szkoły” zawierać będzie w swojej treści znaczące wyda­rzenia w życiu szkoły, reali­zo­wane w cyklu roku szkol­nego 2015/2016. W plano­waniu tych wyda­rzeń udział wezmą uczniowie i nauczy­ciele (szcze­gólnie prze­wod­ni­czący komisji przedmiotowych). Wyda­rzenia te obej­mują np.: konkursy szkolne, konkursy i olim­piady międzysz­kolne, uroczy­stości…
| Czytaj więcej

Rozpoczęcie roku szkolnegoRozpoczęcie roku szkolnego
Uroczyste rozpo­częcie roku szkolne 2015/2016 dla uczniów klas pierw­szych Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie odbę­dzie się w dniu 1 wrze­śnia (wtorek) na sali gimna­stycznej o godzinie 9:00. Rozpo­częcie roku szkol­nego dla pozo­sta­łych klas odbę­dzie się o godzinie 11:00.…
| Czytaj więcej

Wyprawka szkolna dla uczniówWyprawka szkolna dla uczniów
Pismo Pani Mini­ster Joanny Berdzik w sprawie reali­zacji w br. programu „Wyprawka szkolna” (pdf) Zarzą­dzenie w sprawie usta­lenia terminu skła­dania wnio­sków o przy­znanie dofi­nan­so­wania kosztów zakupu podręcz­ników i mate­riałów eduka­cyj­nych (pdf) Wniosek o przy­znanie pomocy w ramach Rządo­wego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”…
| Czytaj więcej

NInA - Narodowy Instytut AudiowizualnyNInA - Narodowy Instytut Audiowizualny
Programy i dzia­łania eduka­cyjne Naro­do­wego Insty­tutu Audio­wi­zu­al­nego (NInA) kiero­wane do grup szkol­nych, a także indy­wi­du­al­nych odbiorców w wieku szkolnym oraz nauczycieli: Misja i zadania NInA Naro­dowy Instytut Audio­wi­zu­alny już od dekady zajmuje się digi­ta­li­zacją, rekon­strukcją, archi­wi­zacją i rozpo­wszech­nia­niem polskiego dzie­dzictwa audio­wi­zu­al­nego. W czerwcu 2015 r. NInA świętował dzie­się­cio­lecie…
| Czytaj więcej

Ostatnie pożegnanie...Ostatnie pożegnanie...
W sobotnie połu­dnie poże­gna­liśmy Mszą Świętą ś. p. Mariana Burzy­kow­skiego, emery­to­wa­nego nauczy­ciela i wice­dy­rek­tora ds. wychowawczych Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie. Poże­gnali Go byli uczniowie, nauczy­ciele emeryci, dyrekcja i grono peda­go­giczne, pracow­nicy admi­ni­stracji i obsługi szkoły, starosta i wice­sta­rosta powiatu wieru­szow­skiego a przede wszystkim grono…
| Czytaj więcej

„Staszic” rozpoczął wakacyjny czas„Staszic” rozpoczął wakacyjny czas
Uroczyste zakoń­czenie roku szkol­nego w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie rozpo­czę­liśmy w bardzo podnio­słym, ale i smutnym tonie. Chwilą ciszy uczci­liśmy śmierć długo­let­niego nauczy­ciela i wice­dy­rek­tora ds. wychowawczych ś. p. Mariana Burzykowskiego. Poże­gna­liśmy ciszą, ale także długim dźwię­kiem dzwonka szkol­nego - dzwonka będą­cego symbo­licznym poże­gna­niem…
| Czytaj więcej

Szanowni Rodzice i Uczniowie, Nauczyciele i PracownicySzanowni Rodzice i Uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy
Minął kolejny rok szkolny wypeł­niony nauką, pracą oraz wieloma ważnymi wyda­rze­niami. Był to czas, w którym nale­żało spro­stać różnym wyzwa­niom i trud­no­ściom. Nasza szkoła może poszczycić się licz­nymi sukce­sami dydak­tyczno - wycho­waw­czymi, za które serdecznie dzię­ku­jemy ich autorom: Uczniom, Nauczy­cielom oraz Rodzicom. Życzymy, by wakacje…
| Czytaj więcej

Pożegnanie Profesora Mariana BurzykowskiegoPożegnanie Profesora Mariana Burzykowskiego
W  piątek 26 czerwca spotka się po raz ostatni w tym roku szkolnym społecz­ność wieru­szow­skiego „Staszica”. Kwiaty, uśmiechy a przede wszystkim radość, że właśnie rozpoczną się  wycze­ki­wane wakacje. Czas podsu­mowań i czas na zasłu­żony odpoczynek. Dla nas - kadry peda­go­gicznej będzie to jednak inny niż…
| Czytaj więcej

Uwaga! Odbiór stypendiów!Uwaga! Odbiór stypendiów!
W wyniku klasy­fi­kacji za II semestr nauki w roku szkolnym 2014/2015 komisja uwzględ­niła wnioski wycho­wawców w sprawie przy­znania uczniom stypen­diów za wyniki w nauce (średnia ocen minimum 4,50 i bardzo dobre lub wzorowe zacho­wanie) lub osią­gnięcia sportowe: Krzysztof Suchy – kl. III Ttm, śr. 4,90…
| Czytaj więcej

Pilne - Ogłoszenie sekretariatu szkoły!Pilne - Ogłoszenie sekretariatu szkoły!
Uwaga! Zmiany doty­czące legi­ty­macji szkolnych. W związku z Rozpo­rzą­dze­niem Mini­stra Edukacji Naro­dowej zmie­nia­ją­cego rozpo­rzą­dzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwo­wych i innych druków szkol­nych, w którym okre­ślono nowe wzory legi­ty­macji szkol­nych uczniów infor­mu­jemy, że należy zgłosić się do sekre­ta­riatu szkoły w celu uzupeł­nienia numer pesel na legi­ty­macji szkolnej.…
| Czytaj więcej

Z wizytą w „Młynarzówce” - konkurs hotelarskiZ wizytą w „Młynarzówce” - konkurs hotelarski
W dniu 12 czerwca uczniowie i nauczy­ciele Tech­nikum Hote­lar­skiego w  Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie, spotkali się na lekcji z przed­miotów hote­lar­skich w  Ośrodku „Stary Młyn” w Bole­sławcu nad Prosną. To miejsce z klimatem stwo­rzone dla relaksu, zabawy i czyn­nego wypo­czynku. Na zain­te­re­so­wa­nych czeka tam Gości­niec Młynarz, Karczma Młyna­rzówka,…
| Czytaj więcej

Projekt „Praktyki europejskie dla ZSP Wieruszów”Projekt „Praktyki europejskie dla ZSP Wieruszów”
9 czerwca 2015 r. w sali konfe­ren­cyjnej Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie odbyło się spotkanie uczniów klas II tech­ni­kal­nych z koor­dy­na­torem projektu umoż­li­wia­ją­cego wyjazd uczniów na prak­tykę zawo­dową do Włoch, do Bolonii. Koor­dy­na­torem programu jest p. Marek Prokopowicz. Marek Proko­po­wicz - koor­dy­nator między­na­ro­do­wych…
| Czytaj więcej

Uzależnij się od...sportu!Uzależnij się od...sportu!
Pogoda 1 czerwca 2015 zachę­cała do wyjścia na zewnątrz budynku szkol­nego „Staszica”, a sposob­ności ku temu były następujące: - skorzy­stanie z pięk­nego słońca, - odwie­dzenie skate­parku i obej­rzenie rowe­rowej jazdy Domi­nika Zawierty z klasy I Tech­nikum Budowlanego, - a w szcze­gól­ności: poroz­ma­wianie na temat dwóch ważnych dla naszego…
| Czytaj więcej

Remont w pracowni betoniarsko-zbrojarskiejRemont w pracowni betoniarsko-zbrojarskiej
Wyko­ny­wane są ostatnie prace w pracowni zbrojarsko–betoniarskiej przez uczniów klas I i II Tech­nikum Budowlanego. Zamon­to­wane zostały solidne prze­grody dzie­lące stano­wiska (z kształ­tow­ników meta­lo­wych i poszycia z płyt wióro­wych), które zostały przez uczniów poma­lo­wane (z miłym zawodowo-bajkowym akcentem). Nauczy­ciele wyko­nali dodat­kowe urzą­dzenia będące wypo­sa­że­niem stano­wisk…
| Czytaj więcej

Staszic dziękuje Gloria VictisStaszic dziękuje Gloria Victis
Już po raz czwarty uczniowie i nauczy­ciele Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica wzięli udział w Marszu szla­kiem wieluń­skich bata­lionów Obrony Naro­dowej i Powstania Styczniowego. Skła­damy serdeczne podzię­ko­wania Klubowi Regionalno-Historycznemu „Gloria Victis” za przy­go­to­wanie i prze­pro­wa­dzenie imprezy, jakże ważnej w szkolnym kalen­darzu działań o charak­terze patrio­tycznym, historyczny.…
| Czytaj więcej

Warsztaty w Wieruszowskim Domu KulturyWarsztaty w Wieruszowskim Domu Kultury
22 maja 2015 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsz­ta­tach młodzie­żo­wych, które odbyły się w Wieru­szow­skim Domu Kultury. Celem warsz­tatów było poznanie ocze­kiwań młodych ludzi w stosunku do dzia­łal­ności Domu Kultury. Na wstępie spotkania odbyła się mała zabawa w krawaty, która umoż­li­wiła uczest­nikom wzajemne poznanie…
| Czytaj więcej

Dni wolne od zajęć lekcyjnychDni wolne od zajęć lekcyjnych
26.05.2015 roku – dzień wolny od zajęć lekcyj­nych TYLKO dla uczniów klas tech­nikum. Zajęcia w klasach ZSZ odby­wają się zgodnie z planem lekcji. 05.06.2015 roku – dzień wolny od zajęć lekcyjnych. 15.06.2015 roku – dzień wolny od zajęć lekcyj­nych TYLKO dla uczniów klas…
| Czytaj więcej

Remont pracowni betoniarsko-zbrojarskiejRemont pracowni betoniarsko-zbrojarskiej
W ostat­nich dniach kwietnia uczniowie klasy I i II Tech­nikum Budow­la­nego pod opieką nauczy­cieli przed­miotów budow­la­nych konty­nu­owali prace w pomiesz­czeniu nowej pracowni betoniarsko-zbrojarskiej. Do pracowni wyko­nane zostały trzy stoły zbro­jar­skie oraz sześć kozłów budow­la­nych meta­lo­wych. Po zamon­to­waniu na stołach giętarek będą służyć do gięcia zbro­jenia o okre­ślo­nych kształ­tach, a na…
| Czytaj więcej

Był dobrym nauczycielem i opiekunemBył dobrym nauczycielem i opiekunem
Z wielkim żalem przy­ję­liśmy wiado­mość o śmierci Pana Marka Malika. Był dla naszych uczniów nauczy­cielem zawodów: murarz - tynkarz oraz monter zabu­dowy i robót wykoń­cze­nio­wych w budow­nic­twie. Odpo­wie­dzialny opiekun, zawsze pomocny i wraż­liwy na problemy młodych ludzi. Wyrazy współ­czucia dla Rodziny... Uczniowie, Dyrekcja szkoły, Grono…
| Czytaj więcej

Dominik Zawierta i Jakub HodyjasDominik Zawierta i Jakub Hodyjas
Przed­sta­wiamy dwóch uczniów naszej szkoły: Domi­nika Zawiertę z klasy I Tech­nikum Budow­la­nego i Jakuba Hody­jasa z klasy II Tech­nikum Mechanicznego. Przed­sta­wiamy, ale wielu z nas, miesz­kańcom naszego powiatu i kraju przed­sta­wiać Ich nie trzeba. Obaj wspa­niale promują Ziemię Wieru­szowską. Cieszymy się, że należą do naszej społecz­ności…
| Czytaj więcej

Szymon Szlak - ciąg dalszy sukcesów sportowychSzymon Szlak - ciąg dalszy sukcesów sportowych
Szymon Szlak - uczeń klasy II Tech­nikum Mecha­nicz­nego naszej szkoły, zawodnik karate “Husaria” Wieruszów. W styczniu zawod­nicy sekcji karate wieru­szow­skiej ”Husarii” pod opieką Jacka Piwo­wara i Piotra Makow­skiego walczyli w między­na­ro­dowym turnieju „Carpa­thia Cup” w Rzeszowie. Na 4 matach turnieju do walki stanęło 410 zawod­ników…
| Czytaj więcej

Wiosenne porządkiWiosenne porządki
Jak co roku na wiosnę uczniowie Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica przy­stą­pili do porząd­ko­wania terenu szkoły oraz wyzna­czo­nych miejsc na terenie Wieru­szowa. Podczas przerw w pracy - można było pokrzepić się m. in. kawą serwo­waną przez biblio­tekę szkolną. Nie obyło się na koniec bez…
| Czytaj więcej

XII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 8-15 maja 2015XII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek  8-15 maja 2015
XII Ogól­no­polski Tydzień Bibliotek - do święto­wania tego wyda­rzenia przy­stąpił Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie. Święto­wanie to miało spon­ta­niczny i wesoły charakter. Małą formą happe­ningu było zbudo­wanie wieży Babel.... z książek. Wieża Babel, wg biblijnej Księgi Rodzaju wieża, jaką zaczęto wznosić w ziemi…
| Czytaj więcej

Warsztaty Diagnozy Potrzeb KulturalnychWarsztaty Diagnozy Potrzeb Kulturalnych
Wieru­szowski Dom Kultury zaprasza do udziału w Warsz­ta­tach Diagnozy Potrzeb Kultu­ral­nych. Wezmą w nich udział uczniowie naszej szkoły, zgro­ma­dzeni w Samo­rzą­dzie Uczniow­skim. Zapra­szamy uczniów naszej szkoły, aby dołą­czyli do nich. Skon­taktuj się z opie­kunem Samo­rządu p. Jadwigą Koło­dziej lub po prostu przyjdź na warsztaty. Warsz­taty zakończą się…
| Czytaj więcej

Jabłka - smaczne i zdroweJabłka - smaczne i zdrowe
Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. St. Staszica w Wieru­szowie dzię­kuje orga­ni­za­torom akcji rozda­wania jabłek, która odbyła się 11 maja na wieru­szow­skim rynku. Otrzy­ma­liśmy pięć kartonów jabłek, którymi często­wa­liśmy uczniów i nauczy­cieli w szkole. Na rynek, po jabłka wybrali się uczniowie: Wojciech Herc, Karol Pindor i Jakub Jagie­niak z klasy…
| Czytaj więcej

Egzamin próbny ekonomistów - klasa II TEEgzamin próbny ekonomistów - klasa II TE
W czasie, kiedy uczniowie klas matu­ral­nych przy­stę­po­wali do egza­minów - także w zaciszu klasy kompu­te­rowej trwał próbny egzamin dla uczniów klasy II Tech­nikum Ekono­micz­nego. Przy­go­to­wy­wali się do egza­minu na kwali­fi­kację zawo­dową A.35 – plano­wanie i prowa­dzenie dzia­łal­ności w organizacji. W trakcie 4-letniej edukacji na przed­mio­tach ogól­nych uczniowie…
| Czytaj więcej

WywiadówkaWywiadówka
W dniu 14 maja 2015 roku (czwartek) odbędą się spotkania wycho­wawców z rodzi­cami w celu prze­ka­zania infor­macji o wyni­kach w nauce i zachowaniu. O godzinie 16:00 klasy: 1 Ti, 1 Thho, 1 Ttb, 1 Teekm, 2 Ti, 2 Thho, 2 Tekb, 2 Ttem, 3 Ttm, 3…
| Czytaj więcej

Matura 2015Matura 2015
Egza­miny matu­ralne 2015 rozpoczęte. „Moja dziew­czyna ma dzisiaj maturę Nie ma czasu dla mnie w ogóle Nie śpi po nocach, strasznie się boi Szkoda mi dziew­czyny mojej. HURA HURA - DZISIAJ MATURA MARYNARA i FRYZURA - MATURA HURA HURA - BRONIEWSKI, STACHURA…
| Czytaj więcej

Zabawa z historią - 3 MajZabawa z historią - 3 Maj
Zabawa ta zaczyna się od tego, że nauczy­ciel historii i polo­nistka otrzy­mują zadanie przy­go­to­wania uroczy­stej akademii z okazji Święta Trze­ciego Maja. W dodatku ma być to akademia o zasięgu powia­towym. Przyjdą zapro­szeni goście, kole­żanki i koledzy z „Koper­nika”. Uroczy­stość ma być oficjalna i podniosła. Jednak euforia jaką niesie…
| Czytaj więcej

Prace remontowo-malarskie budowlankiPrace remontowo-malarskie budowlanki
W dniach 13, 15 i 20.04.2015 r. uczniowie klasy I i II Tech­nikum Budow­la­nego pod opieką nauczy­cieli przed­miotów budow­la­nych prowa­dzili prace remon­towe beto­niar­skie oraz malar­skie w pomiesz­czeniu, w którym w czerwcu uczniowie będą zdawać egzamin zawo­dowy w specjal­ności beto­niarsko – zbrojarskiej. W listo­pa­dzie ubie­głego roku prowa­dzone były prace porząd­kowe:…
| Czytaj więcej

Powiatowy Konkurs Języka AngielskiegoPowiatowy Konkurs Języka Angielskiego
Dnia 29 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych imienia Stani­sława Staszica w Wieru­szowie odbył się Powia­towy Konkurs  Języka Angiel­skiego „Let’s talk about your profes­sion”. Konkurs adre­so­wany był dla uczniów klas trze­cich gimna­zjal­nych oraz pierw­szych klas tech­ników, uczą­cych się  języka angiel­skiego…
| Czytaj więcej

Najlepsi matematycy i chemicy “Staszica”Najlepsi matematycy i chemicy “Staszica”
Przy­szedł czas, by podsu­mować tego­roczny Maraton Mate­ma­tyczny. Z Królową Nauk zmie­rzyło się w tym roku szkolnym 68 uczniów tech­ników. Z etapu na etap zadania były coraz trud­niejsze, a rywa­li­zacja coraz bardziej zacięta. W finale zadania rozwią­zy­wało 23 uczniów. Zwycięz­cami w swoich kate­go­riach zostali: W kate­gorii klas I: Mariusz…
| Czytaj więcej

Koniec języka za przewodnikaKoniec języka za przewodnika
“Koniec języka za prze­wod­nika” -  z taką ideą podcho­dzimy każdego dnia do naszych uczniów - my, nauczy­ciele języków obcych w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych. Cieka­wość świata, chęć pozna­wania, rozwi­jania się, zarob­ko­wania i zmian to mecha­nizmy napę­dza­jące wielu młodych do zdoby­wania wiedzy języ­kowej, do posze­rzania swoich umie­jęt­ności…
| Czytaj więcej

Fotoplastikon i prace Jana BiczyskoFotoplastikon i prace Jana Biczysko
Urząd Marszał­kowski Woje­wództwa Łódzkiego oraz Wieru­szowski Dom Kultury zapra­szają na wystawę objaz­dową prezen­to­waną w woje­wódz­twie łódzkim „Duma lokalna. Duma regio­nalna” w związku z reali­zacją projektu „Marka “Łódzkie promuje” – budo­wanie, pozy­cjo­no­wanie i promo­wanie marki woje­wództwa łódzkiego w latach 2013–2015”. Wystawa ma formę foto­pla­sti­konu, a prezen­to­wane na niej zdjęcia są w formacie…
| Czytaj więcej

Wojciech Bezen - uczeń renesansowyWojciech Bezen - uczeń renesansowy
Czło­wiek Rene­sansu cały czas się kształci, podnosi swoje umie­jęt­ności wedle swojego osobi­stego poglądu, nie zwra­cając uwagi na stereo­typy. To oczy­wi­ście wiąże się z naby­wa­niem wiedzy i umie­jęt­ności, a także nowych rozwiązań. Dlatego Czło­wiek Rene­sansu był najczę­ściej odkrywcą, twórcą, reali­za­torem marzeń. Czło­wieka Rene­sansu charak­te­ry­zuje indy­wi­du­al­ność,…
| Czytaj więcej

Abiturienci 2015Abiturienci 2015
Abitu­rienci Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie po raz ostatni spotkali się z gronem peda­go­gicznym, młod­szymi kole­żan­kami i kole­gami. Specy­fika takiego spotkania zawsze zawiera w sobie rozterkę duchową. Z jednej strony z rado­ścią przyj­mo­wana jest myśl, że kończy się  pewien etap życia - przy­znajmy to szczerze…
| Czytaj więcej

Klasa II Technikum Informatycznego zagrała w paintballKlasa II Technikum Informatycznego zagrała w paintball
22 kwietnia uczniowie klasy II Tech­nikum Infor­ma­tycz­nego Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie, wzięli udział w zabawie zespo­łowej zwanej paint­ball. Gra polega na prowa­dzeniu pozo­ro­wanej walki przy użyciu markerów, urzą­dzeń zbli­żo­nych kształtem i zasadą dzia­łania do broni pneu­ma­tycznej, które za pomocą sprę­żo­nego powie­trza…
| Czytaj więcej

Zbieraj razem z nami! Zapraszamy!Zbieraj razem z nami! Zapraszamy!
“Selek­tywna zbiórka odpadów umoż­liwia ogra­ni­czenie ilości śmieci jakie trafiają na skła­do­wiska oraz umoż­liwia odzy­skanie surowców wtór­nych. Segre­gując odpady ogra­ni­czamy zagro­żenia dla środo­wiska i zdrowia czło­wieka a także zwięk­szamy świado­mość ekolo­giczną i wyra­biamy nawyki porządku, oszczęd­ności i gospodarności. Dla przy­kładu zebranie i prze­two­rzenie 1 tony maku­la­tury to:…
| Czytaj więcej

III Konkursu Wiedzy na temat Bezpieczeństwa Pracy w BudownictwieIII Konkursu Wiedzy na temat Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie
W dniu 15.04.2015 r. w Łodzi odbył się etap woje­wódzki III Konkursu Wiedzy na temat Bezpie­czeń­stwa Pracy w Budow­nic­twie prze­zna­czony dla młodzieży kształ­cącej się w zawo­dach budowlanych. Orga­ni­za­torem konkursu był Okrę­gowy Inspek­torat Pracy w Łodzi. Zakres wiedzy doty­czył zagad­nień bezpie­czeń­stwa i higieny pracy podczas prowa­dzenia…
| Czytaj więcej

Saint Patrick’s Day w StaszicuSaint Patrick’s Day w Staszicu
Dnia 30 marca 2015 r. w naszej szkole odbył się konkurs z języka angiel­skiego „Saint Patrick’s Day”. Był to trzeci z cyklu konkursów tema­tycz­nych nawią­zu­ją­cych do tradycji i obchodów popu­lar­nych świąt w krajach anglojęzycznych. Zwycięz­cami konkursu zostali: 1 miejsce – Daniel Okoń klasa 2 Tech­nikum Informatyczne 2 miejsce…
| Czytaj więcej

Staszic w Juracie - praktyka Technikum HotelarskiegoStaszic w Juracie - praktyka Technikum Hotelarskiego
Świtem, 13 kwietnia na prak­tykę zawo­dową do nadbał­tyc­kiej Juraty wyje­chali uczniowie klasy III Tech­nikum Hote­lar­skiego. Prak­tyczne umie­jęt­ności będą zdobywać w Hotelu “Jantar”. Uczniów przed odjazdem poże­gnała wice­dy­rektor Małgo­rzata Karkoszka. “Wojskowy Zespół Wypo­czyn­kowy “Jantar” w Juracie atrak­cyj­ność swą zawdzięcza 63 letniej tradycji orga­ni­zacji wypo­czynku…
| Czytaj więcej

Dąb Katyński, który pamięta...Dąb Katyński, który pamięta...
13 kwietnia przed budyn­kiem Zespołu Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych im. Mikołaja Koper­nika w Wieru­szowie odbyła się uroczy­stość upamięt­nia­jąca 75 rocz­nicę Zbrodni Katyń­skiej. W uroczy­stości wzięli udział uczniowie “Koper­nika” oraz przed­sta­wi­ciele władz samo­rzą­do­wych  powia­to­wych i gmin­nych, przed­sta­wi­ciele  Gimna­zjum nr 1 im. Jana Pawła II i przed­sta­wi­ciele naszej szkoły. Uroczyste złożenie…
| Czytaj więcej

Staszic na Dniu IT i ID w ŁodziStaszic na Dniu IT i ID w Łodzi
W dniu 11 kwietnia 2015 roku uczniowie klas infor­ma­tycz­nych Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie wzięli udział w Dniu IT i ID, który odbył się w Wyższej Szkole Infor­ma­tyki i Umie­jęt­ności w Łodzi. Wyda­rzenie to poświę­cone było nowo­cze­snym tech­no­lo­giom infor­ma­tycznym i zostało objęte patro­natem hono­rowym przez Marszałka…
| Czytaj więcej

Katyń - pamiętamyKatyń - pamiętamy
„I tylko pamięć została Po tej katyń­skiej nocy… Pamięć nie dała się zgła­dzić, Nie chciała ulec przemocy.” Marian Hemar, frag­ment wiersza „Katyń”. 12 kwietnia 2015 roku obcho­dzono w Mieście i Gminie Wieru­szów  75  rocz­nicę Zbrodni Katyń­skiej. Obchody rozpo­częły się w niedzielę o niety­powej…
| Czytaj więcej

Doradztwo zawodowe dla gimnazjalistówDoradztwo zawodowe dla gimnazjalistów
Grono Peda­go­giczne Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie składa podzię­ko­wania gimna­zja­li­stom i ich rodzicom - za wspólne spotkania w sobotnie przedpołudnie. Cieszymy się, że w ramach Dni Otwar­tych Szkoły mogliśmy służyć radą w wyborze odpo­wied­niego kierunku kształcenia. Uważamy, że ta forma bezpo­śred­niego kontaktu z Państwem to bardzo…
| Czytaj więcej

“Pomagaj z Nadią”“Pomagaj z Nadią”
W dniu dzisiej­szym uczniowie sorto­wali i przy­go­to­wy­wali do sprze­daży kolejną, sporą porcję plasti­ko­wych nakrętek. Akcję tą prowadzi w szkole nauczy­cielka chemii Iwona Kuliga-Kmiecik. Dziś wyrę­czyła ją w pracy mała Nadia. Solidnie sorto­wała nakrętki, spraw­dzała czy worki są właściwie zawią­zane, a następnie wszystko zapi­sała na tablicy.…
| Czytaj więcej

Uczcijmy wspólnie Zbrodnię KatyńskąUczcijmy wspólnie Zbrodnię Katyńską
Nieco­dzienne obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyń­skiej przy­go­to­wy­wane są w tym roku w Wieruszowie. W niedzielę 12 kwietnia, o godzinie 23:30 chcemy uczcić pamięć ofiar Zbrodni Katyń­skiej wspólnym spoty­ka­niem wraz z lokalną społecz­no­ścią w kinie „Słońce”. O tej porze zapla­no­wano prelekcję wieru­szow­skiego histo­ryka Mariusza Dychto.…
| Czytaj więcej

Finał konkursu “Handlowiec i Konsument”Finał konkursu “Handlowiec i Konsument”
We wtorek 31 marca br. odbył się finał pierw­szego międzysz­kol­nego konkursu „Handlo­wiec & Konsu­ment” orga­ni­zo­wa­nego we współ­pracy naszej szkoły z Ochot­ni­czym Hufcem Pracy w Wieru­szowie. Sześć uczest­ni­czek konkursu, które we wcze­śniej­szych etapach zdobyło najwięcej punktów, wyko­ny­wało ćwiczenie prak­tyczne zbli­żone do tego, jakie wyko­nują uczniowie w ramach…
| Czytaj więcej

...bo ważna jest każda kropla krwi!...bo ważna jest każda kropla krwi!
Serdeczne podzię­ko­wania dla wszyst­kich hono­ro­wych krwio­dawców z naszej szkoły, którzy wzięli udział w akcji 9 kwietnia 2015 roku. Oddałeś krew lub w przy­szłości chcesz to uczynić, więc zapamiętaj: koniecznie zjedz lekki posiłek przed odda­niem krwi (unikaj pokarmów zawie­ra­ją­cych dużą ilość tłuszczu), pij dużo soków owoco­wych…
| Czytaj więcej

Bądź niebieski w temacie autyzmu!Bądź niebieski w temacie autyzmu!
Do akcji szerzenia wiedzy o auty­zmie przy­łą­czyli się uczniowie naszej szkoły. Akcja: „Na niebiesko dla autyzmu” przy­czynia się do propa­go­wania wiedzy o auty­zmie, do łamania mitów i stereo­typów na temat tego zaburzenia. Bartosz Górka z klasy III Tech­nikum Ekono­micz­nego i Dawid Pieprzyk z klasy II Tech­nikum Hote­lar­skiego wzięli…
| Czytaj więcej

Z życzeniami świątecznymi dla gimnazjalistówZ życzeniami świątecznymi dla gimnazjalistów
1 kwietnia – to także w szko­łach dzień żartów, radości i śmiechu. Kierując się tą myślą wice­dy­rektor Małgo­rzata Karkoszka i pedagog szkolny Danuta Urbaś wybrały się do szkół gimna­zjal­nych powiatu wieru­szow­skiego. Czas pozwolił na pobyt w Gimna­zjach w Bole­sławcu, Łubni­cach, Czasta­rach i Sokolnikach. Uczniowie i kadra peda­go­giczna…
| Czytaj więcej

Śniadanie za skakanieŚniadanie za skakanie
W dniu 1 kwietnia w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica  została prze­pro­wa­dzona II edycja  happe­ningu o nazwie „ Śniadanie za skakanie”. Happe­ning polegał na rozda­waniu świeżych soków i owoców w zamian za wyko­nanie ćwiczeń fizycz­nych tj. podskoków, pompek, paja­cyków, skłonów. Wszystko to oczy­wi­ście w atmos­ferze dobrej zabawy. W happe­ningu wzięła…
| Czytaj więcej

Piramidy w StaszicuPiramidy w Staszicu
Na lekcjach wycho­wania fizycz­nego dziew­częta z Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie ćwiczą pira­midy gimna­styczne. Pira­midy są jedną z odmian ćwiczeń akro­ba­tycz­nych o charak­terze równoważno-statycznym. Na zdję­ciach dziew­częta z klasy III Thho: Dutka Martyna Górecka Monika Kamińska Dagmara Kulak Klaudia Olbrych Magda­lena Stępień Daria…
| Czytaj więcej

“Staszic” w Bistro Kwadrans“Staszic” w Bistro Kwadrans
Uczniowie Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie przy­go­to­wują się do wyko­ny­wania zawodu poprzez bezpo­średnią naukę w firmach, zakła­dach pracy. Jednym z zawodów wybie­ra­nych przez uczniów Zasad­ni­czej Szkoły Zawo­dowej jest zawód kucharza. Ważną osobą w kształ­ceniu ucznia jest więc nauczy­ciel prak­tycznej nauki zawodu.…
| Czytaj więcej

“Dzień Przedsiębiorczości” - podsumowanie“Dzień Przedsiębiorczości” - podsumowanie
25 marca uczniowie Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie -  wzięli udział w reali­zacji projektu „Dzień  Przed­się­bior­czości”. Projekt ten wdra­żany jest w życie  z inicja­tywy Fundacji Młodzie­żowej Przed­się­bior­czości, pod hono­rowym patro­natem  Prezy­denta RP. „Dzień Przed­się­bior­czości” jest programem skie­ro­wanym do uczniów szkół ponad­gim­na­zjal­nych, sprzy­ja­jącym podej­mo­waniu…
| Czytaj więcej

Podsumowanie i finał Konkursu: „Handlowiec i Konsument”Podsumowanie i finał Konkursu: „Handlowiec i Konsument”
Podsu­mo­wanie II i III etapu pierw­szego międzysz­kol­nego konkursu: „Handlo­wiec & Konsument”. W ramach II etapu konkursu uczest­nicy nieobo­wiąz­kowo mogli wykonać dwa zadania: „Koszyk towarów” oraz „Plusy mojego praco­dawcy”. Zadanie „Koszyk towarów” wyko­nało 13 uczennic. Zadanie „Plusy mojego praco­dawcy” wyko­nało 8 osób, wśród prac…
| Czytaj więcej

“Celebrity Splash” - na żywo“Celebrity Splash” - na żywo
W sobotę 14 marca 41 uczniów naszej szkoły pod opieką Wiesławy Ochoty, Małgo­rzaty Walacik i Barbary Howis uczest­ni­czyło w nagraniu emito­wa­nego w Tele­wizji Polsat na żywo programu „Cele­brity Splash!”. Program nagry­wany jest na terenie Term Maltań­skich w Poznaniu. W tropi­kal­nych warun­kach uczest­nicy programu: znani aktorzy, piosen­karze, dzien­ni­karze,…
| Czytaj więcej

Licealiada - Powiatowy Turniej Piłki SiatkowejLicealiada - Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej
W dniu 27 marca na sali spor­towej Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie odbył się Powia­towy Turniej Piłki Siat­kowej chłopców. W rozgryw­kach wzięły udział drużyny z Wieru­szowa i Lutu­towa. Po zaciętej walce zwycięzcą turnieju została drużyna ZSP „Staszic” Wieru­szów, która zrewan­żo­wała się drużynie ZSO Wieru­szów…
| Czytaj więcej

Będziemy Was serdecznie wspominać!Będziemy Was serdecznie wspominać!
W miłej i sympa­tycznej atmos­ferze odbyło się spotkanie z uczniami klas matu­ral­nych, którzy kończą swój udział w pracach Samo­rządu Uczniow­skiego. Nie zabrakło wspo­mnień i prze­my­śleń na temat   spędzo­nego w naszej szkole czasu. Dzię­ku­jemy serdecznie za pracę i za aktywny udział w życiu szkoły. Dzięki Wam uroczy­stości szkolne miały…
| Czytaj więcej

Staszic w Wersalu!Staszic w Wersalu!
Uczniowie i opie­ku­nowie Tech­nikum Mecha­tro­nicz­nego w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie skła­dają serdeczne podzię­ko­wania na ręce Państwa Bożeny, Zbigniewa i Łukasza Kaczo­row­skich, właści­cieli Fabryki Mebli Tapi­ce­ro­wa­nych „Wersal” (Jankowy k/Kępna) i na ręce dyrek­tora fabryki - p. Kazimierza Czesnego. W związku z Dniem Przed­się­bior­czości jaki obcho­dzi­liśmy…
| Czytaj więcej

XXVIII edycja OWiUB - wynikiXXVIII edycja OWiUB - wyniki
Dnia 07.03.2015 r. odbył się w Wieluniu etap okrę­gowy XXVIII edycji Olim­piady Wiedzy i Umie­jęt­ności Budow­la­nych, której orga­ni­za­torem był Wydział Inży­nierii Lądowej Poli­tech­niki Warszaw­skiej. Do konkursu przy­stą­piło 44 uczniów z 14 szkół, naszą szkołę repre­zen­to­wali: Kukuła Marta oraz Jagieła Michał. W klasy­fi­kacji końcowej uczniowie osią­gnęli nastę­pu­jące…
| Czytaj więcej

Nocny Turniej Piłki SiatkowejNocny Turniej Piłki Siatkowej
W dniu 21 marca na hali spor­towej Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie odbył się pierwszy Nocny Turniej Piłki Siat­kowej. W rywa­li­zacji wzięły udział cztery drużyny młodzie­żowe, które zagrały systemem „każdy z każdym” do dwóch wygra­nych setów. Rozgrywki zaczęły się o godzinie 21:00 a zakoń­czyły…
| Czytaj więcej

Sałatka a’la JunkeSałatka a’la Junke
Wystarczy pomysł i chęć do pracy, dobry humor i już mamy wspa­niałą sałatkę warzywną. Oczy­wi­ście należy jeszcze użyć warzyw, które akurat  mamy pod ręką, dołożyć sześć prze­mi­łych dziew­czyn z klasy III S plus wycho­wawca Norbert Junke do smaku i uczta gotowa. Począt­kowo sałatka miała zostać…
| Czytaj więcej

Dzień Przedsiębiorczości w StaszicuDzień Przedsiębiorczości w Staszicu
Dzień przed­się­bior­czości to program przy­go­to­wany przez Fundację Młodzie­żowej Przed­się­bior­czości, pod patro­natem Prezy­denta RP. W tym roku przed­się­wzięcie zapla­no­wane jest na dzień 25 marca. Jest to już XII edycja Dnia Przed­się­bior­czości. Zachę­camy młodzież naszej szkoły do wzięcia udziału w tym projekcie. Dzień przed­się­bior­czości to program skie­ro­wany do uczniów…
| Czytaj więcej

Staszic, słońce, wiosna!Staszic, słońce, wiosna!
Wszelkie podo­bień­stwo przed­sta­wia­nych tu osób z osobami, które mogły by popaść w konflikt z prawem jest przy­pad­kowe. Czarne paski na oczach o niczym takim – w tym przy­padku -  nie świadczą. Oto mała galeria sympa­tycz­nych uczniów klasy III Tech­nikum Budow­la­nego i nauczy­cielki fizyki Danuty Przy­byl­skiej. Byli…
| Czytaj więcej

Dobra passa Sebastiana Łuszkiewicza!Dobra passa Sebastiana Łuszkiewicza!
Marzec to szczę­śliwy miesiąc dla  ucznia II klasy Tech­nikum Budow­la­nego w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie: Seba­stiana Łuszkiewicza. Najpierw odniósł sukces w woje­wódzkim finale „Konkursu o Żołnier­zach Wyklę­tych” a obecnie uczest­ni­czył w  V Między­po­wia­towym  Konkursie z Języka Niemiec­kiego i Angiel­skiego orga­ni­zo­wanym w Zespole Szkół  nr 1 w Wieluniu…
| Czytaj więcej

II etap Olimpiady Przedsiębiorczości i ZarządzaniaII etap Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania
Zasta­na­wiałeś się kiedyś, a może wiesz: „Ile jest wart majątek Jana Kulczyka, najbo­gat­szego Polaka według Rankingu Forbes 2015?” Takie właśnie pytanie jako pierwsze zoba­czyły w teście uczen­nice tech­nikum ekono­micz­nego i handlo­wego naszej szkoły: Patrycja Bigos, Magda Białek, Paulina Gabryś, Ola Łuszkie­wicz…
| Czytaj więcej

Nowy Samorząd UczniowskiNowy Samorząd Uczniowski
W dniu 19 marca 2015 roku odbyło się w czytelni biblio­teki szkolnej zebranie Zarządu Samo­rządu Uczniow­skiego, trójek klaso­wych oraz uczniów zain­te­re­so­wa­nych pracą na rzecz szkoły. W zebraniu uczest­ni­czyły również: wice­dy­rektor do spraw wycho­waw­czych Małgo­rzata Karkoszka, opie­kunka Samo­rządu Uczniow­skiego - Jadwiga Kołodziej, pedagog szkolny Danuta…
| Czytaj więcej

Etap okręgowy - Olimpiada Wiedzy i Umiejętności BudowlanychEtap okręgowy  - Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
Dnia 07.03.2015 r. odbył się w Wieluniu etap okrę­gowy XXVIII edycji Olim­piady Wiedzy i Umie­jęt­ności Budow­la­nych, której orga­ni­za­torem był Wydział Inży­nierii Lądowej Poli­tech­niki Warszaw­skiej. Do konkursu zgło­szono 45 uczniów z 14 szkół. Naszą szkołę repre­zen­to­wali: Kukuła Marta uczen­nica klasy IV Teb oraz Jagieła Michał uczeń klasy…
| Czytaj więcej

„Staszic” zaprasza na Nocny Turniej Piłki Siatkowej„Staszic”  zaprasza na Nocny Turniej Piłki Siatkowej
Serdecznie zapra­szamy wszyst­kich miło­śników piłki siat­kowej na pierwszy Nocny Turniej Piłki Siat­kowej w naszym mieście, który odbę­dzie się w dniu 21 marca w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie. Rozpo­częcie turnieju o godzinie 21:00. W rozgryw­kach wezmą udział 4 drużyny młodzie­żowe: z Sokolnik, Ochę­dzyna, „Staszic” Wieru­szów,…
| Czytaj więcej

Spotkanie z gimnazjalistami z GalewicSpotkanie z gimnazjalistami z Galewic
Zespół szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie składa serdeczne podzię­ko­wania Gimna­zjum w Gale­wi­cach  za zapro­szenie na  spotkanie z uczniami klasy III. Naszym zada­niem było poin­for­mo­wanie gimna­zja­li­stów o kierun­kach kształ­cenia w naszej szkole. Są to czte­ro­letnie: Tech­nikum Logi­styczne, Infor­ma­tyczne, Hote­lar­skie, Mecha­niczne, Elek­tryczne, Mecha­tro­niczne, Budow­lane, Handlowe i Ekono­miczne,…
| Czytaj więcej

Staszic na Intel Extreme Masters w KatowicachStaszic na Intel Extreme Masters w Katowicach
W dniu 13 marca 2015 roku uczniowie Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie wzięli udział w świato­wych fina­łach Intel Extreme Masters w Kato­wi­cach. Impreza uważana jest za najważ­niejsze wyda­rzenie e-sportowe na świecie. Czołowi e-zawodnicy przy­byli do kato­wic­kiego Spodka aby walczyć o tytuł Mistrza Świata. Arena…
| Czytaj więcej

Powiatowy etap Konkursu Wiedzy PożarniczejPowiatowy etap Konkursu Wiedzy Pożarniczej
W dniu 14 marca 2015 r. na sali OSP w Wieru­szowie - Podzamczu odbył się powia­towy etap konkursu wiedzy pożarniczej. Naszą szkołę repre­zen­to­wali uczniowie: Adam Dąbek - II Tech­nikum informatyczne Grze­gorz Głowacz - I Tech­nikum elektryczno-mechaniczne Mateusz Suchy - III R Dominik Zawierta -…
| Czytaj więcej

Konkurs - Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwieKonkurs - Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie
W dniu 27.02.2015 r. odbyły się zawody I stopnia etap szkolny konkursu wiedzy na temat bezpie­czeń­stwa i higieny pracy w budow­nic­twie orga­ni­zo­wa­nego przez Okrę­gowy Inspek­torat Pracy w Łodzi. Do konkursu przy­stą­piło 23 uczniów z klas III i IV Tech­nikum Budow­la­nego, którzy zmagali się z zagad­nie­niami doty­czą­cymi prze­strze­gania prze­pisów bezpie­czeń­stwa…
| Czytaj więcej

Technikum Budowlane na Targach „Budma”Technikum Budowlane na Targach „Budma”
W dniu 12 marca uczniowie klas I, II, III, IV Tech­nikum Budow­la­nego Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica wzięli udział w wycieczce dydak­tycznej do Poznania na Między­na­ro­dowe Targi Poznań­skie „BUDMA”. Opie­ku­nami uczniów byli Beata Króli­kowska i Paweł Moska. W trakcie zwie­dzania ekspo­zycji targo­wych uczniowie mogli…
| Czytaj więcej

Zmiana terminu III etapu konkursu “Handlowiec i Konsument”Zmiana terminu III etapu konkursu “Handlowiec i Konsument”
Ze względu na reko­lekcje wiel­ko­postne orga­ni­za­torzy konkursu “Handlo­wiec & Konsu­ment” infor­mują, że test z dnia 16 marca 2015 prze­ło­żony zostaje na dzień 23 marca 2015 roku (ponie­działek). Zapra­szamy uczest­ników konkursu na salę konfe­ren­cyjną PZP o godzinie 11:45. Tematem prze­wodnim zadań testo­wych będą prawa i obowiązki konsu­mentów…
| Czytaj więcej

Spotkanie z pisarką Barbarą RosiekSpotkanie z pisarką Barbarą Rosiek
W czytelni Miejsko-Gminnej Biblio­teki Publicznej  w Wieru­szowie nasi uczniowie wzięli udział w spotkaniu z pisarką Barbarą Rosiek. Oto jak je opisuje Patryk Hodera z wieru­szow­skiej „Tugazety”: „- Były lata osiem­dzie­siąte, w Polsce kwitła narko­mania, ale nikt o tym głośno nie mówił. Wszyscy byli prze­ko­nani, że w kraju socja­li­stycznym…
| Czytaj więcej

Finał wojewódzki „Żołnierze Wyklęci – niezłomni bohaterowie”Finał wojewódzki „Żołnierze Wyklęci – niezłomni bohaterowie”
W dniu 9 marca 2015 r. w Woje­wódz­kiej Biblio­tece Publicznej im. Józefa Piłsud­skiego w Łodzi odbył się finał woje­wódz­kiego konkursu „Żołnierze Wyklęci – niezłomni boha­te­rowie”. Orga­ni­za­to­rami konkursu pod patronem Oddziału IPN w Łodzi byli parla­men­ta­rzyści: Posłowie na Sejm RP Piotr Polak i Robert Felus; Sena­to­rowie RP Prze­my­sław…
| Czytaj więcej

III Thho świętuje Dzień KobietIII Thho świętuje Dzień Kobiet
„Dzieci Małe, większe i całkiem już duże, Oto jest róża, Weźcie tę różę I złóżcie życzenia kobietom na Całym świecie. (...) To one, matki i siostry Dały Wam swoje zdrowie i serce. Kwiatów ze wszyst­kich ogrodów Przy­nie­ście im jak najwięcej! Nic, że jeszcze w naszych ogro­dach…
| Czytaj więcej

Uwaga! Próbne egzaminy zawodoweUwaga! Próbne egzaminy zawodowe
1. Egza­miny w klasach IV i w klasie III TUhż: Tech­nikum Handlowe – egzamin pisemny 20.03.2015 roku godz. 8.00-10.00 oraz egzamin prak­tyczny. Nad egza­mi­nami opiekę spra­wuje Barbara Howis. Tech­nikum Ekono­miczne – egzamin pisemny 20.03.2015 rok godz. 8.00-10.00 oraz egzamin prak­tyczny. Nad egza­mi­nami opiekę spra­wuje Wiesława Ochota. 2. Egzamin…
| Czytaj więcej

Bernard i Tomasz - praktyki zawodowe informatykówBernard i Tomasz - praktyki zawodowe informatyków
Bernard Dębski i Tomasz Gabas z klasy III Tech­nikum Infor­ma­tycz­nego odby­wają miesięczną prak­tykę zawo­dową w dziale obsługi infor­ma­tycznej staro­stwa powia­to­wego w Wieru­szowie. Uczniowie mieli za zadanie przy­go­tować do pracy serwer oraz wydru­kować rzuty karto­gra­ficzne na ploterze. Opiekun uczniów bardzo pozy­tywnie wypo­wiada się na temat umie­jęt­ności prak­tycz­nych uczniów.…
| Czytaj więcej

Dzień otwarty na filmowoDzień otwarty na filmowo
Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie zaprasza do obej­rzenia migawek filmo­wych z „Dnia Otwar­tego Szkoły”- 4 marca 2015 roku. Jako pierwszy prezen­tu­jemy film z Targów Eduka­cyj­nych, które odbyły się także 4 marca w Gimna­zjum nr 1. Uczniowie „Staszica” zapre­zen­to­wali tam scenki humo­ry­styczne prezen­tu­jące specy­fikę…
| Czytaj więcej

Staszic dla DominikaStaszic dla Dominika
6 marca 2015 roku w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica  prze­pro­wa­dzono zbiórkę pieniędzy na leczenie chorego na białaczkę Domi­nika Okonia. Dominik jest synem Marcina Okonia, absol­wenta tech­nikum naszej szkoły. Marcina wspo­mi­namy w szkole jako sympa­tycz­nego, młodego czło­wieka, otwar­tego na sprawy innych ludzi. Wspierał…
| Czytaj więcej

Finał Maratonu Matematycznego - 11 marca (środa), godz. 9:50Finał Maratonu Matematycznego - 11 marca (środa), godz. 9:50
Trady­cyjnie w naszym „Staszicu” z okazji Świato­wego Dnia Liczby Pi odby­wają się konkursy mate­ma­tyczne. W tym roku zaczę­liśmy wcze­śniej zapra­szając już w lutym uczniów tech­nikum do Mara­tonu Mate­ma­tycz­nego. W dniu 26 lutego odbył się II etap Mara­tonu Mate­ma­tycz­nego. Po spraw­dzeniu prac do FINAŁU zapra­szamy najlep­szych mate­ma­tyków…
| Czytaj więcej

„Staszic” – jesteśmy dla Was otwarci!„Staszic” – jesteśmy dla Was otwarci!
4 marca 2015 był niesa­mo­wicie praco­witym dniem dla uczniów i nauczy­cieli Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica. Otwo­rzy­liśmy szeroko drzwi naszej szkoły dla uczniów szkół gimna­zjal­nych, ich nauczy­cieli i rodziców a także absol­wentów szkoły. Odwie­dzili nas uczniowie Gimna­zjów z Walichnów, Sokolnik, Lutu­towa, Czastar,…
| Czytaj więcej

2014/2015 - Rokiem Szkoły Zawodowców2014/2015 - Rokiem Szkoły Zawodowców
Drodzy Rodzice! Wasze dzieci w “Staszicu” zasza­lały na całego. Gorączka przy­go­towań prawie zakoń­czona, czekamy na gości. Dzień Otwarty Szkoły to nie tylko ciężka praca - przy­go­to­wanie prezen­tacji, ale także wspólna zabawa, czasami zakoń­czona grą inte­gru­jącą w karty “Tymbarka”. Dzisiaj można obej­rzeć na sali gimna­stycznej naszej…
| Czytaj więcej

Informatycy “Staszica” - prezentujemy klasę II - technik informatykInformatycy “Staszica” - prezentujemy klasę II - technik informatyk
Infor­ma­tycy „Staszica” – dziś prezen­tu­jemy klasę II Tech­nikum Informatycznego. Absol­went szkoły kształ­cącej w zawo­dzie technik infor­matyk przy­go­to­wany będzie do wyko­ny­wania nastę­pu­ją­cych zadań zawodowych: monto­wania oraz eksplo­atacji kompu­tera i urzą­dzeń peryferyjnych; projek­to­wania, wyko­ny­wania i admi­ni­stro­wania lokal­nych sieci komputerowych; konfi­gu­ro­wania urzą­dzeń sieciowych; admi­ni­stro­wania siecio­wymi syste­mami…
| Czytaj więcej

Staszic zaprasza na Dzień Otwarty SzkołyStaszic zaprasza na Dzień Otwarty Szkoły
4 marca 2015 roku Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie zaprasza na Dzień Otwarty Szkoły. W tym dniu jesteśmy do dyspo­zycji uczniów szkół gimna­zjal­nych, ich nauczy­cieli i rodziców. Trwają gorące przy­go­to­wania. W tym dniu najważ­niej­szym miej­scem szkoły będzie sala gimna­styczna. Znaj­dować się tam…
| Czytaj więcej

Śp. Stanisława Raszewska - ostatnie pożegnanieŚp. Stanisława Raszewska - ostatnie pożegnanie
W dniu 2 marca 2015 roku grono przy­ja­ciół, nauczy­cieli z Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie - poże­gnało na kępiń­skim cmen­tarzu emery­to­waną nauczy­cielkę śp. Stanisławę Raszewską. Rozpo­częła pracę w zawo­dzie nauczy­ciel­skim  w 1956 roku, a od wrze­śnia 1968 roku praco­wała w Zespole Szkół Zawo­do­wych w Wieru­szowie,…
| Czytaj więcej

5 lat istnienia Łącznika i www.tugazeta.pl5 lat istnienia Łącznika i www.tugazeta.pl
W dniu 28 lutego 2015 roku w Wysza­nowie odbyła się uroczysta Gala z okazji  5-lecia istnienia gazety Łącznik i portalu www.tugazeta.pl. Czuję się zaszczy­cona zapro­sze­niem mnie na tę uroczy­stość i wręcze­niem podzię­ko­wania za współ­pracę. Dzię­kuję serdecznie. Jedno­cze­śnie w imieniu swoim jak i całej społecz­ności  Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych…
| Czytaj więcej

Konkurs matematyczny - eliminacjeKonkurs matematyczny - eliminacje
W dniu 18 lutego 2015 odbył się I etap Mara­tonu Mate­ma­tycz­nego, w którym z zestawem 20 zadań mierzyło się 68 uczniów Tech­nikum z klas 1-3. Do drugiego etapu zakwa­li­fi­ko­wało się 33 uczniów. W kate­gorii klas I - 14 uczniów: Mariusz Myszor, Karo­lina Karsznia, Michał Jabłoński, Maksy­mi­lian…
| Czytaj więcej

Wesprzyjmy Dominika!Wesprzyjmy Dominika!
W dniu 6 marca 2015 – piątek - od godziny 9.00 zostanie prze­pro­wa­dzona w naszej szkole zbiórka pieniędzy na leczenie Domi­nika Okonia, chorego na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Dominik jest synem Marcina Okonia, którego wielu spośród nas zna – jako kolegę i jako ucznia (kończył tech­nikum…
| Czytaj więcej

Bezpieczne spotkanie z PIPBezpieczne spotkanie z PIP
W dniu 19 lutego 2015 r. w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych w Wieru­szowie odbyło się kolejne spotkanie z przed­sta­wi­cielem Okrę­go­wego Inspek­to­ratu Pracy w Łodzi / Oddział w Sieradzu inspek­torem pracy panem Janu­szem Orze­chow­skim. Uczest­ni­czyli w nim uczniowie z klas I, III i IV Tech­nikum Budow­la­nego oraz IV Tech­nikum Hote­lar­skiego. Przy­szli…
| Czytaj więcej

Arek Wdowik - mechatronik trakerArek Wdowik - mechatronik traker
W dniu 27 lutego 2015 roku uczeń Tech­nikum Mecha­tro­nicz­nego w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica Arka­diusz Wdowik – spotkał się z najmłod­szymi miesz­kań­cami miasta. Tym razem, Arek znany już środo­wisku ziemi wieru­szow­skiej jako pasjonat moto­ry­zacji - zarażał swą pasją młodych przy­ja­ciół…
| Czytaj więcej

Otwarty Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje gminneOtwarty Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje gminne
Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie składa serdeczne podzię­ko­wania na ręce  Zarządu Oddziału Gmin­nego Ochot­ni­czej Straży Pożarnej w Wieru­szowie -  za zorga­ni­zo­wanie i prze­pro­wa­dzenie gmin­nych elimi­nacji  Otwar­tego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Czujemy satys­fakcję z zajęcia przez naszych uczniów pierw­szych miejsc w klasy­fi­kacji szkół ponad­gim­na­zjal­nych,…
| Czytaj więcej

Sebastian Łuszkiewicz - z historią za pan bratSebastian Łuszkiewicz - z historią za pan brat
Seba­stian Łuszkie­wicz jest uczniem klasy II Tech­nikum Budow­la­nego w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie. Jest jednym z najlep­szych uczniów w szkole, otrzy­muje stypen­dium za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Jego szcze­gólna pasja to historia. Po raz drugi bierze udział w Konkursie Histo­rycznym :…
| Czytaj więcej

Tradycja lotnicza w KaliszuTradycja lotnicza w Kaliszu
W dniu 29.01.2015 r. uczniowie Tech­nikum Mecha­nicz­nego z klasy drugiej i trze­ciej wraz z opie­kunem Janu­szem Małeckim uczest­ni­czyli w wycieczce do zakładu WSK „PZL-KALISZ”S. A. w Kaliszu. Wycieczka do zakładu umoż­li­wiła obser­wację nowo­cze­snych metod wytwa­rzania części do prze­mysłu lotni­czego meto­dami obróbki skra­wa­niem i erozyjnej. Produkcja odbywa się na nowo­cze­snych…
| Czytaj więcej

“Staszic” na Targach Edukacyjnych w Opatowie“Staszic” na Targach Edukacyjnych w Opatowie
W dniu 05.02.2015 r. o godz. 17.30 odbyły się Targi Eduka­cyjne w Gimna­zjum im. Kardynała Stefana Wyszyń­skiego w Opatowie. Na spotkanie zostali zapro­szeni rodzice i uczniowie oraz przed­sta­wi­ciele szkół ponadgimnazjalnych. Naszą szkołę repre­zen­to­wali nauczy­ciele: Alina Kijak, Jadwiga Koło­dziej, Rado­sław Światłowski oraz uczniowie klasy III Tech­nikum Mecha­tro­nicz­nego: Rafał Froń…
| Czytaj więcej

Pomoc dla Dominika - podziękowaniaPomoc dla Dominika - podziękowania
Podzię­ko­wania dla uczniów naszej szkoły, którzy wzięli udział w Akcji Chary­ta­tywnej „Pomoc dla Domi­nika”. Dominik zacho­rował na białaczkę, jest synem byłego ucznia naszej szkoły Marcina Okonia. Akcja odbyła się 8 lutego 2015 roku w Domu Kultury w Sokolnikach. Podzię­ko­wania dla: Bartosza Górki  za wspa­niałą…
| Czytaj więcej

Łódzkie nagradza najzdolniejszych!Łódzkie nagradza najzdolniejszych!
IX edycja jedno­ra­zo­wych stypen­diów nauko­wych Marszałka Woje­wództwa Łódzkiego 9 lutego 2015 roku rozpo­czyna się kolejna edycja stypen­diów nauko­wych Marszałka Woje­wództwa Łódzkiego. Stypen­dium przy­zna­wane jest w dwóch kate­go­riach: „uczeń” i „student”. Bene­fi­cjen­tami konkursu są uczniowie szkół ponad­gim­na­zjal­nych, słuchacze kole­giów oraz studenci kierunków…
| Czytaj więcej

Znamy wyniki I etapu III Olimpiady Przedsiębiorczości i ZarządzaniaZnamy wyniki I etapu III Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania
Orga­ni­za­torzy ogól­no­pol­skiej III Olim­piady Przed­się­bior­czości i Zarzą­dzania ogło­sili wyniki pierw­szego etapu, który odbył się w naszej szkole 14 stycznia 2015 roku. Do II etapu (elimi­nacje okrę­gowe) Olim­piady zakwa­li­fi­ko­wali się nastę­pu­jące uczen­nice naszej szkoły: Patrycja Bigos – klasa IV tech­nikum ekonomicznego Paulina Gabryś –…
| Czytaj więcej

I etap konkursu „Handlowiec and Konsument”I etap konkursu „Handlowiec and Konsument”
W ponie­działek 26 stycznia 2015 zorga­ni­zo­wano w naszej szkole I etap konkursu „Handlo­wiec & Konsu­ment” orga­ni­zo­wa­nego we współ­pracy z Ochot­ni­czym Hufcem Pracy w Wieru­szowie. Konkurs jest wielo­eta­powy i ma na celu zwięk­szenie zain­te­re­so­wania specy­fiką zawodu sprzedawcy/kasjera/handlowcy/przedstawiciela handlo­wego i dostar­czenie dodat­kowej wiedzy ekono­micznej, służącej zrozu­mieniu zacho­dzą­cych procesów gospo­dar­czych,…
| Czytaj więcej

Studniówka 2015 - będziemy mile wspominaćStudniówka 2015 - będziemy mile wspominać
Tradycji stało się zadość. Ostatni wieczór stycznia 2015 roku młodzież klas matu­ral­nych Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie, spędziła na hucznej zabawie stud­niów­kowej.  Po uroczy­stym rozpo­częciu Stud­niówki przez dyrektor Małgo­rzatę Nikodem uczen­nice i uczniowie zapre­zen­to­wali układ taneczny będący połą­cze­niem dwóch…
| Czytaj więcej

Przed feriami - Staszic i KrasickiPrzed feriami - Staszic i Krasicki
„Był młody, który życie wstrze­mięź­liwie pędził; Był stary, który nigdy nie łajał, nie zrzę­dził; Był bogacz, który zbiorów potrzebnym udzielał; Był autor, co się z cudzej sławy rozwe­selał; Był celnik, który nie kradł; szewc, który nie pijał; Żołnierz, co się nie chwalił; łotr, co…
| Czytaj więcej

Zapraszamy do konkursu „Maraton Matematyczny”Zapraszamy do konkursu „Maraton Matematyczny”
Dnia 18.02.2015 r. w naszej szkole odbę­dzie się pierwszy etap Konkursu mate­ma­tycz­nego „Maraton Mate­ma­tyczny”. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie kl. I, II, III tech­nikum. Treści mate­riału obowią­zu­jące w konkursie: Klasa I: Liczby rzeczy­wiste Język mate­ma­tyki Funkcja liniowa Klasa II Wielo­miany…
| Czytaj więcej

Studniówka tuż, tuż...Studniówka tuż, tuż...
Dziś, dwudzie­stego ósmego stycznia uczen­nice i uczniowie klas czwar­tych Zespołu  Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica, po raz drugi udali się do sali bankie­towej w Hipo­li­tach, aby „doszli­fować” kroki polo­neza studniówkowego. Towa­rzy­szyła Im nauczy­cielka wycho­wania fizycz­nego i jedno­cze­śnie nauczy­cielka staro­pol­skiego tańca: Małgo­rzata Walacik oraz wice­dy­rektor ds. wychowawczych…
| Czytaj więcej

CHRISTMAS TRADITIONS – konkurs z języka angielskiegoCHRISTMAS TRADITIONS – konkurs z języka angielskiego
Dnia 14 stycznia 2015 r. w naszej szkole odbył się konkurs z języka angiel­skiego ‘CHRISTMAS TRADITIONS’. Był to drugi z cyklu konkursów tema­tycz­nych nawią­zu­ją­cych do tradycji i obchodów popu­lar­nych świąt w krajach anglojęzycznych. Zwycięz­cami konkursu zostali: 1 miejsce – Natalia Piwowar klasa 1 Ti 2 miejsce – Kata­rzyna…
| Czytaj więcej

Podsumowanie pierwszego semestru naukiPodsumowanie pierwszego semestru nauki
Na posie­dzeniu klasy­fi­ka­cyjnym Rady Peda­go­gicznej w dniu 20 stycznia podsu­mo­wano wyniki nauczania za pierwszy semestr roku szkolnego. Oto lista uczniów, którzy wyróż­niają się w nauce i zacho­waniu (średnia ocen powyżej 4,5 i bardzo dobre lub wzorowe zacho­wanie), a tym samym otrzy­mają stypendia: Karo­lina Karsznia z klasy I Tech­nikum…
| Czytaj więcej

Nowości książkowe w bibliotece szkolnejNowości książkowe w bibliotece szkolnej
Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, że szkolna biblio­teka wzbo­ga­ciła się o sporą liczbę nowych książek. Na zdję­ciach prezen­tu­jemy jedynie część z nich, gdyż więk­szość została już wypo­ży­czona. Każdy znaj­dzie dla siebie coś cieka­wego. Szcze­gólnie matu­rzy­stom pole­camy opra­co­wania i testy maturalne. „Ludzie prze­stają myśleć, gdy prze­stają czytać.” Denis Diderot…
| Czytaj więcej

Spotkanie z “Gloria Victis”Spotkanie z “Gloria Victis”
Sto pięć­dzie­siątą drugą rocz­nicę wybuchu Powstania Stycz­nio­wego uczci­liśmy dziś wspólnym spotka­niem z człon­kami Klubu Histo­ryczno - Regio­nal­nego „Gloria Victis”. Państwo Wero­nika i Tomasz Jaciu­kowie oraz p. Sławomir Kraczyński zapre­zen­to­wali stroje histo­ryczne i broń z czasów walk powstań­czych. Przy­po­mnieli czas powstania, wyda­rzenia jakie wtedy…
| Czytaj więcej

Karnawałowa jajecznica z 40 jajKarnawałowa jajecznica z 40 jaj
Jako, że trwa czas karna­wału czyli zabawy i smako­wi­tych degu­stacji – dziś umówi­liśmy się na wspólne przy­go­to­wanie i skon­su­mo­wanie jajecz­nicy z czter­dziestu  jaj wiejskich. Talent kucharski  zapre­zen­to­wali uczniowie klasy II Tech­nikum Infor­ma­tycz­nego: Daniel Okoń i Patryk Wróbel. Gratu­lu­jemy wspa­nia­łych umie­jęt­ności manu­al­nych przy krojeniu skład­ników…
| Czytaj więcej

Szkolny etap konkursu historycznego o “Żołnierzach Wyklętych”Szkolny etap konkursu historycznego o “Żołnierzach Wyklętych”
20 stycznia 2015 roku Poseł na Sejm RP Piotr Polak wspólnie z nauczy­cie­lami historii naszej szkoły (Krzysztof Gałęza i Maciej Heidt), prze­pro­wa­dził I etap II edycji konkursu histo­rycz­nego „Żołnierze Wyklęci – Boha­te­rowie Niezłomni”. Idea konkursu zrodziła się w 2013 r. w następ­stwie usta­no­wienia przez Sejm…
| Czytaj więcej

Podziękowania dla zbieraczy nakrętekPodziękowania dla zbieraczy nakrętek
Kacper Tomalik urodził się z artro­gry­pozą i z zespołem Pierre Robina. Artro­gry­poza to zespół wad wrodzo­nych charak­te­ry­zu­ją­cych się przy­kur­czami rąk i nóg. Zespół Pierre Robin to sekwencja pole­ga­jąca na cofaniu się żuchwy, zapa­daniu języka przez co ma problemy z poły­ka­niem i od urodzenia karmiony jest sondą. Ma…
| Czytaj więcej

“Partnerstwo-Kreatywność-Dialog społeczny”“Partnerstwo-Kreatywność-Dialog społeczny”
W dniu 15 stycznia 2015 roku uczen­nice naszej szkoły wzięły udział w Konfe­rencji „Partnerstwo-Kreatywność-Dialog społeczny”, która odbyła się w Wieru­szow­skim Domu Kultury. Opie­kunki grupy: biblio­te­karka Halina Paluch, opie­kunka Samo­rządu Uczniow­skiego Jadwiga Koło­dziej i nauczy­cielka Andrze­lina Petalas. Po uroczy­stym otwarciu konfe­rencji młodzież wysłu­chała wykładu: „Podstawy…
| Czytaj więcej

Kolejne podziękowanie dla Wolontariuszy WOŚPKolejne podziękowanie dla Wolontariuszy WOŚP
We wcze­śniej­szym wpisie infor­mo­wa­liśmy o szkolnej zbiórce pieniędzy na Wielką Orkie­strę Świątecznej Pomocy. Pragniemy do wymie­nio­nych już nazwisk dodać kolejne osób, które zbie­rały fundusze przy współ­pracy z Wieru­szow­skim Domem Kultury i GOKiS w Sokolnikach. Serdeczne podzię­ko­wania skła­damy więc na ręce: Natalii Więcek, Kingi Siwik i Pauliny Kasendry…
| Czytaj więcej

III Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania - etap szkolnyIII Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania - etap szkolny
14 stycznia 2015 odbył się w naszej szkole I etap ogól­no­pol­skiej III Olim­piady Przed­się­bior­czości i Zarzą­dzania orga­ni­zo­wanej przez Wydział Zarzą­dzania Poli­tech­niki Często­chow­skiej. Celem Olim­piady jest zwięk­szenie zain­te­re­so­wania proble­ma­tyką gospo­darczą i dostar­czenie dodat­kowej wiedzy ekono­micznej, służącej zrozu­mieniu zacho­dzą­cych procesów gospo­dar­czych. Ponadto udział w Olim­pia­dzie…
| Czytaj więcej

WywiadówkaWywiadówka
W dniu 22 stycznia 2015 roku (czwartek) odbędą się spotkania wycho­wawców z rodzi­cami w celu prze­ka­zania infor­macji o wyni­kach w nauce i zachowaniu. O godzinie 16:30 klasy: 1 Ti, 1 Thho, 1 Ttb, 1 Teekm, 2 Ti, 2 Thho, 2 Tekb, 2 Ttem, 3 Thho, 3…
| Czytaj więcej

Akcja honorowego oddawania krwiAkcja honorowego oddawania krwi
Krwio­daw­stwo – akcja społeczna mająca na celu pozy­ski­wanie krwi od osób zdro­wych na rzecz osób potrze­bu­ją­cych krwi lub jej skład­ników. Odbior­cami są szpi­tale, kliniki oraz insty­tuty doko­nu­jące skom­pli­ko­wa­nych operacji, prze­szczepów i innych zabiegów, do prze­pro­wa­dzenia których krew jest niezbędna. Krew jest pobie­rana od pełno­let­nich, zdro­wych osób,…
| Czytaj więcej

Zagraliśmy z WOŚPZagraliśmy z WOŚP
Celem 23. Finału WOŚP jest podtrzy­manie wyso­kich stan­dardów leczenia dzieci na oddzia­łach pedia­trycz­nych i onko­lo­gicz­nych oraz godna opieka medyczna seniorów. Finał WOŚP to  zbiórka publiczna, orga­ni­zo­wana przez Fundację Wielka Orkie­stra Świątecznej Pomocy. Odbywa się trady­cyjnie w drugą niedzielę stycznia każdego roku. 9 stycznia…
| Czytaj więcej

Egzamin mechatronikówEgzamin mechatroników
W dniu ósmego stycznia w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica odbyła się część pisemna egza­minu potwier­dza­ją­cego kwali­fi­kację E.3 – Montaż urzą­dzeń i systemów mechatronicznych. Do egza­minu przy­stą­piło osiem­nastu uczniów klasy trze­ciej tech­nikum Mechatronicznego. Część prak­tyczna egza­minu potwier­dza­ją­cego kwali­fi­kację E.3 – odbę­dzie się…
| Czytaj więcej

Świąteczne dary dla hospicjumŚwiąteczne dary dla hospicjum
W dniu 18 grudnia uczniowie Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie razem z Hufcem Pracy z Wieru­szowa zorga­ni­zo­wali zbiórkę pieniędzy na zakup środków opatrun­ko­wych i środków higieny osobi­stej dla osób potrze­bu­ją­cych. Do akcji dołą­czyli się również praco­dawcy, u których nasza młodzież odbywa prak­tyki zawo­dowe. Wszystkie…
| Czytaj więcej

Szkolny etap X Olimpiady PrzedsiębiorczościSzkolny etap X Olimpiady Przedsiębiorczości
W grudniu 2014 roku odbyły się szkolne elimi­nacje X edycji Olim­piady Przed­się­bior­czości. Elimi­nacje szkolne pole­gały na rozwią­zaniu testu wiedzy skła­da­ją­cego się z pięć­dzie­sięciu pytań o zróż­ni­co­wanym poziomie trud­ności. Do konkursu przy­stą­piło pięt­nastu uczniów naszej szkoły. Spośród uczest­ników najwyższe wyniki uzyskali: Patrycja Bigos z klasy…
| Czytaj więcej

PodaniePodanie
Zwracam się z uprzejmą prośbą o to, aby nie wyko­rzy­stywać  mojego imienia do okre­ślenia czło­wieka niemą­drego. Ja, Bałwan niczym  sobie nie zasłu­żyłem na takie porów­nanie. Zawsze staram się, abyście lepili mnie z rado­ścią i uśmie­chem. Jako  Bałwan nie ma marchewki i węgielków bo jestem  bałwanem…
| Czytaj więcej

Szkolny Konkurs RecytatorskiSzkolny Konkurs Recytatorski
W Zespole Szkół  Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica, w przed­świą­tecznym tygo­dniu, odbył się Szkolny Konkurs Recy­ta­torski. Sprawcą tego wyjąt­ko­wego wyda­rzenia był nauczy­ciel języka polskiego Norbert Junke. Wspólnie z grupą młodzieży przy­go­tował reper­tuar, razem dobie­rali  wiersze i prozę w/g indy­wi­du­al­nych upodobań. Efektem tego była prezen­tacja…
| Czytaj więcej

...żeby sobie przebaczyć...żeby sobie przebaczyć
„Dlaczego jest święto Bożego Naro­dzenia? Dlaczego wpatru­jemy się w gwiazdę na niebie? Dlaczego śpiewamy kolędy? Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa. Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby się uśmie­chać do siebie. Dlatego, żeby sobie prze­ba­czać.” ks. Jan Twar­dowski Ostatni tydzień w szkole przed feriami świątecz­nymi –…
| Czytaj więcej

Krajobraz Powiatu Wieruszowskiego 2014Krajobraz Powiatu Wieruszowskiego 2014
Rozstrzy­gnięto XV Powia­towy Konkurs Plastyczny i Foto­gra­ficzny „Krajo­braz Powiatu Wieru­szow­skiego” orga­ni­zo­wany przez Gminny Ośrodek Kultury w Gale­wi­cach i Staro­stwo Powia­towe w Wieruszowie. Wśród laure­atów zostali nagro­dzeni również uczniowie biorący udział w konkursie z Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie: Damian Nowak kl. 2 Tekb…
| Czytaj więcej

Zaproszenie na StudniówkęZaproszenie na Studniówkę
Dziś 18 grudnia uczen­nice i uczniowie klas matu­ral­nych uroczy­ście zapra­szali nauczy­cieli i pracow­ników szkoły na Stud­niówkę. Stud­niówka, trady­cyjnie rozpo­częta polo­nezem, to jedyna w życiu zabawa, “kiedy dzie­ciń­stwo mierzy się z doro­sło­ścią” i gdzie nie ma ważniej­szych spraw ponad zabawę czy udany taniec.  Ostatnie stud­niówki rozpo­czyna…
| Czytaj więcej

Nakręceni na nakrętkiNakręceni na nakrętki
Celem akcji jest pomoc chorym dzie­ciom. Zbie­ranie plasti­ko­wych nakrętek to prosty sposób, aby komuś pomóc. Każda plasti­kowa nakrętka jest cenna! Nie wyrzucaj więc ich z innymi odpa­dami do śmieci, wyznacz miejsce i zacznij je zbierać! Zebrane nakrętki odsprze­da­wane są  firmie recy­klin­gowej, a wszystkie…
| Czytaj więcej

Zatrzymać chwilę...Zatrzymać chwilę...
„Gdy opuścisz szkolne mury i w daleki pójdziesz świat niech to zdjęcie Ci przy­pomni kole­żankę z dawnych lat.” Ta prosta, szkolna rymo­wanka aktu­alna jest bez względu na to czy jest się uczniem klasy pierw­szej podsta­wówki czy uczniem klasy matu­ralnej, czy też czło­wie­kiem w dojrzałym…
| Czytaj więcej

Kwalifikacja E.3 (technik mechatronik)Kwalifikacja E.3 (technik mechatronik)
W dniu 15 grudnia 2014 roku (ponie­działek) w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie odbył się próbny egzamin dla uczniów klasy III Tech­nikum Mecha­tro­nicz­nego. Był to egzamin dla kwali­fi­kacji E.3. Montaż urzą­dzeń i systemów mecha­tro­nicz­nych (technik mechanik). Egzamin prze­pro­wa­dzili: mgr inż. Rado­sław Światłowski i inż.…
| Czytaj więcej

III S - wigilijnieIII S - wigilijnie
Ostatnia godzina wycho­wawcza klasy III S w tym roku kalen­da­rzowym. Wycho­wawca klasy Norbert Junke przy­go­tował stół nakryty białym obrusem, postawił na nim tale­rzyk  z opłat­kiem wigi­lijnym i  zapalił świecę . To ostatnie wspólne łamanie się opłat­kiem, ostatnia wigilia klasowa.  Jego wycho­wan­kowie wszak…
| Czytaj więcej

Spotkanie z teatremSpotkanie z teatrem
Około stu uczniów wraz z opie­ku­nami obej­rzało sceniczną adap­tację III części “Dziadów” Adama Mickie­wicza. Głów­nego boha­tera zasta­jemy w więziennej cali, gdzie dobre i złe duchy toczą walkę o jego duszę. Tymczasem, w nim samym nastę­puje prze­miana, którą najle­piej oddają słowa: Gustaw zmarł... naro­dził…
| Czytaj więcej

„Szlachetna Paczka” – konkretna pomoc dla wybranej rodziny„Szlachetna Paczka” – konkretna pomoc dla wybranej rodziny
Mówiąc o czło­wieku  - szla­chetny rozu­miemy przez to:  taki, którego cechuje uczci­wość, prawość, bezin­te­re­sow­ność, honor, takie też są jego czyny: szla­chetne. „Szla­chetna Paczka”  to akcja świątecznej pomocy, w której darczyńcy przy­go­to­wują paczki dla rodzin w potrzebie. Idea jest prosta – niesienie konkretnej…
| Czytaj więcej

Roksana LiczberskaRoksana Liczberska
Roksana Licz­berska - uczen­nica klasy III S.  Uczy się sztuki foto­grafii w firmie foto­gra­ficznej p. Janusza Kani. Prezen­to­wa­liśmy już wcze­śniej Jej prace w zakładce: Uczniowie z pasją. Trzeba przy­znać, że Roksana coraz pięk­niej bawi się foto­grafią. Oto kilka zdjęć z Jej zbiorów. Zapo­wiada się…
| Czytaj więcej

Mikołajkowy Wolontariat „Klub Otwartych Serc”Mikołajkowy Wolontariat „Klub Otwartych Serc”
W dniu 5 grudnia 2014 r. trady­cyjnie wolon­ta­riusze ze Staszica włączyli się do Akcji Miko­łaj­kowej zaini­cjo­wanej i orga­ni­zo­wanej każdego roku przez Warsz­taty Terapii Zaję­ciowej „Klub Otwar­tych Serc” w Wieruszowie. Miko­łajki chodząc po mieście oraz odwie­dzając przed­szkole, szkoły, szpital rozda­wały słodycze , a dzie­ciom dodat­kowo kolo­ro­wanki. Dla zaan­ga­żo­wanej…
| Czytaj więcej

Patrycja Bigos - stypendystką Premiera RPPatrycja Bigos - stypendystką Premiera RP
W piątek  5 grudnia w “Para­grafie”, czyli w gmachu Wydziału Prawa i Admi­ni­stracji Uniwer­sy­tetu Łódzkiego, 229 uczniów odebrało dyplomy stypen­dy­stów premiera. Nagrody wręczała woje­woda Jolanta Cheł­mińska. Warun­kiem otrzy­mania stypen­dium jest średnia ocen minimum 4,7. Średnia ocen Partycji: 5,21. Patrycja - skła­damy Ci…
| Czytaj więcej

Bartosz Górka - radnym Gminy SokolnikiBartosz Górka - radnym Gminy Sokolniki
Miło nam odno­tować fakt, że po raz pierwszy w historii naszej szkoły uczeń wybrany został jako radny gminny w wybo­rach samo­rzą­do­wych. Jest nim Bartosz Górka z klasy III Tech­nikum Ekonomicznego. Bartosz życzymy Ci, aby pełniona przez Ciebie funkcja umoż­li­wiła Ci zdobycie doświad­czenia…
| Czytaj więcej

Podziękowanie dla “Pajacyka”Podziękowanie dla “Pajacyka”
Uczniowie klas: II Tech­nikum Ekonomicznego-Budowlanego, IV Tech­nikum Ekonomicznego-Handlowego i opie­ku­nowie: wice­dy­rektor Małgo­rzata Karkoszka, Norbert Junke i Danuta Urbaś z Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica – skła­dają serdeczne podzię­ko­wania grupie teatralnej „ Pajacyk”, dzia­ła­jącej przy wieru­szow­skim Gimna­zjum nr 1 im. Jana Pawła II. Jesteśmy pod wraże­niem…
| Czytaj więcej

Bóbr informatycznyBóbr informatyczny
W dniu 5 grudnia 2014 roku w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie odbył się Między­na­ro­dowy Konkurs Bóbr z zakresu infor­ma­tyki oraz tech­no­logii infor­ma­cyjnej i komu­ni­ka­cyjnej. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształ­to­wanie myślenia algo­ryt­micz­nego oraz popu­la­ry­zacja posłu­gi­wania się tech­no­logią infor­ma­cyjną i komu­ni­ka­cyjną wśród wszyst­kich uczniów…
| Czytaj więcej

Wiesz Mikołaju...Wiesz Mikołaju...
„Wiesz, Miko­łaju...” Wiesz, Miko­łaju, tak myślimy sobie, że dobrze będzie, gdy powiemy Tobie, że czasem ktoś z nas niegrzeczny bywa, złości się, płacze, kogoś prze­zywa. Nie słucha mamy, nie pije mleka, Nie chce pomagać, tylko narzeka. Dlatego dzisiaj, stojąc przed Tobą Pragniemy połą­czyć…
| Czytaj więcej

Mateusz Tomczyk - trener kłusaków francuskichMateusz Tomczyk - trener kłusaków francuskich
Odwie­dził nas ubie­gło­roczny absol­went naszej szkoły Mateusz Tomczyk. Obecnie pracuje w zakła­dzie Prospan Pfle­iderer S.A. a Jego pasją życiową jest treno­wanie kłusaków fran­cu­skich i udział w wyścigach. “Wyścigi kłusaków mają inną specy­fikę niż gonitwy folblutów (konie pełnej krwi angiel­skiej) i arabów. Odby­wają się…
| Czytaj więcej

Szkolne AndrzejkiSzkolne Andrzejki
W piątek  28 listo­pada w pomiesz­cze­niach szkolnej biblio­teki miało miejsce święto­wanie imienin Andrze­jo­wych popu­larnie zwane Andrzejkami. Tradycje andrzej­kowe mają bardzo długą historię. Andrzejki do tej pory są nocą, która kojarzy nam się z magią, wróże­niem i tajem­ni­czymi obrzę­dami. Jednak teraz jest to wesoła zabawa z przy­mru­że­niem…
| Czytaj więcej

Podliczono “Górę Grosza”Podliczono “Górę Grosza”
Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica po raz kolejny wziął udział w corocznej akcji “Góra Grosza”, orga­ni­zo­wanej przez Towa­rzy­stwo „Nasz Dom”. Celem akcji  jest zebranie pieniędzy dla dzieci wycho­wu­ją­cych się poza swoimi własnymi rodzi­nami, w tym tworzenie i dofi­nan­so­wanie domów dla dzieci, rodzin…
| Czytaj więcej

Matury próbneMatury próbne
W Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w dniach 26 i 27 listo­pada odby­wały się próbne egza­miny matu­ralne. Uczniowie mogli spraw­dzić jak daleko są zaawan­so­wani w przy­go­to­wa­niach do przy­szło­rocz­nych egza­minów matu­ral­nych z mate­ma­tyki i języków obcych. “Mate­ma­tycy są jak zako­chani. Podaruj takiemu najdo­sko­nalszą prze­słankę, a uczepi się…
| Czytaj więcej

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności BudowlanychOlimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
Dnia 12.11.2014 r. odbył się etap szkolny XXVIII edycji Olim­piady Wiedzy i Umie­jęt­ności Budow­la­nych, której orga­ni­za­torem jest Wydział Inży­nierii Lądowej Poli­tech­niki Warszaw­skiej. Do konkursu przy­stą­piło 23 uczniów z klas III i IV Tech­nikum Budow­la­nego. Uczniowie odpo­wia­dali na pytania teore­tyczne oraz rozwią­zy­wali zadania z dzie­dziny budownictwa. Prace etapu…
| Czytaj więcej

Smokerlyzer prawdę Ci powieSmokerlyzer prawdę Ci powie
Dzień Rzucania Palenia  - 20 listo­pada - to  jedna z lepszych okazji do zasta­no­wienia się nad szko­dli­wo­ścią tego zabi­ja­ją­cego miliony osób rocznie nałogu. Niby każdy z nas wie, że palenie zabija, niby infor­macja ta pojawia się na każdej paczce papie­rosów, niby usta­wo­dawca pracuje nad odgór­nymi zasa­dami…
| Czytaj więcej

Bądź przedsiębiorczymBądź przedsiębiorczym
W dniach 17-23 listo­pada 2014 został w Polsce zorga­ni­zo­wany Światowy Tydzień Przed­się­bior­czości, który  reali­zo­wany był jedno­cze­śnie w ponad 140 krajach. To największe na świecie wyda­rzenie mające na celu promocję przed­się­bior­czości wśród młodych ludzi. W ramach tej inicja­tywy Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica po raz pierwszy uczest­ni­czył  w…
| Czytaj więcej

Szlachetna Paczka i Góra GroszaSzlachetna Paczka i Góra Grosza
Samo­rząd Uczniowski  wraz ze swoją opie­kunką p. Jadwigą Koło­dziej i wice­dy­rektor Małgo­rzatą Karkoszką prowadzą obecnie w szkole dwie akcje chary­ta­tywne: SZLACHETNA PACZKA  oraz GÓRA GROSZA. SZLACHETNA PACZKA jest projektem pomocy bezpo­śred­niej, w którym darczyńcy przy­go­to­wują paczki dla rodzin w potrzebie. Adresy tych rodzin są pozy­ski­wane…
| Czytaj więcej

Dzień ŻyczliwościDzień Życzliwości
21 listo­pada - Dzień Życzli­wości między­po­ko­le­niowej. Bawi­liśmy się dziś w szkole różowym plakatem z napisem: “Kocham moją Babcię i kocham mojego Dziadka”. Uczniowie bez namysłu stawali do zdjęcia i na myśl o Babci i Dziadku na twarzach poja­wiał się uśmiech. Do naszej szkolnej zabawy dołą­czyli też nauczy­ciele: “Kochamy…
| Czytaj więcej

Szkolny Konkurs EkologicznySzkolny Konkurs Ekologiczny
17 listo­pada w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica odbył się  Szkolny Konkurs Ekolo­giczny. Celem konkursu było zwró­cenie uwagi na problemy zwią­zane z zanie­czysz­cze­niem środo­wiska przy­rod­ni­czego, kształ­to­wanie postaw ekolo­gicz­nych i sytu­ację środo­wiska natu­ral­nego w powiecie wieru­szow­skim. Do konkursu przy­stą­piło czter­dziestu ośmiu uczniów klas pierw­szych wszyst­kich…
| Czytaj więcej

O ratowaniu życia... transplantacjeO ratowaniu życia... transplantacje
20 listo­pada w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica odbyło się spotkanie uczniów i nauczy­cieli z prof. dr hab. n. m. Michałem  Nowickim - Kierow­ni­kiem Kliniki Nefro­logii, Hiper­ten­sjo­logii i Trans­plan­to­logii Nerek Uniwer­sy­tetu Medycz­nego w Łodzi. Zebrani słuchacze  zapo­znali się z historią trans­plan­tacji i jej praw­nymi aspek­tami.  Zgodnie…
| Czytaj więcej

Dawid Pieprzyk: wyrazić myśl wierszemDawid Pieprzyk: wyrazić myśl wierszem
Dawid Pieprzyk – uczeń klasy II Tech­nikum Hotelarskiego. Swoje prze­my­ślenia i odczucia próbuje wyrazić w wier­szach. Prze­czy­tajcie jeden z nich: „Niena­wiść” Możesz mówić o mnie co chcesz, Jestem nikim? Skąd wiesz? Mówisz: „ten jest dobry, a ten zły”, Ale dlaczego mówisz to ty? Jakim prawem…
| Czytaj więcej

Konkurs translatorski ‘GUY FAWKES NIGHT’Konkurs translatorski ‘GUY FAWKES NIGHT’
Dnia 5 listo­pada 2014 r. w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica odbył się konkurs trans­la­torski ‘GUY FAWKES NIGHT’ odno­szący się do tradycji oraz historii Wiel­kiej Brytanii. W konkursie udział wzięło 23 uczniów, czołowe miejsca zajęli: I miejsce Daniel Okoń z klasy II Ti II miejsce Natalia…
| Czytaj więcej

Światowy Tydzień PrzedsiębiorczościŚwiatowy Tydzień Przedsiębiorczości
W dniach 17-23 listo­pada 2014 roku nasza szkoła bierze udział w Światowym Tygo­dniu Przed­się­bior­czości. Światowy Tydzień Przed­się­bior­czości, jest obcho­dzony jedno­cze­śnie w 143 krajach świata. Pomy­sło­daw­cami Świato­wego Tygo­dnia Przed­się­bior­czości są: były premier Wiel­kiej Brytanii Gordon Brown, brytyjska rządowo-biznesowa orga­ni­zacja Make Your Mark…
| Czytaj więcej

Targi EdukacyjneTargi Edukacyjne
W dniu 13 listo­pada 2014 r. odbyły się w naszej szkole Targi Eduka­cyjne orga­ni­zo­wane przez wieru­szowski Ochot­niczy Hufiec Pracy. Mieliśmy przy­jem­ność współ­uczest­ni­czyć w ich przygotowaniu. Celem Targów Eduka­cyj­nych i Zawo­do­wych było przed­sta­wienie młodzieży z powiatu wieru­szow­skiego i kępiń­skiego, a także osobom poszu­ku­jącym pracy ocze­kiwań praco­dawców i ofert…
| Czytaj więcej

96 rocznica odzyskania niepodległości96 rocznica odzyskania niepodległości
Społecz­ność szkolna Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica uczciła  Święto Niepod­le­głości. Zebra­liśmy się, aby obej­rzeć montaż słowno-muzyczny połą­czony z prezen­tacją multi­me­dialną. W trakcie uroczy­stości  nie zabrakło podnio­słych momentów – zaśpie­wa­liśmy hymn państwowy i wysłu­cha­liśmy recy­tacji wierszy. Zapre­zen­tował się również szkolny chórek, powo­łany…
| Czytaj więcej

Praktyka zawodowa Technikum Budowlanego - podsumowaniePraktyka zawodowa Technikum Budowlanego - podsumowanie
Klasa III Tech­nikum Budow­la­nego wraz z wice­dy­rektor Małgo­rzatą Karkoszką doko­nała podsu­mo­wania praktyk zawo­do­wych, które odbyły się w październiku. Uczniowie i Dyrekcja szkoły skła­dają serdeczne podzię­ko­wania nastę­pu­jącym zakładom i firmom - za opiekę i przy­go­to­wanie prak­tyczne do zawodu: Biuro Projek­towe Alek­sandra Wala­szek, Wieruszów, Powia­towy Inspek­torat Nadzoru…
| Czytaj więcej

Arek Wdowik - polski trakerArek Wdowik - polski traker
Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, że na łamach bran­żo­wego miesięcz­nika trans­portu drogo­wego i spedycji „Polski Traker” ukazał się wcze­śniej już prezen­to­wany na stronie inter­ne­towej szkoły jak i w lokalnej prasie artykuł o Arku Wdowiku. Arek jest uczniem klasy matu­ralnej Tech­nikum Mecha­tro­nicz­nego naszej szkoły. To miłe, że w gazecie obok arty­kułów…
| Czytaj więcej

Olimpiada Ekonomiczna - etap szkolnyOlimpiada Ekonomiczna - etap szkolny
5 listo­pada 2014 roku w naszej szkole odbył się I etap XXVIII Olim­piady Wiedzy Ekono­micznej. Olim­piada ta jest orga­ni­zo­wana przez Polskie Towa­rzy­stwo Ekono­miczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Mini­ster­stwo Edukacji Narodowej. Celem Olim­piady jest edukacja ekono­miczna młodzieży, umac­nianie wiedzy o współ­cze­snej…
| Czytaj więcej

Mechatronicy i mechanicy podsumowują praktyki zawodoweMechatronicy i mechanicy podsumowują praktyki zawodowe
W miesiącu paździer­niku uczniowie klas III Tech­nikum Mecha­nicz­nego i Mecha­tro­nicz­nego przy Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica odbyli prak­tykę zawo­dową w lokal­nych firmach i zakła­dach produkcyjnych. Uczniowie i Dyrekcja Szkoły skła­dają podziękowania: Pfle­iderer Prospan S.A. Wieruszów, Wielton S.A. Wieluń, Przed­się­bior­stwo Okuć Meblo­wych i Konstrukcji Lekkich Alojzy…
| Czytaj więcej

XLI edycja Olimpiady Wiedzy TechnicznejXLI edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej
Dnia 24.10.2014 r. odbyły się elimi­nacje szkolne XLI edycji Olim­piady Wiedzy Tech­nicznej. Do konkursu przy­stą­piło 18 uczniów z Tech­nikum Mecha­nicz­nego, Tech­nikum Budow­la­nego i Tech­nikum Mecha­tro­nicz­nego. Uczniowie rozwią­zy­wali zadania testowe oraz otwarte ze wska­za­niem w drugim etapie grupy mechaniczno–budowlanej lub elektryczno–elektronicznej. Jest to kwali­fi­kacja do zawodów okrę­go­wych II-go…
| Czytaj więcej

Rok 2014/2015 - rokiem szkolnictwa zawodowegoRok 2014/2015 - rokiem szkolnictwa zawodowego
W Zespole Szkół Nr 1 w Wieluniu odbyła się konfe­rencja pn. „Szkol­nictwo zawo­dowe - przy­szłość rozwoju regionu”. Głów­nymi prele­gen­tami spotkania byli: Tadeusz Sławecki - Sekre­tarz Stanu w Mini­ster­stwie Edukacji Naro­dowej, Ewa Konikowska-Kruk - Dyrektor Depar­ta­mentu Kształ­cenia Zawo­do­wego w MEN. Swoje doko­nania na niwie nowa­tor­skich…
| Czytaj więcej

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
Pogoda dopi­suje, więc w ramach lekcji religii uczen­nice i uczniowie odwie­dzają cmen­tarz, porząd­kując groby. Na wieru­szow­skim cmen­tarzu spoczy­wają byli nauczy­ciele naszej szkoły i uczniowie. Odwie­dzamy i porząd­ku­jemy miejsca pamięci narodowej. „Trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać pędzący czas. Pięknie żyć, w zachwycie. Życie zdarza się raz.”…
| Czytaj więcej

Spotkanie młodych województwa łódzkiegoSpotkanie młodych województwa łódzkiego
W dniu 27 paździer­nika odbyło się w Łodzi spotkanie młodzieży szkół ponad­gim­na­zjal­nych  woje­wództwa łódzkiego. Nasz powiat repre­zen­to­wali : Anto­nina Matu­szek uczen­nica  Zespołu Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych im. Mikołaja Koper­nika, Hubert Dziech­ciarek uczeń  Zespołu Szkół Rolni­czych im. Wincentego Bara­now­skiego i Prze­my­sław Olek uczeń Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych…
| Czytaj więcej

Głośne czytanie w biblioteceGłośne czytanie w bibliotece
„CZYTAĆ KAŻDY MOŻE” W dniu 23 paździer­nika 2014 roku (czwartek) w naszej szkolnej biblio­tece odbyło się wspólne głośne czytanie. W związku z Rokiem Czytel­nika oraz Między­na­ro­dowym Miesiącem Bibliotek Szkol­nych chcie­liśmy podkre­ślić jak wielką rolę w życiu czło­wieka odgrywa umie­jęt­ność czytania. Celem przed­się­wzięcia było zachę­cenie młodzieży…
| Czytaj więcej

Selfie z książkąSelfie z książką
Drodzy uczniowie i nauczyciele! Zapra­szam do wspólnej zabawy, która polegać będzie na zapre­zen­to­waniu książki, którą akurat czytacie lub książki, którą kiedyś prze­czy­ta­li­ście i zrobiła na Was duże wrażenie. Kilka zdjęć już powstało. Jeśli powstanie ich więcej – stwo­rzymy razem ciekawą galerię. Jutro będzie ku…
| Czytaj więcej

Profilaktyka AIDS - konkursProfilaktyka AIDS - konkurs
22 paździer­nika – dziś odbył się szkolny etap Między­po­wia­to­wego Konkursu Wiedzy o AIDS i Choro­bach Prze­no­szo­nych Drogą Płciową zorga­ni­zo­wany przez wieluński SANEPiD. Na sali konfe­ren­cyjnej zgro­ma­dziło się 38 uczniów z różnych typów szkół, elimi­nacje prze­pro­wa­dziła nauczy­cielka chemii Iwona Kuliga-Kmiecik. Uczniowie, którzy uzyskają największą…
| Czytaj więcej

Wybierz StudiaWybierz Studia
Mini­ster Nauki i Szkol­nictwa Wyższego oraz Mini­ster Edukacji Naro­dowej zapra­szają wszyst­kich uczniów, rodziców i nauczy­cieli do korzy­stania z nowego portalu. Jest to pierwszy portal w Polsce zawie­ra­jący oficjalne infor­macje o wszyst­kich polskich uczel­niach publicz­nych i niepu­blicz­nych. Pomoże wybrać studia zgodne z zain­te­re­so­wa­niami, dosto­sować wybór przed­miotów matu­ral­nych do wymagań uczelni,…
| Czytaj więcej

Głośne Czytanie w BiblioteceGłośne Czytanie w Bibliotece
„CZYTAĆ KAŻDY MOŻE” W dniu 23 paździer­nika br. (czwartek) w naszej szkolnej biblio­tece odbę­dzie się wspólne głośne czytanie. Sami wybierzcie frag­ment prozy z ulubionej  książki, albo z tomiku  poezji wiersz  (mile widziana twór­czość własnego autor­stwa) i pięknie go prze­czy­tajcie pozo­stałym uczestnikom. Czytać będziemy podczas lekcji…
| Czytaj więcej

II miejsce naszych piłkarzy z OHPII miejsce naszych piłkarzy z OHP
10 paździer­nika w Piotr­kowie Trybu­nal­skim odbył się Woje­wódzki Turniej Piłki Orli­kowej. Głów­nymi orga­ni­za­to­rami byli Łódzka Komenda OHP, Hufiec Pracy w Piotr­kowie Trybu­nal­skim, Urząd Miasta Piotr­kowa Trybu­nal­skiego, Ośrodek Sportu i Rekre­acji w Piotr­kowie Trybu­nal­skim, Posłowie na Sejm RP pocho­dzący z regionu piotr­kow­skiego, Okrę­gowy Związek Piłki…
| Czytaj więcej

Wrocław jesieniąWrocław jesienią
17 paździer­nika 44 uczniów naszej szkoły uczest­ni­czyło w wycieczce szkolnej do Wrocławia zorga­ni­zo­wanej przez nauczy­cielki: Julitę Bossa-Piluch, Agatę Dama­sie­wicz i Barbarę Howis. Po cieka­wych miej­scach Wrocławia opro­wa­dzał nas prze­wodnik - Pan Damian. Pierwszym punktem wycieczki było zwie­dzanie Hali Stulecia uzna­wanej za jedno z najwy­bit­niej­szych dzieł…
| Czytaj więcej

Wycieczka dydaktyczna - Aleja Dębów CzerwonychWycieczka dydaktyczna - Aleja Dębów Czerwonych
Aleja Dębów Czer­wo­nych to cenny Pomnik Przy­rody na Ziemi wieru­szow­skiej. Szcze­gólnie jesienią można podzi­wiać uroki tego miejsca. Dęby zostały posa­dzone po obu stro­nach drogi nr 450 w kierunku Opatowa. Dziś rozło­żyste konary drzew łączą się nad drogą tworząc uroczy zielono- żółto - czer­wony balda­chim…
| Czytaj więcej

Polecają CzechyPolecają Czechy
W dniach 11-12 paździer­nika odbyła się wycieczka nauczy­cieli naszej szkoły do uroczych zakątków Repu­bliki Czeskiej, w masyw Gór Jesenickich. Zwie­dzono jaskinie „Na pomezi”, które są najwięk­szym jaski­niowym systemem w Czechach. Następnie zwie­dzono zamek w miej­sco­wości Javornik. Z zamku rozciąga się wspa­niały widok na miasto oraz polskie…
| Czytaj więcej

Uczniowie zdający maturę w maju 2016 rokuUczniowie zdający maturę w maju 2016 roku
Egzamin matu­ralny w nowej formule zostanie prze­pro­wa­dzany dla absol­wentów tech­nikum w maju 2016 roku. Nauczy­ciele i uczniowie, w przy­go­to­wa­niach do egza­minu matu­ral­nego, mogą korzy­stać z: infor­ma­torów o egza­minie matu­ralnym z poszcze­gól­nych przed­miotów; infor­ma­tory zawie­rają opis egza­minu oraz przy­kła­dowe zadania wraz z rozwiązaniami; przy­kła­do­wych zestawów zadań z poszcze­gól­nych przed­miotów (w przy­padku języków…
| Czytaj więcej

Odwiedziny absolwentówOdwiedziny absolwentów
Dziś miła niespo­dzianka. Odwie­dzili nas absol­wenci Tech­nikum Mecha­tro­nicz­nego sprzed dwóch lat. Od lewej: Jere­miasz Kozłowski, Tomasz Stasik – obaj pracują w wyuczonym zawo­dzie jako opera­torzy obra­biarek nume­rycz­nych w STOLWIT Polesie oraz Paweł Mencel, który pracuje w firmie „PROGRESS” Nowa Wieś Ksią­żęca, także jako operator…
| Czytaj więcej

Dzień Edukacji Narodowej w StaszicuDzień Edukacji Narodowej w Staszicu
O godzinie 11.00 w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica rozpo­częła się uroczy­stość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Chwilą ciszy upamięt­niono zmar­łych nauczy­cieli, zapa­lono znicze i złożono wiązankę kwiatów pod tablicą upamięt­nia­jącą nauczy­cieli powiatu wieru­szow­skiego, zamor­do­wa­nych podczas II wojny światowej oraz nauczy­cieli tajnego nauczania. Tablica…
| Czytaj więcej

Barbara Wachowicz i Edward LutczynBarbara Wachowicz i Edward Lutczyn
W paździer­niku w Miejsko-Gminnej Biblio­tece Publicznej w Wieru­szowie odbyły się dwa ciekawe spotkania. Pierwsze z nich to wspa­niały wieczór spędzony z wielką polską pisarką, wspa­niałą osobo­wo­ścią, kobietą o wyjąt­kowej erudycji - p. Barbarą Wacho­wicz. Pisarka przed­sta­wiła swoją najnowszą książkę : „Boha­terki Powstań­czej Warszawy”. Jak sam tytuł…
| Czytaj więcej

Żegnaj smutku...Żegnaj smutku...
Jednym ze znako­mi­tych sposobów dbania o nasze zdrowie psychiczne jest aktywny wypo­czynek fizyczny. W związku z tym, uczniowie z klas Tech­nikum Budow­la­nego przy Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych w Wieru­szowie udali się na wyprawę rowe­rową. Jako, że pogoda dopi­sy­wała, a trasa rowe­rowa wyno­siła blisko 50 kilo­me­trów, po powrocie nikt już…
| Czytaj więcej

Podziękowanie za “Dzień Dawcy Szpiku”Podziękowanie za “Dzień Dawcy Szpiku”
W dniu 10 paździer­nika 2014 roku w naszej szkole odbyła się druga w tym roku kalen­da­rzowym akcja „Zostań Dawcą Szpiku”. Akcja orga­ni­zo­wana wspólnie z Fundacją DKMS. Serdecznie dzię­ku­jemy wszystkim ludziom o wielkim sercu, którzy zgło­sili się dziś do nas, aby zare­je­strować się jako poten­cjalni dawcy…
| Czytaj więcej

Dawca szpikuDawca szpiku
7 paździer­nika odwie­dził nas Mateusz Jankie­wicz. Mateusz ukoń­czył Tech­nikum Mecha­tro­niczne 2 lata temu. W tym roku został dawcą szpiku. Być może uratował komuś życie, ale najpierw posłu­chajcie i obej­rzyjcie rozmowę Mate­usza z wolontariusz­kami z naszej szkoły. Przy­po­mi­namy! Akcja Dzień Dawcy Szpiku w “Staszicu” odbę­dzie…
| Czytaj więcej

Hej! Ludzie wielkiego serca!Hej! Ludzie wielkiego serca!
„W Polsce co godzinę ktoś dowia­duje się, że ma białaczkę, czyli nowo­twór krwi. Tę diagnozę słyszą rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Bez względu na wiek – każdy może zacho­rować. Na szczę­ście każdy może też pomóc. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie…
| Czytaj więcej

Arek Wdowik – uczeń nietuzinkowyArek Wdowik – uczeń nietuzinkowy
W pewien jesienny poranek, jak w każdy inny dzień roku szkol­nego uczniowie docie­rali do szkoły pieszo, auto­bu­sami i samo­cho­dami osobowymi. Jeden uczeń dotarł do szkoły w sposób niety­powy – ciągni­kiem siodłowym (dla mnie zaawan­so­wa­nych - po prostu samo­chodem cięża­rowym). Był to Arek Wdowik z klasy IV Tech­nikum…
| Czytaj więcej

Dzień ChłopcaDzień Chłopca
Na stałe w tradycji szkolnej zago­ściły obchody Dnia Chłopca. Jak co roku z kartonem cukierków poja­wiła się w szkole Prze­wod­ni­cząca Rady Rodziców  p. Monika Józe­fowska. Następnie słodycze prze­jęła żeńska część Samo­rządu Uczniow­skiego i zała­do­wawszy je do stylo­wych koszyczków, często­wała męską część społecz­ności szkolnej. Miło…
| Czytaj więcej

Wieczór poetycki w Bibliotece MiejskiejWieczór poetycki w Bibliotece Miejskiej
W dniu 25 wrze­śnia 2014 r. w czwart­kowy wieczór w Miejsko-Gminnej Biblio­tece Publicznej im. W.S. Reymonta w Wieru­szowie mieliśmy przy­jem­ność uczest­ni­czyć w prezen­tacji kolej­nego tomiku wierszy Pana Euge­niusza Toruń­skiego pt. “Jeszcze” - który zawiera 63 wiersze o tema­tyce miło­snej, lirycznej i poważnej. Wieczór autorski uświet­nili swoim udziałem: piękną muzyką,…
| Czytaj więcej

Konkurs na ” Najlepszego Czytelnika”Konkurs na ” Najlepszego Czytelnika”
Rok 2014 “Rokiem Czytelnika” Październik Między­na­ro­dowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych Z okazji “Roku Czytel­nika” biblio­teka szkolna ogłasza KONKURS na “Najlep­szego Czytel­nika” I seme­stru nauki 2014/2015 pod hasłem „Kto czyta książki, ten żyje podwójnie”. Cele konkursu Promocja czytel­nictwa oraz zachę­canie i mobi­li­zo­wanie uczniów do regu­lar­nego czytania lektur…
| Czytaj więcej

Akcja Honorowego KrwiodawstwaAkcja Honorowego Krwiodawstwa
25 wrze­śnia 2014 roku odbyła się w naszej szkole kolejna akcja hono­ro­wego krwio­daw­stwa. Zare­je­stro­wano 41 osób, 33 osoby oddały krew. Oto one: Ewa Trafarska (pracownik admi­ni­stracji szkoły), Mateusz Żurek, Damian Wdowik, Tomasz Gabas, Jakub Syguła, Fabian Dziura, Patrycja Bigos,…
| Czytaj więcej

Przeżyjmy to jeszcze raz...Przeżyjmy to jeszcze raz...
Dzisiaj w szkole prze­ży­wa­liśmy jeszcze raz wczo­rajszy sukces Polskiej Drużyny Siat­kar­skiej. Drużyna zdobyła Mistrzo­stwo Świata w Piłce Siat­kowej Mężczyzn. To wielki powód do dumy i satys­fakcji. Jedno­cze­śnie doce­niamy wielką pracę i deter­mi­nację spor­towców. Hymn naro­dowy, flaga państwowa i ... łza w oku, wzru­szenie - tak prze­ży­wa­liśmy…
| Czytaj więcej

16 listopada - Wszyscy na Wybory16 listopada - Wszyscy na Wybory
16 listo­pada odbędą się w Polsce Wybory samo­rzą­dowe – wybory członków organów stano­wią­cych jednostki samo­rządu tery­to­rial­nego: rad gmin, rad powiatów, sejmików woje­wództw oraz (od 2002 roku) jedno­oso­bo­wych organów wyko­naw­czych gmin – wójtów, burmi­strzów, prezy­dentów miast. Wybory te odby­wają się co 4 lata.…
| Czytaj więcej

Komunikat dla honorowych krwiodawcówKomunikat dla honorowych krwiodawców
W dniu 25 wrze­śnia odbę­dzie się Akcja Hono­ro­wego Odda­wania Krwi. Akcja trwać będzie jak zwykle w godzi­nach 9.00 do 12.00, miejsce - sala konfe­ren­cyjna warsz­tatów szkol­nych. Zapra­szamy stałych bywalców naszych akcji, ale także zapra­szamy osoby, które w ostatnim czasie stały się pełno­letnie. Należy…
| Czytaj więcej

Mieć pomysł na siebie :)Mieć pomysł na siebie :)
Kory­tarz szkolny to zawsze swego rodzaju rewia mody, oczy­wi­ście z przy­mru­że­niem oka. Przy­jemnie jest patrzeć na osoby, które dbają o swój wygląd. Jeszcze przy­jem­niej jest patrzeć, kiedy strój jest czysty, pach­nący, schludny. Strój to także sposób poka­zania innym, że mam „pomysł na siebie”. Wiele można…
| Czytaj więcej

Wrześniowe sprzątanie świata.Wrześniowe sprzątanie świata.
Tradycją stało się już to, że co roku bierzemy udział w akcji „Sprzą­tania świata”. Dzisiejszą akcję nadzo­ro­wała wice­dy­rektor Małgo­rzata Karkoszka. Wiatr skutecznie utrud­niał zagra­bianie liści i śmieci, ale nie na tyle, by akcja się nie powiodła. Podzię­ko­wania dla wszyst­kich klas i nauczy­cieli, którzy brali udział w porząd­ko­waniu…
| Czytaj więcej

I Wojewódzki Konkurs Wiedzy Przeciwpożarowej i Ratownictwa PrzedmedycznegoI Wojewódzki Konkurs Wiedzy Przeciwpożarowej i Ratownictwa Przedmedycznego
11 wrze­śnia 2014 roku na Błoniach w Łowiczu odbył się I Woje­wódzki Konkurs Wiedzy Prze­ciw­po­ża­rowej i Ratow­nictwa Przed­me­dycz­nego zorga­ni­zo­wany przez Łódzką Woje­wódzką Komendę OHP wraz z Hufcem Pracy 5-22 w Łowiczu. Konkurs prowa­dzony przez zawo­do­wych stra­żaków Państwowej Straży Pożarnej składał się z trzech części: testu…
| Czytaj więcej

“Spotkanie Przyjaciół” i “Narodowe Czytanie”“Spotkanie Przyjaciół” i “Narodowe Czytanie”
Po raz XV w dniu 6 wrze­śnia 2014 r. w Gimna­zjum im. Jana Pawła II w Wieru­szowie odbyła się Regio­nalna Impreza Inte­gra­cyjna pod hasłem “Spotkanie Przyjaciół”. Orga­ni­za­torem imprezy byli: Stowa­rzy­szenie Inte­gra­cyjne “Klub Otwar­tych Serc”, Towa­rzy­stwo Przy­ja­ciół Dzieci - Oddział Miejski oraz Warsz­taty Terapii Zaję­ciowej w Wieru­szowie. Koor­dy­na­torem…
| Czytaj więcej

Nowy chodnikNowy chodnik
W dniach 10 i 11.09.2014 r. uczniowie z klasy I, II i III Tech­nikum Budow­la­nego: wyko­ny­wali prace na rzecz szkoły wnosząc już kolejny wkład w poprawę jej funk­cjo­nal­ności i wize­runku. Uczniowie wyko­nali chodnik łączący teren warsz­tatów szkol­nych z boiskiem sportowym. Pierw­szego dnia po pracach porząd­ko­wych na miejscu przy­szłego…
| Czytaj więcej

Stop zwolnieniom z WF-uStop zwolnieniom z WF-u
Jednym z prio­ry­tetów Mini­ster­stwa Sportu i Tury­styki jest syste­ma­tyczne zwięk­szanie uczest­nictwa polskiego społe­czeń­stwa w sporcie oraz zachę­canie do aktyw­ności fizycznej jak najwięk­szej liczby obywa­teli, akcen­tując w szcze­gól­ności udział dzieci i młodzieży, a więc uczniów wszyst­kich poziomów eduka­cyj­nych. Szcze­gólną uwagę Mini­ster­stwo poświęcać będzie obsza­rowi sportu dzieci i młodzieży…
| Czytaj więcej

Szkolna giełda podręcznikówSzkolna giełda podręczników
Dziś w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych wyko­rzy­sta­liśmy pogodną chwilę pomiędzy kolej­nymi opadami deszczu i na placu przed budyn­kiem szkoły – zorga­ni­zo­wa­liśmy szkolną giełdę podręcz­ników. Podczas kier­maszu można było dokonać zakupu i sprze­daży używa­nych podręcz­ników szkolnych. Następna giełda odbę­dzie się w czwartek 11 wrze­śnia, również…
| Czytaj więcej

Wakacyjne remontyWakacyjne remonty
W trakcie wakacji wyre­mon­to­wany został kory­tarz na I piętrze naszej szkoły. Podczas zrywania starej boazerii odsło­nięto zapis sprzed 31 lat, którego doko­nali zakła­da­jący boazerię pracow­nicy. Końcowym etapem odnowy kory­tarza było nama­lo­wanie nowych numerów nad drzwiami poszcze­gól­nych klas. Zadanie to wyko­nali: Marta Kukuła, Bartło­miej Choczaj,…
| Czytaj więcej

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2014/2015Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2014/2015
Pierw­szego wrze­śnia, o godzinie 9.00 stu siedem­dzie­sięciu uczniów klas pierw­szych Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie, uroczy­ście rozpo­częło rok szkolny. Powi­tała Ich dyrektor szkoły Małgo­rzata Nikodem oraz starosta wieru­szowski Andrzej Szymanek. Radę Rodziców repre­zen­to­wała p. Dorota Dembecka. Wice­dy­rektor ds. wychowawczych Małgo­rzata Karkoszka…
| Czytaj więcej