poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 783 10 71

ZSP Wieruszów

Aktualności


Szlakiem architektury drewnianej przez Powiat WieruszowskiSzlakiem architektury drewnianej przez Powiat Wieruszowski
Szla­kiem archi­tek­tury drew­nianej przez Powiat Wieru­szowski wybra­liśmy się w słoneczny ponie­działek 05.09.2015 r. na wycieczkę rowe­rową wraz z uczniami klasy II i III Tech­nikum Budowlanego. Pierw­szym naszym punktem zwie­dzania było Sank­tu­arium św. Wojciecha w Cieszę­cinie. Zosta­liśmy mile przy­wi­tani przez proboszcza parafii o. Krzysz­tofa Wasiuka,…
| Czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w Olimpiadzie Wiedzy EkonomicznejZapraszamy do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej
Oto podzię­ko­wania dla uczniów Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im.Stanisława Staszica - za udział w ubie­gło­rocznej Olim­pia­dzie Wiedzy Ekonomicznej.  W tego­rocznej XXIX edycji tej presti­żowej Olim­piady nasz “Staszic” również bierze udział. Hasło prze­wodnie tego­rocznej Olim­piady to “Nierów­ności społeczne a rozwój gospo­darczy”. W szkolnym etapie udział wezmą wszyscy…
| Czytaj więcej

Złoto dla uczniów Hufca Pracy z WieruszowaZłoto dla uczniów Hufca Pracy z Wieruszowa
W dniu 2 paździer­nika 2015 r. w Piotr­kowie Trybu­nal­skim odbył się Woje­wódzki Turniej Piłki Orli­kowej Młodzieży OHP. Głów­nymi orga­ni­za­to­rami i part­ne­rami tej imprezy byli: Łódzka Woje­wódzka Komenda OHP, Hufiec Pracy w Piotr­kowie Trybu­nal­skim, Urząd Miasta Piotr­kowa Trybu­nal­skiego, Ośrodek Sportu i Rekre­acji w Piotr­kowie Trybu­nal­skim, Posłowie na Sejm…
| Czytaj więcej

Podziękowania dla firm: Agrecol, Nico, RedroPodziękowania dla firm: Agrecol, Nico, Redro
Społecz­ność szkolna Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie składa serdeczne podzię­ko­wania nastę­pu­jącym firmom: AGRECOL sp. z o.o. - Mesznary PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „NICO” MARIUSZ STĘŻAŁA –  Bagatelka  Firma Redro z Poznania - redro.pl Wymie­nione firmy wspo­mogły nas w znacznym stopniu, w  sfinan­so­waniu zakupu…
| Czytaj więcej

Wieczór AutorskiWieczór Autorski
W środę 30 wrze­śnia w Miejsko-Gminnej Biblio­tece Publicznej w Wieru­szowie mieliśmy przy­jem­ność uczest­ni­czyć w wieczorze poezji, muzyki i piosenki, podczas którego odbyła się premiera nowego tomiku wierszy pana Euge­niusza Toruń­skiego pt. „Zaduma”. Spotkanie autor­skie uświet­nili muzyką uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej im. A. Tansmana w Kępnie, uczest­nicy Studia…
| Czytaj więcej

Honorowo oddana krewHonorowo oddana krew
Serdeczne podzię­ko­wania dla wszyst­kich osób, które 1 paździer­nika 2015 roku w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie wzięły udział w Akcji Hono­ro­wego Odda­wania Krwi. Krew jest bardzo istotną dla zdrowia, płynną tkanką orga­nizmu. Dostarcza tlen i skład­niki odżywcze do każdej komórki. Ma także rolę…
| Czytaj więcej

Szkolne eliminacje konkursu ekologicznegoSzkolne eliminacje konkursu ekologicznego
Powiat wieru­szowski orga­ni­zuje konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: „CZŁOWIEK JAKO ELEMENT PRZYRODY”. Konkurs będzie miał formę olim­piady wiedzy ekologiczno-przyrodniczej. Zadania testowe  dotyczą  m.in. ekologii, przy­rody, ochrony środo­wiska, fauny i flory powiatu wieruszowskiego. 28 wrze­śnia 2015 roku odbyły się  szkolne…
| Czytaj więcej

Stoliczku nakryj się!Stoliczku nakryj się!
W dniu 30.09.2015 roku uczniowie klasy IV Tech­nikum Hote­lar­skiego na zaję­ciach „Obsługi Konsu­menta” nakry­wali stół na różne uroczy­stości: Wigilia, Boże Naro­dzenie, Wiel­kanoc, Wesele, Walen­tynki, Komunia, Wystrój jesienny. Matu­rzyści reali­zując to zadanie wyko­rzy­sty­wali zdobytą wiedzę, doty­czącą zasad kompo­no­wania deko­racji, usta­wiania świec i kompo­zycji kwia­to­wych.…
| Czytaj więcej

Dzień Chłopców ze StaszicaDzień Chłopców ze Staszica
Oczy­wi­ście tradycji musiało stać się zadość. Dzień Chłopca ważna data! Po pierwsze: “W dniu Twojego święta chciałam Ci powie­dzieć... że Ty jesteś dla mnie najdroższy pod niebem!” Po drugie: “Dzień Mężczyzny dziś się święci, Więc życzę Ci tego, co Cię kręci: full zabawy, dobrych chęci, niech…
| Czytaj więcej

Ogólnopolski Dzień Głośnego CzytaniaOgólnopolski Dzień Głośnego Czytania
Zdajemy sobie sprawę jak ważna rolę odgrywa czytanie, że czło­wiek we współ­cze­snym świecie nie byłby w stanie funk­cjo­nować bez tej umie­jęt­ności. Proces czytania, to proces ciągłego dosko­na­lenia myślo­wego, ciągłego rozwoju, dojrze­wania możli­wości czytel­ników postę­pu­ją­cego równo­rzędnie z ich biolo­gicznym rozwojem. Dlatego bardzo ważnym czyn­ni­kiem jest…
| Czytaj więcej

Paintball – zabawą integracyjnąPaintball – zabawą integracyjną
W dniu 28 wrze­śnia 2015 roku uczen­nice, uczniowie i nauczy­ciele już po raz drugi inte­gro­wali na się na polu paint­ba­lowym w Zarzeczu k/Bełchatowa. Przy­po­mnijmy, że gra polega na prowa­dzeniu pozo­ro­wanej walki przy użyciu markerów - urzą­dzeń zbli­żo­nych kształtem i zasadą dzia­łania do broni pneu­ma­tycznej, które za pomocą sprę­żo­nego powie­trza…
| Czytaj więcej

Z wizytą w GłuchołazachZ wizytą w Głuchołazach
W dniach 21-23.09.2015 r. młodzież wieru­szow­skiego Hufca Pracy odbyła wycieczkę do Głuchołaz. Była to grupa 17 uczniów i 2 wycho­wawców, którzy wybrali się, aby promować aktywny wypo­czynek w Górach Opawskich. Pierw­szym punktem wycieczki było zwie­dzanie zamku w Mosznej – słyną­cego z 99 wież i 365 pomiesz­czeń. Swą…
| Czytaj więcej

Konkurs Plastyczny na plakat promujący Bibliotekę i CzytelnictwoKonkurs Plastyczny na plakat promujący Bibliotekę i Czytelnictwo
Biblio­teka Szkolna Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stani­sława Staszica w Wieru­szowie ogłasza Konkurs Plastyczny na plakat promu­jący Biblio­tekę i Czytelnictwo CELE: rozbu­dzanie zain­te­re­so­wania biblioteką zachę­canie uczniów do czytania twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu popu­la­ry­zacja działań plastycz­nych i posze­rzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych…
| Czytaj więcej

Akcja - “Podziel się swoją pasją”Akcja - “Podziel się swoją pasją”
Zapra­szamy Młodzież ze Staszica do udziału w akcji  „Podziel się swoją pasją”. Uczniowie, którzy kolek­cjo­nują swoje prace plastyczne, piszą wiersze, opowia­dania itp., zbie­rają znaczki, foto­grafie lub inne ciekawe gadżety, kleją różnego typu modele, bądź mają jeszcze inne zain­te­re­so­wania (np. muzyczne), są pozy­tywnie zakrę­ceni i chcą…
| Czytaj więcej

Europejski tydzień sportu w „Staszicu”Europejski tydzień sportu w „Staszicu”
W ramach Euro­pej­skiego Tygo­dnia Sportu w dniu 18.09.2015 r. odbyły się w naszej szkole zawody spor­towe w formie toru przeszkód. W zawo­dach wzięło udział 80 uczniów. Drużyny skła­dały się z 10 osób repre­zen­tu­ją­cych 1 rocznik w naszej szkole. Rywa­li­zacja była podzie­lona na kate­gorie chłopców i dziew­cząt. Rywa­li­zację…
| Czytaj więcej

Finały XIV Maratonu MatematycznegoFinały XIV Maratonu Matematycznego
W dniu 19 wrze­śnia 2015 przy­szło nam ponownie odwie­dzić Uniwer­sytet Wrocławski. Tym razem miłym powodem wyjazdu były Finały XIV Mara­tonu Mate­ma­tycz­nego, do którego zakwa­li­fi­kował się Mariusz Myszor – uczeń drugiej klasy Tech­nikum Budow­la­nego. Wrocławski Maraton Mate­ma­tyczny jest jednym z powszech­niej­szych konkursów…
| Czytaj więcej

„pogoda taka jak wiosną, więc w drogę i … na budowę”„pogoda taka jak wiosną, więc w drogę i … na budowę”
W dniu 17.09.2015 r. uczniowie Tech­nikum Budow­la­nego z klasy III Tekb wraz z opie­kunem Beatą Króli­kowską uczest­ni­czyli w wycieczce na budowę budynków miesz­kal­nych wielo­ro­dzin­nych przy ul. Kordeckiego w Wieru­szowie reali­zo­wa­nego przez Malik Deve­lop­ment z Pieczysk. Obiekt miesz­kalny wielo­ro­dzinny, trzy­kon­dy­gna­cyjny w tech­no­logii trady­cyjnej wzno­szony jest w sąsiedz­twie budynków wielo­ro­dzin­nych oraz jedno­ro­dzin­nych, w atrak­cyjnej…
| Czytaj więcej

Dopalacze kradną życie!Dopalacze kradną życie!
W dniu 17 wrze­śnia 2015 odbyło się spotkanie rodziców uczniów naszej szkoły z dyrek­torem Miej­skiego Ośrodka Profi­lak­tyki, terapii Uzależ­nień i Współ­dzia­łania w Wieru­szowie p. Dariuszem Sobor­czy­kiem. Tematem spotkania była profi­lak­tyka uzależ­nień skie­ro­wana do rodziców. Rodzice pamię­tajcie zawsze, że powinniście: być świadomi faktu istnienia środków psycho­ak­tyw­nych,…
| Czytaj więcej

Piknik ProzdrowotnyPiknik Prozdrowotny
Staro­stwo powiatu wieru­szow­skiego reali­zuje (w okresie luty 2015 – kwie­cień 2016) projekt: „Komplek­sowy program zmniej­szania zacho­ro­wal­ności na choroby zwią­zane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego”. Z prze­pro­wa­dzonej analizy istot­nych potrzeb zdro­wot­nych ludności powiatu wieru­szow­skiego wynika, że szcze­gólne znaczenie wśród wystę­pu­ją­cych chorób zajmują choroby…
| Czytaj więcej

I etap Maratonu Matematycznego we WrocławiuI etap Maratonu Matematycznego we Wrocławiu
17 wrze­śnia rano o 8.00 w liczbie 39 uczniów i 3 opie­kunek (mate­ma­tyczki: Urszula Tęcza, Kata­rzyna Klimas oraz Danuta Urbaś - pedagog szkolny) - wyje­cha­liśmy na wycieczkę dydak­tyczną do Wrocławia. Pierwsze kroki skie­ro­wa­liśmy na Poli­tech­nikę Wrocławską, na której zosta­liśmy serdecznie powi­tani przez panią Małgo­rzatę Smut­kie­wicz z Działu…
| Czytaj więcej

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniomProfilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
W Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica trwa reali­zacji Kampanii Społecznej doty­czącej Projektu „Profi­lak­tyczny program w zakresie prze­ciw­dzia­łania uzależ­nieniu od alko­holu, tytoniu i innych środków psycho­ak­tyw­nych” współ­fi­nan­so­wa­nego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współ­pracy. Treści Kampanii  są reali­zo­wane przez pion oświaty zdro­wotnej i promocji zdrowia Państwowej…
| Czytaj więcej

Szkolny kiermasz książekSzkolny kiermasz książek
Początek roku szkol­nego to czas poszu­ki­wania podręcz­ników szkol­nych, z których będziemy korzy­stać w nowej klasie. Trady­cyjnie już na placu przed biblio­teką szkolną odbył się kier­masz książek używa­nych. Zawarto wiele korzyst­nych trans­akcji. Orga­ni­za­torem dwóch spotkań kier­ma­szo­wych była biblio­te­karka szkolna Halina Paluch. #gallery-18 { margin:…
| Czytaj więcej

Tu zaszła zmianaTu zaszła zmiana
Przed­sta­wiamy parę zdjęć z remontu naszego kory­tarza na parterze. Pierwsze zdjęcie przed­stawia spacer kory­ta­rzem - w ostatnim dniu roku szkol­nego 2014/2015. Następne zdjęcia po kolei poka­zują zmiany na kory­tarzu, które zadziały się za przy­czyną ekip remon­to­wych. Grun­towne “zerwanie” starej podłogi oraz liczącej sporo, sporo lat…
| Czytaj więcej

Wygraj roczne stypendium dzięki programowi „Pokaż Język”Wygraj roczne stypendium dzięki programowi „Pokaż Język”
Nauczy­ciele języków obcych zachę­cają uczniów klas I, II, III i IV tech­ników do przy­stą­pienia do egza­minu języ­ko­wego na terenie swojej szkoły, który stanie się prze­pustką do wzięcia udziału w programie „Pokaż język”. Jedynym warun­kiem uczest­nictwa są dobre chęci i wysoka moty­wacja do nauki języka angiel­skiego lub niemieckiego.…
| Czytaj więcej

Brawo maratończycy!Brawo maratończycy!
Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, że w dniu 13 wrze­śnia nauczy­ciele naszej szkoły: Joanna Wójcik-Kowalczyk (germa­nistka) i Robert Gruszka (nauczy­ciel wycho­wania fizycz­nego) wzięli udział w 33 Mara­tonie Wrocławskim. Gratu­lu­jemy ukoń­czenia biegu! Przy­po­mi­namy, że “Maraton swoją nazwę przejął od małej grec­kiej miej­sco­wości poło­żonej nieda­leko Aten. Według legendy, podczas…
| Czytaj więcej

Konkurs Ekologiczny – zapraszamy do udziału!Konkurs Ekologiczny – zapraszamy do udziału!
Powiat Wieru­szowski orga­ni­zuje konkursy dla uczniów szkół Ponad­gim­na­zjal­nych. Uczniowie mogą brać udział w nastę­pu­ją­cych konkursach: „CZŁOWIEK JAKO ELEMENT PRZYRODY” Konkurs będzie miał formę olim­piady wiedzy ekologiczno-przyrodniczej. Zadania testowe będą doty­czyły m.in. ekologii, przy­rody, ochrony środo­wiska, fauny i flory Powiatu Wieruszowskiego. Konkurs…
| Czytaj więcej

Narodowe Czytanie - “Lalka”Narodowe Czytanie - “Lalka”
W dniu 5 wrze­śnia 2015 roku odbyła się 4. już edycja ogól­no­pol­skiej akcji Naro­dowe Czytanie, ogło­szonej przez prezy­denta Rzeczy­po­spo­litej Polskiej. W tym dniu w wielu miastach Polski rozbrzmie­wały frag­menty „Lalki” Bole­sława Prusa. Wspól­nego i głośnego czytania nie zabrakło również na wieru­szow­skim rynku. O godzinie 12:00…
| Czytaj więcej

Regionalna Impreza Integracyjna „SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ”Regionalna Impreza Integracyjna „SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ”
W sobotę 5 wrze­śnia br. po raz kolejny na terenie Gimna­zjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieru­szowie odbyła się Regio­nalna Impreza Inte­gra­cyjna „Spotkanie Przyjaciół”. Impreza rozpo­częła się jak zawsze kolo­rowym koro­wodem ulicznym z boiska spor­to­wego w ZSO im. M. Koper­nika w Wieru­szowie skąd wspólnie z orkie­strą wszyscy…
| Czytaj więcej

Wystawa poplenerowa w WDKWystawa poplenerowa w WDK
Wieru­szowski Dom Kultury zaprasza uczniów i nauczy­cieli na wystawę pople­ne­rową  wyda­rzenia: “Plener Arty­styczny 2015″. Zwie­dza­jący wystawę mogą obej­rzeć  dzieła malar­skie i rzeźbę arty­stów biorą­cych udział w plenerze. Drodzy uczniowie i nauczy­ciele! Wyko­rzy­stajmy godziny wycho­wawcze lub inne lekcje przed­mio­towe, aby wspólnie wyjść na krótki spacer…
| Czytaj więcej

Erasmus+ - spotkanie z uczniami i rodzicamiErasmus+ - spotkanie z uczniami i rodzicami
W piątek 4 wrze­śnia 2015 odbyło się spotkanie z uczniami i rodzi­cami uczniów klas III, którzy biorą udział w projekcie “Prak­tyki euro­pej­skie dla ZSP Wieru­szów”. Koor­dy­nator projektu zapre­zen­tował podczas spotkania zało­żenia projek­towe i wyja­śniał wszystkie wątpliwości. Od ponie­działku 7 wrze­śnia trwa zbie­ranie “Formu­larzy zgło­sze­nio­wych do projektu”.…
| Czytaj więcej

“Hotel Kamiński” - praktyka klasy III Technikum Hotelarskiego“Hotel Kamiński” - praktyka klasy III Technikum Hotelarskiego
4 wrze­śnia 2015 – prak­tykę zawo­dową rozpo­czyna grupa uczniów z klasy III Tech­nikum Hotelarskiego. Gości­liśmy dziś w “Hotelu Kamiński” w Kępnie. Odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne. P. Marian Kamiński – właści­ciel hotelu, rozma­wiał z uczniami w obec­ności wice­dy­rektor ds. praktyk zawo­do­wych Małgo­rzaty Karkoszki oraz peda­goga…
| Czytaj więcej

Jak my lubimy prezenty!Jak my lubimy prezenty!
Uczniowie i nauczy­ciele Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica skła­dają podzię­ko­wania hurtowni  z ulicy Tekli­now­skiej  „Augusto-Zimoch” za dzisiejszą, darmową  porcję smako­wi­tych lodów. To bardzo miły gest. Trans­portem kartonów z lodami zajęły się: dyrektor Małgo­rzata Nikodem i opie­kunka Samo­rządu Szkol­nego Jadwiga Kołodziej. No i oczy­wi­ście podzię­ko­wania dla uczennic…
| Czytaj więcej

Zaproponuj wydarzenie z życia szkołyZaproponuj wydarzenie z życia szkoły
Doku­ment „Program wycho­wawczy szkoły” zawierać będzie w swojej treści znaczące wyda­rzenia w życiu szkoły, reali­zo­wane w cyklu roku szkol­nego 2015/2016. W plano­waniu tych wyda­rzeń udział wezmą uczniowie i nauczy­ciele (szcze­gólnie prze­wod­ni­czący komisji przedmiotowych). Wyda­rzenia te obej­mują np.: konkursy szkolne, konkursy i olim­piady międzysz­kolne, uroczy­stości…
| Czytaj więcej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016
Społecz­ność szkolna Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisława Staszica w Wieru­szowie – przy­jęła dziś do swojego grona uczniów klas pierwszych. Uroczy­stość rozpo­czę­liśmy odśpie­wa­niem hymnu państwo­wego. Następnie repre­zen­tanci klas i pozo­stali pierw­szo­kla­siści złożyli uroczyste ślubo­wanie na sztandar szkoły . Klasy repre­zen­to­wali: Roksana Majorek z klasy I D,…
| Czytaj więcej